Ana Sayfa     Karar Ekle

kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

7.CD.
E: 2004/3661 K: 2005/10299
30.6.2005

 • ZİMMET

      4389 SK 22, 4389 SK 33, 5237 SK 247

ÖZET: 4389 sayılı kanuna muhalefetten yargılanan sanıkların fiilleri sonucu oluşan banka zararının her bir sanık bakımından ayrı ayrı olmak üzere kesin olarak belirlenip, hangi sanığın oluşan bu zararı ne miktarda tazmin ettiği ve tazmin edilmeyen banka alacağından hangi sanığın ne miktarda sorumlu olacağı hususlarının konusunun uzmanı bilirkişi marifetiyle ile tespit edilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayini gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 2005)

7.CD.
E: 2004/26891 K: 2005/186
3.2.2005

 • İHRACATÇI FİRMANIN İFLASI
 • DELİLLERİN TOPLANMASI

      1567 SK 1, 1567 SK 2, 1567 SK 3, 6762 SK 437, 6762 SK 439, 6762 SK 449, TCK 96

ÖZET: İflas halinde tasfiyenin tamamlanması ile sanık tüzel kişiliğe ait ticaret ünvanının silinip silinmediği ticaret sicilinden sorulup; ticaret ünvanının sicilden terkini ile bu hususun tescil ve ilan olunması halinde TCK.nın 96. maddesi ile uygulama yapılmalıdır. Eğer şirketin hukuki varlığının devam ettiği tespit edilirse, ihracatçı firmanın iflası mücbir sebep kabul edilerek, kesinleşmiş mahkeme kararı ile iflas eden sanığın beraatine karar verilmelidir.
                                                    (YKD. KASIM 2005

7.CD.
E: 2003/12950 K: 2005/5182
31.5.2005

 • TARİKAT HİLAFESİ UNVANI İLE CEMAAT OLUŞTURMAK

      677 SK 1,

ÖZET: Sanığın bir tarikat hilafesi unvanı ile cemaat oluşturmak amacıyla toplantılar düzenleyip zikir yapmak şeklinde gerçekleşen eylemi, 677 sayılı Kanunun 1/2. maddesinde belirtilen suçu oluşturur.
                                                    (YKD. EKİM 2005)

7.CD.
E: 2003/10627 K: 2005/4500
12.5.2005

 • SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ

      1618 SK 1, 1618 SK 2, 1618 SK 4,

ÖZET: Ortak olarak villa kiralama işiyle uğraşan sanıkların, seyahat acentesi belgesi bulunmaksızın, kendilerine ait web sitesinden verdikleri web sitesi aracılığıyla başka ülkede faaliyet gösteren şirketin Internet adresindeki özel sitesine erişim hakkı vererek; tur düzenlemek, transfer, rezervasyon, turistik gezi amaçlı münferit taşıma aracı kiralama, ulaştırma araçları biletleri satmak şeklindeki gerçekleştirdikleri eylemlerinde; yabancı ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de seyahat acenteliği yapabilmesine imkan tanıyan usulüne uygun alınmış "seyahat acentesi acentesi işletme belgesi" bulunup bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayini gerekir.
                                                    (YKD. EKİM 2005)

 

7.CD.
E: 2004/1591 K: 2004/5556
22.4.2004

 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

      2918 SK 48

ÖZET: Sanığın vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 sayılı cetvelinde gösterilen şartlara sahip olup olmadığına sağlık şartlarını kaybedip kaybetmediğine dair bahsi geçen kurul raporunun akıbeti araştırılıp sürücü belgesinin anılan yönetmeliğin 90. maddesine uygun şekilde geri alınıp alınmadığı, yasal olup olmadığı tespit olunduktan sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2005)

 

7.CD.
E: 2004/2821 K: 2004/4595
1.4.2004

 • 237 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

      237 SK 16

ÖZET: Sanık genel müdür olarak görev yaptığı sırada kuruma tahsisli araçla kurum şoförü ile kızının Üniversite mezuniyet törenine katılmak için Ankara'dan İstanbul'a gidip döndüğü ve İzmir'de geçirdiği yıllık izninde de aynı şekilde kurum aracını kullandırdığı, bu seyahatlerinde de hiç bir resmi görevlendirmede bulunmadığı ve böylece 237 sayılı Taşıt Kanununun kapsamında bulunan aracı "tahsis olunduğu işin gayrisinde ve şahsi işlerinde kullandığı" sübuta erdiği halde sanığın savunmasında ileri sürdüğü ve suçun oluşumunu ortadan kaldırmayan bakan oluruna itibarla verilen karar yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 2005)

 

7.CD.
E: 2003/9781 K: 2004/10564
4.10.2004

 • DAVA GİDERLERİNİN KABULLENİLMESİ

      2942 SK 31, 2942 SK 33,

ÖZET: Sanık hakkında arazisi kamulaştırılan şahıslarla görüşüp dava giderlerini üstlenerek kamulaştırma bedelinin arttırılması için vekaletname alıp, vekalet ücreti olarak da arttırılacak kamulaştırma bedelinin belli bir miktarını kararlaştırdığı iddiası ile 2942 sayılı yasanın 31. maddesinin (c) ve (d) fıkralarına uygun anlatımla dava açılmakla birlikte, yargılama aşamasında meydana gelen yasa değişikliği nedeniyle bu defa sanığın eylemi 4650 sayılı kanunla değişik 31/c. maddesinde uyduğundan sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2005)

 

7.CD.
E: 2003/10073 K: 2004/11328
27.9.2004

 • KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI

      2253 SK 6, 2253 SK 26, ANAYASA 90

ÖZET: 2253 sayılı kanunun 6.maddesinde getirilen düzenleme, Anayasanın 90. maddesi gereği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle 15-18 yaş grubuna dahil olan sanıkların yargılanması da 2253 sayılı Yasa hükümlerine tabii olmalıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2005

7.CD.
E: 2003/10774 K: 2004/6654
13.5.2004

 • 2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

      2873 SK 14

ÖZET: Mahallinde uzman bilirkişi incelemesi yaptırılıp sanıkların kestikleri belirtilen kamış miktarı ve alanı nazara alınmak suretiyle eylemlerinin tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozup bozmadığı bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek müdahale ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlem olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda rapor alındıktan sonra hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki oluşumlarının tayin ve taktiri gerekir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2005)

7.CD.
E: 2003/5543 K: 2004/4973
8.4.2004

 • ZİMMET
 • DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      4389 SK 22, 4389 SK 24, TCK 33, 4721 SK 471, CMUK 257

ÖZET: Mahkemece uzman bilirkişilere inceleme yaptırılarak zimmetin ve miktarın belirlenmesi, ayrıca zimmetin normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilemeyeceği, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenip işlenmediği ve fiillerin iğfal kabiliyetinin olup olmadığı araştırılarak sanıkların hukuki durumunun tayini gerekir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2005)

7.CD.
E: 2003/20541 K: 2004/7462
1.6.2004

 • 1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

      1918 SK 15

ÖZET: Araç sahibi hakkında da dava açtırılıp E...Petrole ait veresiye fişi ibraz ettiği halde S...Limited şirketine ait faturayı ibraz etme nedeni de sorularak öncelikle yabancı menşeli olup yasal olmayan yollardan yurda sokulan eşyalar bakımından kaçarcılık suçunun oluşacağı düşünülerek dava konusu akaryakıttan numune varsa en yakın rafineride analiz yaptırılıp yabancı menşeli olup olmadığı da tespit ettirildikten sonra; eğer yabancı menşeli ise; veya yerli olduğu da kesin olarak belirlenemiyorsa menşei incelemesi tamamlanıp, ayniyet tespiti yaptırıldıktan sonra sanıkların ayrı ayrı hukuki durumlarının tayin ve tecellisi gerekir.
                                                    (YKD. MAYIS 2005)

7.CD.
E: 2003/5398 K: 2004/4964
8.4.2004

 • İHRAÇ EŞYASI
 • DELİLLERİN TOPLANMASI
 • DERHAL BERAAT KARARI

      4926 SK 3, 4926 SK 4, 1918 SK 45, CMUK 253

ÖZET: Dava konusu araçların model yılları da belirtilmek suretiyle ihraçlarının lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olup olmadığı ve araçların yurda geri getirilmemesi nedeniyle eylemin kati ihracat olarak düşünülebileceği gözetilmelidir.
      Ayrıca derhal beraat kararı verilebilecek haller, eylemin suç teşkil etmemesi gibi durumlara yöneliktir.
                                                    (YKD. MAYIS 2005)

 

7.CD.
E: 2003/6993 K: 2004/5290
15.4.2004

 • MİLLİ PARK
 • DELİLLERİN TOPLANMASI

      3234 SK 37, 2873 SK 20, 2873 SK 21

ÖZET: Suçun işlendiği yerin, Milli park olarak belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararının mahallinde ilan edilip edilmediği araştırılarak varsa ilan tutanakları getirtilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekir.
                                                    (YKD. NİSAN 2005)

7.CD.
E: 2003/9744 K: 2004/4963
8.4.2004

 • ÇİFT FATURA
 • KAÇAKCILIK KANUNUNA MUHALEFET

      1918 SK 27, 1918 SK 33, TCK 2,

ÖZET: Sanıklardan biri, aşamalarda verdiği ifadesinde yurt dışındaki ihracatçı firmaya çift fatura düzenlettirdiklerini ve düşük bedelli faturaları gümrük idaresine ibraz ettiğini açıkça beyan ettiğine göre, suçun oluştuğu gözetilerek sanıkların olaydaki fonksiyonlarına göre hukuki durumlarının tayini gerekir.
                                                    (YKD. NİSAN 2005)

7.CD.
E: 2003/15830 K: 2004/4092
24.3.2004

 • 4389 S. BANKALAR KANUNUNA AYKIRILIK
 • EK İDDİANAME
 • ZİMMET
 • NİSBİ HARÇ

      4389 SK 22/3-4

ÖZET: 1) İddianame ile soruşturma raporları kapsamında olan dokuz mudi hesabında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin dava konusu yapıldığı gözetilmeden, ek iddianame düzenlettirilmediği halde, yargılama aşamasında müdahil fon vekilinin başvuru niteliğindeki dilekçesi ekinde ibraz ettiği soruşturma raporlarında belirtilen banka zararının da hükme esas alınması yasaya aykırıdır.
      2) Zimmetin normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilemeyeceği, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenip işlenmediği hususlarında konusunda uzman bilirkişilere inceleme yaptırılarak, eylemin basit ya da nitelikli zimmet vasfında olup olmadığının belirlenmesi ile sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve taktiri gerekir.
                                                    (YKD. MART 2005)

 

7.CD.
E: 2004/3608 K: 2004/10470
30.9.2004

 • 1567 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • YARGILAMANIN İADESİ
 • DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI

      TCK 119, 1567 SK

ÖZET: Yargılamanın iadesi kararı üzerine asli dava geri gelmeyeceği cihetle önceki hükmün kesinleştiği tarihten sonra ihracat bedeli dövizin yurda getirildiğine dair sunulan döviz alım belgesinin muhakemenin iadesini gerektirecek yeni vakıa veya yeni delil sayılamayacağı gibi sonradan yurda getirilen ihracat bedelinin kesinleşmiş mahkumiyet kararındaki suç vasfını da değiştiremeyeceği gözetilmeden anılan döviz alım belgesine dayanılarak önceki hükmün iptali ile ön ödeme önerisine uyulması gerekçesiyle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. ŞUBAT 2005)

7.CD.
E: 2004/16002 K: 2004/9362
14.7.2004

 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • CEZA KARARNAMESİ

      2253 SK 26, 2918 SK 112/2, CMUK 253, CMUK 261, CMUK 264, CMUK 265, CMUK 386

ÖZET: 15-18 yaş grubuna dahil olan sanıkların yargılanmasının 2253 sayılı yasa hükümlerine tabi olduğu ve anılan yasanın 26. maddesi gereğince küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 sayılı kanun hükümleri uygulanamayacak ise de, CMUK.nun 386. maddesi uyarınca ceza kararnamesi düzenleme görevi sadece sulh hakimine ait olduğu gibi sanığa atılı suç nedeniyle duruşma açılıp yargılama yapıldığına göre davanın ceza kararnamesi ile sonuçlandırılması mümkün değildir.
      Diğer taraftan esası çözümleyen karar yargılama yapılmaksızın verilmiş olduğundan yeniden yapılacak muhakeme tekriri muhakeme mahiyetinde olmayıp ilk defa yapılacak mahkeme niteliğindedir ve bunda da zorunluluk vardır.
                                                    (YKD. ŞUBAT 2005)

7.CD.
E: 2003/5543 K: 2004/4973
8.4.2004

 • 4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • ZİMMET
 • AĞIR PARA CEZASI

      4389 SK 22/3

ÖZET: Sanığın bazen mudiler yerine imza atarak sahte tediye fişi düzenlediği, bu nedenle eylemlerinin bir kısmının nitelikli zimmet olma olasılığının bulunduğu ve zimmet miktarının, müfettiş raporu; iddianame ve kabulde farklı olduğu, nazara alınarak sanığın eylemleriyle ilgili bankadaki tüm kayıt ve belgeler ve dava dosyası üzerinde bankacılık konusunda uzman bilirkişilere inceleme yaptırılarak zimmetin ve miktarın belirlenmesi ve ayrıca zimmetin normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilemeyeceği, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenip işlenmediği, ayrıca fiilerinin iptal kabiliyetinin olup olmadığının tespiti ile zimmetin bir kısmı nitelikliyse Ağır Para Cezasının uygulanması bakımından basit ve nitelikli olarak mal edilen miktarların ayrı ayrı saptanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 2005)

7.CD.
E: 2003/21523 K: 2004/1
8.1.2004

 • 1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • DURUŞMA ZORUNLULUĞU

      4926 SK 4/A-1

ÖZET: Mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra yürürlüğe giren 4926 sayılı Kanunda öngörülen değişiklikler hükmün zat ve mahiyetine ilişkin bulunduğu cihetle infaz aşamasında anılan kanunun uygulanması istemi üzerine duruşma açılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 2005)

7.CD.
E: 2004/4635 K: 2004/9684
14.9.2004

 • İDARİ CEZA
 • GÖREVSİZLİK KARARI

      2918 S.K. 47/D, 2918 SK 112

ÖZET: 2918 sayılı yasanın 112. maddesinde trafik mahkemeleri ile bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemesinin hangi suçlara bakmakla görevli olduğunu açıklamış olup, anılan Yasanın 47/a maddesinde öngörülen eylemin işlenmesi nedeniyle trafik görevlileri tarafından yüze karşı yapılan işleme itirazın incelenmesi hususunda Sulh Ceza Mahkemesine yetki veren bir düzenlemenin bulunmaması ve Uyuşmazlık Mahkemesinin ilgili kararında da belirtildiği gibi trafik zabıtasınca yapılan uygulamanın "idari ceza" kapsamında bulunduğu ve itirazı incelemekle görevli merciin idari yargı olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)

7.CD.
E: 2003/5201 K: 2004/4582
1.4.2004

 • HAKSIZ REKABET

      6762 S.K. 56, 6762 SK 57/5, 6762 SK 64/1-5

ÖZET: Sanık savunmasında bayilik almadan şahsi ihtiyaç için kullandığı boş tüplerini deposunda bulundurduğunu beyan etmişse de keşif sonucu boş tüplerin bir kısmının sanığın bayilik aldığı tarihten sonra üretildiğinin tespit edildiği cihetle müdahil firmanın bayi olmadığı boş tüpleri deposunda bulundurmaktan ibaret eyleminin TTK.nun 57/5 maddesinde belirlenen haksız rekabet suçunu oluşturacağı ve aynı yasanın 64/1-5 maddesinde müeyyide altına alındığı ve dairemizin ve 11. Hukuk Dairesinin istikrar bulan bu doğrultudaki kararları gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)

7.CD.
E: 2004/961 K: 2004/8652
23.6.2004

 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • GÖREVSİZLİK KARARI

      2918 S.K. 6/2 (4199 S.K. 116)

ÖZET: Fahri trafik müfettişi tarafından tespit edilen trafik suçu için tescil kuruluşu tarafından düzenlenen ceza tutanağı huzurda düzenlenmemiş olduğundan itirazın Sulh Ceza Mahkemesince esastan incelenip karara bağlanması gerekirken, yerinde görülmeyen gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)

7.CD.
E: 2003/8445 K: 2004/7437
31.5.2004

 • 1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

      1705 SK 6,

ÖZET: 1734 sayılı kanun ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, ithali, ihracı, sürüm ve satışı hakkında olup sanığın üretimini ve pazarlamasını yaptığı katkı maddesinin bu kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği cihetle konu ile ilgili standartların getirtilerek incelenmesi ve sanığın eyleminin bu standartlara aykırılık oluşturup oluşturmayacağı tespit edilerek eyleminin 1705 sayılı Kanunun 6. maddesine göre değerlendirilmesi gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)

7.CD.
E: 2003/17429 K: 2004/3669
16.3.2004

 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • TEKERRÜR

      2918 SK 112/7

ÖZET: Sanığın sabıkasındaki ilamın kesinleşme tarihi ile suç tarihi arasında bir yıldan fazla bir süre geçtiği ve 2918 sayılı kanunun 112/7 maddesi anlamında tekerrür halinin gerçekleşmediği gözetilmeden fazla miktar üzerinden önödeme ihtaratı ile sonuçta da fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. KASIM 2004)

7.CD.
E: 2003/7455 K: 2004/5773
27.4.2004

 • 4320 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • CEZA KARARNAMESİ
 • DURUŞMA

      4320 SK 2, CMUK 286

ÖZET: Sanığın dava konusu edilen fiilinin gerektirdiği cezaya nazaran duruşma açılarak; sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve taktiri gerekirken ceza kararnamesiyle davanın sonuçlandırılması yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. EKİM 2004)

 

 

   

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA