kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
17. Hukuk Dairesi 2007/4366 E.N , 2008/1138 K.N.

İlgili Kavramlar

CEBRİ İCRA YETKİSİ
TASARRUFUN İPTALİ

Özet
ÎİK'NIN 277 VE DEVAMI MADDELERİNE DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ DİNLENEBİLMESİ İÇİN, TASARRUFUN BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR.

BORÇLU İLE NESEBEN VEYA SIHREN ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR HISIMLAR ARASINDA YAPILAN İVAZLI TASARRUFLAR, BAĞIŞLAMA GİBİ KABUL EDİLİR. BU NEDENLE, DAVALI BORÇLUNUN BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA BALDIZINA YAPTIĞI İVAZLI TASARRUF, BAĞIŞLAMA HÜKMÜNDE OLUP, İPTALE TABİDİR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı Sadi ile davalı Neşe vekiii ve davalı Ağyar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı Ağyar'ın 20.02.1999 tanzim 30.06.1999 vadeli 50.000 Dolar bedelli bono nedeni ile 28.07.1999 takip tarihi itibarıyla 21.400.00 YTL borcu olduğunu, icra takibini karşılıksız bırakmak amacıyla Balıkesir Gömeç Karaağaç Köylüçetir mevkii 14182 parsel 1 blok 1 nolu bağımsız bölümün 1/2 hissesini 04.06.1999 tarihinde 4.000.00 YTL bedelle baldızı olan davalı Neşe'ye, K... İç ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi'ndeki 99.000.00 YTL bedelli hissesini de 23.02.1999 tarihinde işçisi olan davalı M.İhsan'a devrettiğini belirterek tasarrufların iptalini talep etmiş, birleştirilen dava ile de İstanbul Dokuzuncu İcra Müdürlüğü'nün 1999/11408 Esas sayılı dosyası ile davalı borçlu Ağyar aleyhine takip yaptıklarını, bu dosya ile ilgili İstanbul Altıncı Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/373 esas sayılı dosyasından borçlunun K... İç ve Dış Ticaret Turizm Ltd. Şirketi'ndeki hisseleri üzerine ihtiyati haciz konulduğunu, ihtiyati haciz kararının 29.06.2000 tarihinde davalı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na bildirildiğini, memurluğun 06.07.2000 tarihli cevabi yazısından borçlunun davalı M.İhsan'a devrettiği %99 hisse üzerine ihtiyati haciz kararının işlendiğinin bildirildiğini, buna rağmen dava konusu hisselerin davalı M.İhsan tarafından 29.06.1999 tarihinde borçlunun eşi davalı Nilgün'e, Nilgün tarafından da 29.08.2000 tarihinde davalı Şevki'ye devredildiğini, davalı ticaret sicii memurluğunun görevini ihmal etmesi sebebi ile öncelikle hisse devirlerinin iptalini, iptal kararı verilmediği takdirde 99.000.00 YTL'nin faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı Ağyar vekili, davanın reddini istemiştir.

Davalı Neşe'nin soyadı dava dilekçesinde Ö... olarak yazıldığından davalı Neşe Ö... adına Hanen tebligat yapılmış, 17.02.2005 tarihli duruşmada Neşe'nin taraf olmadığı belirtilerek vekili duruşmalara kabul edilmemiş, ancak Neşe vekili 06.07.2005 tarihli keşif, 07.02.2006 ve 18.04.2006 tarihlî duruşmalara katılarak, müvekkili adına açılmış dava olmadığını, bu nedenle husumet yöneltiiemeyeceğini, ıslah yoluyla taraf değişikliği yapılamayacağını, dava konusu taşınmazın 1/2 hissesinin 4.000.00 YTL'ye alındığını, gerçek satış olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu vekili davalı M.İhsan ile Nilgün arasındaki hisse devrinin 29.06.1999 tarihinde yapıldığını ve 18.10.1999 tarihinde tescil edildiğini, oysa haczin 30.06.2000 tarihinde bildirildiğini ve 06.07.2000 tarihinde haczin işlendiğini, bu nedenle husumet yöneltiiemeyeceğini, davanın açılmasına sebebiyet verilmediğinden davanın reddini savunmuştur.

Davalılardan Nilgün ve Şevki'ye ilanen, davalı M.İhsan'a adresinde tebligat yapılmış, ancak davalılar savunma yapmamıştır.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre asıl dava ile ilgili Balıkesir Gömeç 14182 nolu parselle ilgili 04.06.1999 tarihli tasarrufun ve ayrıca şirket hisse devri ile ilgili 07.02.1999 tarihli tasarrufun iptaline, davacıya İstanbul Dokuzuncu İcra Müdürlüğü'nün 1999/11409 esas sayılı icra dosyasındaki alacak ve ferilerini geçmemek üzere cebri icra yetkisi tanınmasına,
birleşen dosya yönünden davanın kabulü ile 15.10.1999 ve 28.08.2000 tarihli hisse devri ile ilgili tasarrufların iptaline, davacıya İstanbul Dokuzuncu İcra Müdürlüğü'nün 1999/11409 Esas sayılı icra dosyasındaki alacak ve fer'ileriyle sınırlı cebri icra yetkisi tanınmasına, davalı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı, davalı Neşe vekili ile davalı Ağyar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davacı vekilinin temyiz itirazları yönünden;

Davacı vekili 15.05.2007 tarihli temyize cevap dilekçesinde, hükme ilişkin itirazlarını ileri sürmüş ise de, davalının temyiz dilekçesi davalı vekiline 30.04.2007 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi HUMK'nın 433. maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre geçirildikten sonra 15.05.2007 tarihinde temyiz defterine kaydedilmiştir. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Karan uyarınca Yargıtay'ca da bu yolda karar verilebileceğinden, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

2- Davalı Ağyar'ın temyiz itirazları yönünden;

Dava İİK'nın 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Bu davaların dinlenebilmesi için, tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılması gereklidir.

Somut olayda borç, 20.02.1999 senet tanzim tarihinde doğmuştur. TTK'nın 520. maddesine göre limited şirketlerde ortaklık payının devri; payı devretme ve devralma iradelerini açıkça ifade eden yazılı şekilde yapılması ve imzaları noter tarafından tasdik edilmesi gereken ortaklık payının devri sözleşmesi ile gerçekleşir. Bu devrin Limited Şirkete karşı geçerli olabilmesi için de pay defterine kaydedilmesi, kaydın yapılabilmesi için de ortakların ağırlaştırılmış nisap ile devre muvafakat etmeleri gereklidir (TTK 536. madde). Dosya kapsamından davalı borçlu ile davalı M.İhsan arasındaki hisse devri Bakırköy Ondördüncü Noterliği'nin 17.02.1999 tarihli devir temlik sözleşmesi ile yapılmış, bu konudaki ortaklar kurulu kararı ise 23.02.1999 tarihinde alınarak Ticaret Siciline 24.02.1999 tarihinde tescil edilerek 01.03.1999 tarihinde ilan edilmiştir. O halde, tasarruf tarihi ortaklar kurulunun karar tarihi olan 23.02.1999 olup, 20.02.1999 tarihli borçtan sonra yapıldığından davalı borçlunun bu yöndeki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

İÎK 278/2-1 maddesinde borçlu ile neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar bağışlama gibi kabul edilerek iptale tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Davalı Neşe, borçlunun baldızıdır. O halde taraflar arasındaki tasarruf yasa gereği bağışlama hükmündedir. Davalı borçlunun bu yoldaki temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

3- Davalı Neşe vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Dava dilekçesinde, davalı Neşe'nin soyadı Ö... olarak yazılmış, ilanen tebligat da Neşe Ö... adına yapılmış ise de, bu durum husumette yanılgıyı göstermez. Çünkü kendisine husumet yöneltilen Neşe, ilanen tebligat ile davadan haberdar olmuş, kendisini vekille temsil ettirmiş, vekili 06.07.2005 tarihli keşfe, 07.02.2006,18.04.2006, 03.10.2006 tarihli duruşmalara katılarak savunma yapmış olduğundan, taraf teşkilinin sağlanmadığı ve adı geçen davalının savunma hakkının kısıtlandığından bahsetmek mümkün görülmemiştir.

Davalı borçlunun borcun doğumundan sonra baldızı olan davalı Neşe'ye 04.06.1999 tarihinde yapıldığı ivazlı tasarruf, İİK'nın 278/2-1. maddesi gereğince bağışlama hükmünde olup iptale tabi olduğundan, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Sonuç: Yukarda (1) no!u bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Ağyar'ın, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Neşe vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı Sadi'ye geri verilmesine 10.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA