kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2006/2547 E.N , 2007/382 K.N.

İlgili Kavramlar

ZAMANAŞIMI

Özet
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARININ İŞLENDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 765 SAYILI TCK'NIN 102/4 VE 104/2. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DİKKATE ALINARAK KARAR VERİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanıklar Ümit, Atilla, Lokman ve Şevket hakkında yapılan yargılama sonunda: Sanık Şevket'in dolandırıcılık suçundan 765 sayılı TCK'nın 79. maddesi delaletiyle 504/3-7-son, 61 ve 59. maddeleri gereğince 10 ay ağır hapis ve 421.000 TL ağır para cezasıyla mahkumiyetine, sahtecilik suçundan ceza tayinine yer olmadığına, sanıklar Ümit, Atilla ve Lokman'ın beraatlerine dair (Adana Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 24.05.2005 gün ve 2000/111 Esas, 2005/198 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'nın bozma-ortadan kaldırma isteyen 03.04.2006 tarihli teblignamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

5237 sayılı Türk| Ceza Kanunu'nun 7. ve 5252 sayılı Türk Ceza Ka-nunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanıklara yüklenen sahte müstahsil makbuzu ve üretici belgesi düzenlemek eylemlerinin "özel evrakta sahtecilik" suçunu oluşturduğu, bu suçlarla birlikte sanık Şevket'e atılı "dolandırıcılık" suçunun da işlendiği tarihte yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK'nın 102/4. ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suçların işlendiği 14.07.1999 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Yasa'nın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanıklar hakkındaki açılan kamu davalarının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK'nın 102/4. ve 104/2. maddeleri uyarınca ORTADAN KALDIRILMASINA, 31.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA