kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
16. Hukuk Dairesi 2008/1648 E.N , 2008/1205 K.N.

İlgili Kavramlar

KADASTRO TUTANAĞI
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ

Özet
KADASTRO DAVALARINDA TUTANAK ASLININ DOSYADA BULUNMASI ZORUNLUDUR. DOSYADAKİ TUTANAK ÖRNEĞİ VE EKLERİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLİP YENİDEN TUTANAK DÜZENLETİLDİKTEN SONRA İŞİN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 101 ada 705 parsel sayılı 2256.23 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz irsen ve taksimen intikal ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle Osman kızı Pakize adına tespit edilmiştir. Davacı Efruze, yasal süresi içinde, taşınmazın kendisi adına tespit edildiği, ancak isminin yanlış yazıldığı iddiasına dayanarak, Pakize olarak yazılan isminin Efruze olarak düzeltilmesini talep etmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ve çekişmeli 101 ada 705 sayılı parselin Osman kızı Pakize adına yapılan kadastro tespitinin iptali ile davacı Hüseyin kızı Efruze adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kadastro davalarında tutanak aslının dosyada bulunması zorunludur. Dava konusu 101 ada 705 sayılı taşınmaza ait tutanak aslının dosyada bulunmaması üzerine, Dairemizin geri çevirme kararı uyarınca, bulunabileceği yerden yapılan tüm aramalara karşın, tutanak aslı bulunup dosya içine ge-tirtilememiştir. Tutanak tanzimi için hiçbir belge olmaması halinde, nihai karar niteliği ile "dosyanın Kadastro Müdürlüğü'ne iadesine" karar verilir ve bu halde kadastro prosedürü yeni kadastro tespiti ile başlar ve tutanak askı ilanına alınarak olağan usullere göre kadastro tamamlanır. Somut olayımızda olduğu gibi, yeni tutanak düzenlenmesi için gerekli tutanak örneği bulunması halinde ise; sadece tutanak örneği gönderilerek, yeni tutanak aslı düzenlettirilip yargılamaya devam olunur. Bu nedenle; mahkemece dava dosyası içinde örneği bulunan kadastro tutanağının ihyası için ara kararı ile tutanak örneği ve ekleri Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilerek mevcut bilgilere göre tutanak düzenlenmesi istenmeli, tutanak düzenlenip gönderildikten sonra yargılamaya devam edilerek işin esasının incelenmesine geçilmelidir. Tutanak aslı oluşturulmadan yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet bulunmadığından, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 03.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA