YENİLEME DİLEKÇESİ - DAVANIN GENİŞLETİLMESİ • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Danıştay Kararları Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları YENİLEME DİLEKÇESİ - DAVANIN GENİŞLETİLMESİ

YENİLEME DİLEKÇESİ - DAVANIN GENİŞLETİLMESİ


adalethukuk Kullanıcı avatarı
Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 611


DANIŞTAY
6. Daire 2006/70 E.N , 2008/739 K.N.

İlgili Kavramlar

YENİLEME DİLEKÇESİ
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ

Özet
İLK DAVA DİLEKÇESİNDEN SONRA VERİLEN YENİLEME DİLEKÇESİNDE, DAVANIN GENİŞLETİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 27.12.2004 günlü, E:2003/1036, K:2004/2277 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacılara ait, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba ... pafta, ... sayılı parselin bulunduğu alanda yapılan parselasyon işlemine ilişkin 27.04.2000, 11.09.2001 ve 18.07.2002 günlü belediye encümeni kararlarının, dayanağı ıslah imar planının ve parselasyon işlemi sonucu oluşan belediye hissesinin davacıya satışına ilişkin 31.12.2002 günlü, 1799 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu parseli içine alan bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara uygun olarak geliştiği, ıslah imar planı yapılmasını gerektiren bir hususun tesbit edilemediği, bu durumda ıslah imar planında ve bu plana göre tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 27.03.2003 günlü dava dilekçesinde, parselasyon işleminin ve davalı idareye ait hissenin davacıya satışına ilişkin işlemin iptalinin istendiği, İdare Mahkemesince dilekçe ret kararı verilmesi üzerine yenileme dilekçesinde ilk dilekçe de dava konusu edilen işlemlerin yanında ıslah imar planının da iptalinin istenildiği anlaşılmıştır.

İlk dava dilekçesinin reddedilmesinden sonra verilen yenileme dilekçesinde davanın genişletilmesi mümkün olmadığından İdare Mahkemesince, davanın konusunun ıslah imar planı, parselasyon işlemi ve belediye hissesinin davacıya satışına ilişkin işlem olarak alınarak dava hakkında karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 27.12.2004 günlü, E:2003/1036,K:2004/2277 sayılı kararının bozulmasına, fazla yatırılan 17 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 06.02.2008 gününde gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Dosyanın incelenmesinden, öğrenme tarihinin 31.01.2003 olduğu belirtilerek parselasyon işleminin ve belediyeye ait hissenin davacıya satışına ilişkin işlemin iptali istemiyle 27.03.2003 gününde dava açıldığı, İdare Mahkemesince dava dilekçesinin reddi üzerine 07.07.2003 gününde yenileme dilekçesinin verildiği ve bu dilekçe ile anılan işlemler yanında ıslah imar planının da dava konusu edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, ıslah imar planının iptali istemiyle 31.01.2003 tarihini izleyen yasal 60 gün içinde dava açılması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 07.07.2003 gününde açılan davada süre aşımı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, ıslah imar planının iptali istemiyle açılan davanın süre yönünden reddine, diğer dava konusu işlemler hakkında ise süre ret kararı dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinden İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyuyla Dairemiz kararına gerekçe yönünden katılmıyorum.
  • POPULER KONULAR

Dön Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları