eski tarihli ipoteğin fekki • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku eski tarihli ipoteğin fekki

eski tarihli ipoteğin fekki

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

Mesaj 08 Haz 2012 20:23
Uğur Can Site Üyesi

Mesajlar: 4


Müvekkilimin gayrimenkulünde 1910 yılına ait ipotek görünüyor.Bu ipoteğin kaldırılması için dava açacağım.1910 tarihli(Cumhuriyetin kurulmasından önceki para birimimiz üzerinden) ya da eski tarihli ipotek miktarının hesaplanma usulüyle,para miktarının bugüne uyarlanması usulüyle ilgili bilgi ve yine aynı konuyla ilgili yargıtay kararı varsa bildirirseniz sevinirim.Teşekkürler!admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26451YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
Esas No:2005/10867
Karar NO:2006/852

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 08.10.2004 gününde verilen dilekçe ile ipoteğin fekki istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 15.09.2005 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava; 326 ada 3 parsel sayılı taşınmaz kaydı üzerine konan ipotek rehininin kaldırılması istemine ilişkindir.
Mahkemece; dava ret edilmiş, hükmü davacı temyiz etmiştir.
Burada öncelikle davacı Gülistan'ın tek başına dava açıp açamayacağı hususu üzerinde durulmalıdır. Dava kayıt maliklerinden Fevkiye mirasçısı sıfatıyla açılmıştır. 01.03.1968 tarihinde ölen kayıt maliki Fevkiye'nin davacı dışında başkaca mirasçıları da bulunmaktadır. Tereke elbirliği mülkiyet rejimine tabidir. Her ne kadar bir ortağın tek başına dava açabileceği yasa değişikliğinden sonra olanaklı hale gelmiş ise de davaya devam edilebilmesi için öteki ortaklarının olurlarının sağlanması veya miras şirketine Türk Medeni Kanunun 640. maddesi uyarınca temsilci atanması ve davanın temsilci aracılığıyla sürdürülmesiyle mümkündür. Yoksa elbirliği mulkiyetine tabi ortaklıkta ortaklardan birinin tek başına acacağı davanın dinlenme olanağı yoktur. Mahkemece oncelikle değinilen eksiklik giderilmelidir.
Diger taraftan, 326 ada 3 parsel sayılı tasınmazın paylı maliklerinden Aye-tullah ıle Ratibe'ye Hazinenin kayyum tayin edildiği görülmektedir. Davada kayıtlardaki ipotek rehninin kaldırılması istendiğinden Ayetullah ve Rati-be'nin kayyumu Hazine taraf olmadan davanın görülme olanağı da yoktur.
Somut olayda; gerek Tapu Sicil Müdürlüğü yanıtından, gerekse eski yazılı kayıtlar üzerinde yaptırılan tercumeden ipoteğin kimin yararına ve hangi nedenle konulduğunun açıklanamadığı anlaşılmaktadır, ipoteğin nedeni olan evraklar da temin edilememiştir. Gercekten ipotek rehninin kaldırılmasına iliskin davanın rehin alacaklısına yöneltilmesi gerekmekte ise de rehin alacaklısının kim veya kimler olduğunun belirlenemediği bu gibi durumlarda davanın Kanunun tapu sicilini tutmakla gorevlendirdigi devleti temsilen Malıye Hazinesine yöneltilmesi yeterlidir. Mahkemece taraf teşkili yöntemine uygun biçimde tamamlattırılmalı, gerek görülürse kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmalı, kayıtlara 1927 yılında konan ipotek şerhinin davanın açıldığı tarihe göre ilgilisine bir yarar sağlayıp sağlamadığı, günümüze taşınmasının bir anlamı kalıp kalmadığı yönü üzerinde durulmalı, yargı yerinin sorunlara çözüm bulması gereken merci olduğu düşünülerek sonucuna uygun bir hüküm kurulmalıdır. Bütün bu hususlar bir yana bırakılarak davanın yazılı bazı gerekçelerle reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda yazılı nedenlerle hükmün (BOZULMASINA), peşin yatırılan harcın iadesine, 06.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Eşya Hukuku