GEÇİCİ ÖDEME (YENİ BORÇLAR KANUNU 76) !!! EMSAL KARAR !!! • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları GEÇİCİ ÖDEME (YENİ BORÇLAR KANUNU 76) !!! EMSAL KARAR !!!

GEÇİCİ ÖDEME (YENİ BORÇLAR KANUNU 76) !!! EMSAL KARAR !!!


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2013/16428
KARAR NO: 2013/25387Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 68/1. maddesi gereğince talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tastik edilen "borç ikrarını" içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Türk Borçlar Kanunu'nun "Geçici Önlemler" başlığını taşıyan 76.maddesinde; "Zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda alacaklının, davacısı olduğu, destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin Kula Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24.01.2013 tarih ve 2011/36 Esas sayılı kararında BK. 76. maddesine göre 8.000 TL avans ödenmesine ilişkin ara kararını genel haciz yolu ile takibe koymuş, olduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, söz konusu kararın kesinleşmeden takibe konabileceği ve İİK'nun 68/1. maddesindeki belgelerden olması dolayısıyla itirazın kaldırılması isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

FILIZ Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 303


teşekkür ederim.Karar bana ait bir dosyadan verilmiş karardı.FILIZ Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 303


bu kararın en önemli tarafı;icra daireleri ısrarla ilamsız icra takibi yaptırıyordu.bu kararla ara kararda verilen ilamın 68/1 hükmünde sayılan belgelerden olduğu kesinleşti.
Artık bu kararlar ile 68/1 hükmüne göre verildiğine göre ilamlı icra takibi açabileceğiz.teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


Güzel bir karar, başarınızdan dolayı tebrik ve teşekkürler.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

FILIZ Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 303


teşekkürler.Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları