Yolsuz tescile dayanılan davalarda hak düşürücü zaman aşımı • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Yolsuz tescile dayanılan davalarda hak düşürücü zaman aşımı

Yolsuz tescile dayanılan davalarda hak düşürücü zaman aşımı

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

bilalbozan Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 101


Aşağıdaki Yüksek Mahkeme kararında yolsuz tescile dayanılarak 2005'te dava açılmış,1987'den önce kadastro geçtiği anlaşıldığına göre hak düşürücü zaman aşımından konu edilmemiş,sabit sınırlar dikkate alınıp bir parselden diğer parsele nakil gerçekleştirilmiş.Yargıtay kararına konu olan durumla aynı bir durum bizde söz konusu;1990'da geçen kadastro sonucu bir parselin bir bölümü komşu parsele tescil edilmiştir.Oysaki sabit sınırlar eskiden beri aynı,hatta iki parsel arasında sınır olan 70 yıllık umumi bahçe yoludur,Sabit sınırlar eskiden beri değişmeksizin aynıdır. BU DURUMDA YOLSUZ TESCİLE DAYANARAK AÇACAĞIMIZ DAVADA ZAMAN AŞIMINDAN MUAFMIYIZ...TEŞEKKÜRLER

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi E:2005/3886 K:2005/4451 T:14.06.2005
4721 s. Yasa m. 1027

Ertan Alkan ile Mehmet Aksungur ve Tapu Sicil Müdürlüğü aralarındaki tapu kaydının düzeltilmesi davasının kabulüne dair …KARAR : Davacı, kendisine ait 142 ada 16 numaralı parselin kadastro işlemleri sırasında sınırlarının yanlış düzenlendiğini, bu taşınmazı Sait Durmaz'dan 1987 yılında satın aldığını, bu tarihten itibaren arz üzerinde mevcut sınırlar içerisinde taşınmazı kullandığını, doğal sınır olan ve "çağıl" olarak bilinen duvarın bulunduğunu, kadastro işlemleri düzenlenirken kendisine ait taşınmazın yanlışlıkla davalının tapu kaydına dahil edildiğini, bu durumdan yeni malik davalı Mehmet Aksungur'un da istifade ettiğini açıklayarak 142 ada 15 numaralı parselin tapu kaydının iptali ile kendisine ait 142 ada 16 parsele ilavesi suretiyle tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Dava konusu 142 ada 15 parsel ile davacıya ait 142 ada 16 numaralı parselin eskiden beri arz üzerinde mevcut olan sabit sınırlarla kullanıldığı, davalının da bu durumu bildiği anlaşıldığına göre davalı Mehmet Aksungur vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün esasının ONANMASINA.avukatbey Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 71


Yolsuz tescil söz konusu ise, mülkiyet hakkının Anayasal güvencesi gereği, herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı söz konusu değildir. Yolsuz tescil nedeniyle tapu kaydının düzeltilmesi davası her zaman açılabilir...bilalbozan Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 101


Teşekkür ederim...eskiden beri arz üzerinde değişmeyen sınırlar içindeki taşınmaz,gerçek malikine tescil edilmeyerek komşu parsele dahil edilmesinin yolsuz tescil olacağını düşünüyorum.Yargıtay bu durumun benzeri yukarıdaki kararda arz üzerindeki gerçek sınırlara itibar etmiştir.Sizin düşünceniz ne yöndedir... SAYGILARIMLA....avukatbey Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 71


Taşınmaz Hukukunda tescilin geçerli olabilmesi ve mülkiyet hakkının doğması için geçerli bir hukuksal nedene dayanması zorunludur. Geçerli bir hukuksal nedene dayanmayan tescil işlemi yolsuz tescil niteliğini taşır ve her zaman iptali istenebilir. Sınırların yanlış ölçümünden kaynaklanan hatalı kadastro tutanaklarına dayanılarak yapılan tescil de yolsuz tescil sayılır ve iptali mümkündür.Mesaj 23 Mar 2012 17:29
bilalbozan Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 101


Dava açmayı düşündüğümüz taşınmazın iki ayrı komşu parsele kayma yapan kısmı var.Burada şimdi gerçek sorun:Sınırların "avla" tabir edilen kazıklarla çevrili olmasına rağmen yolsuz tescille hak kazanan birinci komşu parsel sahibinin bu sınırlara rağmen itiraz edip iş bu konu taşınmazın kendinin olduğununu iddia etmesi,bu durumda diğer komşu parsel sahiplerinin lehimize tanıklıkları bu iddia karşısında elimizi güçlendirirmi.Hakimin takdirini tahmin etmek güç.İkinci komşu parselin yolsuz tescilini ispatımız kolay,sınırda 75 yıllık umumi yol var.Birinci parselle işimiz zor geçecek. sizin düşünceniz nedir... SAYGILAR..Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Eşya Hukuku