KARAR DÜZELTME İSTEMİ • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Danıştay Kararları Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları KARAR DÜZELTME İSTEMİ

KARAR DÜZELTME İSTEMİ


Mesaj 21 Ara 2012 15:11
adalethukuk Kullanıcı avatarı
Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 611


DANIŞTAY
2. Daire 2008/4011 E.N , 2008/3489 K.N.

İlgili Kavramlar

KARAR DÜZELTME İSTEMİ

Özet
SÜRESİNDE KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNMAYAN TARAFIN, CEVAP DİLEKÇESİNDE KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Taraflar): 1-...

2-(Davalı) : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

Vekili: Av....

İsteğin Özeti : Türkiye İş Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürü olarak görev yapan davacının, Diyarbakır İl Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanmasına ilişkin 29.12.2003 günlü, 164 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; bölge müdürlüğü kadrolarının iptal edildiği, davacının da 9.11.2004 tarihli işlemle Türkiye İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğüne asaleten atandığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince verilen 31.3.2005 günlü, E:2004/762, K:2005/562 sayılı kararın açıklamalı olarak onanmasına dair Danıştay İkinci Dairesi'nin 4.12.2007 günlü, E:2005/3300, K:2007/4718 sayılı kararının; taraflarca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Davalı İdarenin Cevabının Özeti : Davacının karar düzeltme isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Davacının Cevabının Özeti: Savunma alınmamıştır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Asiye Değirmenci

Düşüncesi: Davacının karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sarılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi,

Davalı idarenin karar düzeltilmesi isteğine gelince; 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinde, karar düzeltilmesi için başvurunun usul ve esasları, nedenleri düzenlenmiştir. Maddede, karar düzeltilmesi istemi için karşı tarafın verdiği cevap dilekçesinde de karar düzeltilrnesi isteğinde bulunabileceğine ilişkin bir hüküm yer almamıştır.

Buna göre, davalı idareye 20.2.2008 tarihinde tebliğ edilen Danıştay kararına karşı 11.4.20Ö8 tarihinde verilen cevap dilekçesinde yer alan istem, süresi geçirilerek yapılmış olduğumdan süre aşımı yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Semra Şentürk

Düşüncesi: Davacının Türkiye İş Kurumu Bölge Müdürlüğü görevinden alınarak Diyarbakır İl Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanmasına ilişkin işleminn iptali istemiyle açılan davada, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar veren İdare Mahkemesi kararını onayan Danıştay İkinci Dairesinin kararının taraflarca düzeltilmesi istenilmektedir.

Dava konusu yapılan 29.12.2003 tarihli naklen atama işleminden sonra, davacı 9.11.4004 tarih ve 933 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu tarihten geçerli olmak üzere İl Müdürlüğü görevine atanmış ise de, bu karar dava konusu işlemin geri alınması niteliğinde olmadığından , davanın esası hakkında karar verilmesi gereklidir.

Davalı idare istemine gelince;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1.fıkrasında, Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca kararın düzeltilmesinin istenebileceği öngörülmüş olup, bu konu 55. maddenin 5.fıkrasındaki "...Kanunun diğer hükümleri uygulanır.." kapsamında olmadığından, 2577 sayılı Kanununun 48 maddesinin 3.fıkrasının kararın düzeltilmesi isteminde uygulama olanağı bulunmamaktadır.

Bu durumda, onbeş günlük yasal süre geçtikten sonra yapılan istemin süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idare isteminin süre aşımı nedeniyle reddi, davacı karar düzeltme isteminin ise kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Davalı idare, 11.4.2008 tarihinde davacının karar düzeltme istemine karşılık verdiği ceyap dilekçesinde, kararın düzeltmesini istemekte ise de; 20.2.2008 tarihinde davalıya Danıştay İkinci Dairesi'nin düzeltilmesi istenen 4.12.2007 günlü, E-.2005/3300, K-.2007/4718 sayılı kararının tebliğ edilmiş olmasına karşın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54/1. maddesinde düzenlenen onbeş günlük süre içinde düzeltme isteminde bulunulmadığından ve anılan Yasa'da süresinde karar düzeltme isteminde bulunmayan tarafın cevap dilekçesinde bu yolda istemde bulunmasına imkan veren bir hükme yer verilmediğinden davalı idarenin karar düzeltme isteminin süre aşımı nedeniyle İncelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Davacı istemine gelince;

Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından Verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren sebepler 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş; aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. Davacı tarafından dilekçede ileri sürülen düzeltme sebepleri anılan maddede sayılan sebeplere uymamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davalı idarenin düzeltme isteminin süre aşımı yönünden, davacının düzeltme isteminin ise esastan reddine, 12.09.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  • POPULER KONULAR

Dön Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları