Tazminat davasında maddi hata • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Tazminat davasında maddi hata

Tazminat davasında maddi hata

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Mesaj 04 Haz 2013 20:00
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


Tazminat Dava Dilekçesinde Davalı TC Kimlik Numarasını yanlış yazabildim. Hakim havale etti ve tarattırdım. Sonradan davalı TC Kimlik Numsarasını düzeltebilir miyim Efendim? Bunun için ne yapmam gerek Saygıdeğer Efendim!...En Derin Saygılarımla Efendim!...admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 264396100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ

Madde 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


Size minnettarım Saygıdeğer admin. O halde, maddi hatanın düzeltilmesi talepli bir dilekçe ile davalının doğru olan TC Kimlik Numarasını belirtebilir miyim Efendim? En Derin Sevgi ve Saygılarımla Efendim!...teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


Dava dilekçesinden ve eklerinden tarafların isminin hataen yazıldığı yani yazı hatasından geldiği anlaşılmışsa dava reddedilmemeli; hatanın tashih edilmesine imkan verilmelidir. Hukuk Genel Kurulunun E. 1994/11-353 K. 1994/ 548 T. 28.9.1994 kararında Maddi hatanın dava dilekçesinin içeriğine göre düzeltilmesinin mümkün olduğuna hükmetmiştir;

“Mahkemenin gerekçesine aldığı "davanın taraflarının ıslah yoluyla değiştirilemeyeceği" yolundaki görüşü doğru ise de dava dilekçesinde davacı hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklanmış ve bunun delilleri dosyaya davacı vekilince ibraz edilmiş ancak maddi bir hata sonucu kooperatifin kimliği dava dilekçesinde yanlış yazılmış ve yanlışlık 7.2.1992 tarihli dilekçe ile hemen düzeltilmiş ve gerçek hasım olarak gösterilen kooperatif vekili vekaletname ibraz ederek davayı takip etmiştir. Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi ( HUMK.80 madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemeyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.


Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.”
WWW.KARARARA.COM

T.C
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

Esas No:2012/4953
Karar No:2012/8852
Karar Tarihi:13.06.2012

HMK 33 ve 119

DAVA DİLEKÇESİNDE TC KİMLİK NUMARASININ OLMAMASI.


T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/4953 K. 2012/8852 T. 13.6.2012

• DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( 6100 S.K. Md.119/2'de 119/1'de Sayılan Bentlerden a-d-e-f-g Bentleri Dışında Kalan Hususlarda Eksiklik Bulunması Halinde Eksikliğin Tamamlanması İçin Davacıya Bir Haftalık Kesin Süre Verileceği - Tamamlanmazsa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
TC KİMLİK NUMARASININ DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMAMASI ( TC Kimlik Numarasının Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Mevcut Olduğu Halde Eksikliklerin Giderilmediği ve TC Kimlik Numarasının Bulunmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
BİR HAFTALIK KESİN SÜRE ( 119/1'de Sayılan Bentlerden a-d-e-f-g Bentleri Dışında Kalan Hususlarda Eksiklik Bulunması Halinde Eksikliğin Tamamlanması İçin Verileceği - Tamamlanmazsa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
• KESİN SÜRE ( 6100 S.K. Md. 119/f ve g Bendleri Md. 119/2 Kapsamındaki Bentlerden Olmadığı ve Davacının TC Kimlik Numarasının Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Mevcut Olduğu - Bir Haftalık Sürede Eksikliklerin Tamamlanmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( 6100 S.K. Md. 119/f ve g Bendleri Md. 119/2 Kapsamındaki Bentlerden Olmadığı ve Davacının TC Kimlik Numarasının Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Mevcut Olduğu ) 2004/m.67 6100/m.33, 119

ÖZET : HMK.nun 119/1 maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmış, 119/2 maddesinde ise; 119/1 de sayılan bentlerden ( a ), ( d ), ( e ), ( f ), ( g ) bentleri dışında kalan hususlarda eksiklik bulunması halinde hakimin eksikliği tamamlaması için davacı tarafa bir haftalık kesin süre vereceği, bu süre içinde eksiklik tamamlanmadığı taktirde davanın açılmamış sayılacağı belirtilmiştir. HMK.nun 119/f ve g bendleri HMK.nun 119/2 maddesi kapsamındaki bentlerden olmadığı ve davacının TC kimlik numarasının dava dilekçesine ekli vekaletnamede mevcut olduğu halde, eksikliklerin giderilmediği ve TC kimlik numarasının bulunmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, davacının, davalıdan besihane kiraladığı, besihanenin çatısının yaptırılıp kiradan mahsup edilmek üzere anlaştıklarını, çatı tamirini 6.000 TL'ye yaptırdığını, yıllık kira bedeli 4.800 TL'yi peşin ödediğini, davalı ile anlaşarak kiralananı 4 ay sonunda tahliye ettiğini, erken tahliye nedeniyle fazla ödenen kira bedeli için takip yapıldığını, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptali ile % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacı vekiline tebliğ edilen 28.11.2011 tarihli tensip zabtı ile davacı tarafa HMK.nun 119/2 maddesine göre, 119/ f ve g bentleri kapsamında tapu kaydı ve dayanılan hukuki sebeplerin eksik olduğundan, eksikliğin giderilmesi için bir haftalık süre verilmiş, eksikliklerin süresinde giderilmemesi ve dava dilekçesinde davacının TC kimlik numarası bulunmadığından bahisle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.nun 119/1 maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmış, 119/2 maddesinde ise; 119/1 de sayılan bentlerden ( a ), ( d ), ( e ), ( f ), ( g ) bentleri dışında kalan hususlarda eksiklik bulunması halinde hakimin eksikliği tamamlaması için davacı tarafa bir haftalık kesin süre vereceği, bu süre içinde eksiklik tamamlanmadığı taktirde davanın açılmamış sayılacağı belirtilmiştir. HMK.nun 33. maddesinde ''Hakim, Türk hukukunu resen uygular ''hükmüne yer verilmiştir. Davacı vekili, dilekçesinde, icra dosyası, kira sözleşmesi, E.Ö. imzalı belge ve tanık delillerine dayanmış; tapu kaydını delil olarak göstermemiştir. Bu durumda, mahkemece HMK.nun 119/f bendindeki ''her bir vakıanın hangi delille ispat edileceği ''ve 119/g bendindeki ''dayanılan hukuki sebep'' eksikliği, HMK.nun 119/2 maddesi kapsamındaki bentlerden olmadığı ve davacının TC kimlik numarasının dava dilekçesine ekli vekaletnamede mevcut olduğu halde, eksikliklerin giderilmediği ve TC kimlik numarasının bulunmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

WWW.KARARARA.COMT.C.
YARGITAY
20. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/5587
KARAR NO : 2012/8499
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/03/2012
NUMARASI : 2012/39-2012/65
DAVACI : Hazine
DAVALI : Hanife Işıkkaya

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı Hazine vekili, tapuda davalı adına kayıtlı Soğucak köyü 148 ada 46 sayılı parselin 6831 sayılı Yasanın 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığını ileri sürerek taşınmazın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescilini istemiştir. Mahkemece, 6100 sayılı Yasanın 119/2 maddesi gereğince davalının isim ve adresini açık olarak bildirmesi için yapılan ihtarata rağmen 1 haftalık süre içerisinde eksiklik yerine getirilmediğinden, davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verilmiş, hüküm Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kalıp nitelik kaybı nedeniyle Hazine adına orman rejimi dışına çıkartılan taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescili istemine ilişkindir.
Davacı Hazine, 17.01.2012 tarihli dava dilekçesinde, davayı olarak Hanife Işıkkaya'yı gösterdikten sonra mirasçılarının tespit edilmesi halinde, davaya dahil edileceklerini belirtmiş olup, davalının adresini ve mirasçılarının adı ve soyadı ile adreslerini bildirmemiştir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı H.Y.Y.nın 119. maddesi gereğince davalının adı, soyadı ve adresleri dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardandır. Mahkemece, aynı maddenin 2. fıkrası gereğince işlem yapılarak hüküm kurulmuş ise de, davacı Hazine vekili 1 haftalık kesin süre içerisinde 3561 sayılı Yasa uyarınca kayyım tayin edilmesini sağlamak üzere dava açmak için yetki verilmesini talep etmesi nedeniyle, H.Y.Y.nın 54. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken, davanın H.Y.Y.nın 119/2-son cümlesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Ayrıca, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Yasa ”, 26/04/2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiş olduğundan dava konusu taşınmazın niteliğine ve durumuna göre, görülmekte olan davaya etkisinin değerlendirilmesi de gözönünde bulundurulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.03.2012 gün ve 2012/39-65 sayılı hükmünün BOZULMASINA 05/06/2012 günü oybirliği ile karar verildi.
WWW.KARARARA.COM


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 1993/5788
Karar: 1993/7574
Karar Tarihi: 19.11.1993

ÖZET: Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi (H.U.M.K. 80) madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemiyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek, tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur.

1086 S.K. m. 80)

Dava: Nurhan Sümer ile S.S.Gönen Yıldız Evler Yapı Koop. arasındaki davadan dolayı İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 9.3.1992 gün ve 1132-224 sayılı hükmü onayan dairenin 17.5.1993 gün ve 92/3520-93/3627 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalı kooperatifin ortağı olan müvekkilinin yasa ve anasözleşmeye aykırı olarak ortaklıktan ihraç edildiğini ileri sürerek yönetim kurulunca verilen 17.9.1991 tarihli ihraç kararının iptalini talep etmiş, 7.2.1992 tarihli dilekçe ile de, dava dilekçesine sehven S.S. Gönen Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifi olarak gösterilmişsede aslında davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğunu beyan ile adı geçen kooperatifi olarak gösterilmişsede aslında davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğunu beyan ile adı geçen kooperatifi hasım göstermiştir.

Davalı Basın ve Sanatçılar Yapı Kooperatifi vekili, davanın Gönen Yıldız Evleri Konut Yapu Kooperatife karşı açıldığını, davada hasım değiştirilemiyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, ıslah yoluyla hasmın değiştirilmesi mümkün bulunmadığından davalı Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifi aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin mensubu olduğu kooperatifin Beyoğlu 12. Noterliğinin 14.5.1991 gün ve 18403 yevmiye numaralı ihtarını keşide ettiğini, daha sonra yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile müvekkilinin ihracına karar verildiğini bu kararın Beyoğlu 13. Noterliğinin 24.7.1991 gün ve 33235 yevmiye numarası ile müvekkiline tebliğ edildiğini açıklıyarak ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinde müvekkilinin ortağı bulunduğu ve onun hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifini yazmış ancak bu kooperatif adına çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iadesi üzerine bu kez 7.2.1992 tarihli dilekçe ile dava içeriğinde yer olan gerçek hasım S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifini hasım gösterip maddi hatayı düzelterek dava dilekçesini adı geçen kooperatife tebliğ ettirmiş ve gerçek hasım olarak duruşmaya giren bu kooperatif vekili dava dilekçesinde yazılı hususları doğruluyarak davacının bu kooperatifin ortağı olduğunu, parasal edimlerini yerine getirmediğinden ihtarname gönderildiğini verilen süre içinde istenen para ödenmediğinden yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile ihraç edildiğini kabul etmiştir.

Mahkemenin gerekçesine aldığı "davanın taraflarının ıslah yoluyla değiştirilemiyeceği" yolundaki görüşü doğru ise de dava dilekçesinde davacı hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu hiç bir kuşkuya yer vermiyecek şekilde açıklanmış ve bunun delilleri dosyaya davacı vekilince ibraz edilmiş ancak maddi bir hata sonucu kooperatifin kimliği dava dilekçesine yanlış yazılmış ve yanlışlık 7.2.1992 tarihli dilekçe ile hemen düzeltilmiş ve gerçek hasım olarak gösterilen kooperatif vekili vekaletname ibraz ederek davayı takip etmiştir. Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi (H.U.M.K. 80) madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemeyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek, tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur.

Sonuç: Davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüne ve Dairemizin 17.5.1993 gün ve 1992/3520-1993/362/ sayılı onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının yukarıda yazılı gerekçelerle davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 19.11.1993 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
www.kararara.com


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM  • POPULER KONULAR

Dön Borçlar Hukuku