TAVZİH-(VEKALET ÜCRETİ) TAVZİH YOLUYLA HÜKME EKLENEMEZ • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları TAVZİH-(VEKALET ÜCRETİ) TAVZİH YOLUYLA HÜKME EKLENEMEZ

TAVZİH-(VEKALET ÜCRETİ) TAVZİH YOLUYLA HÜKME EKLENEMEZ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330






T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/1903
K. 2005/11592
T. 24.11.2005

• MADDİ HATA ( Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
• MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ( Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
• VEKALET ÜCRETİ ( Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
• TAVZİH ( Tavzih Yoluyla Hükmün Değiştirilemeyeceği - Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
1086/m.455
2004/m.72

ÖZET : Tavzih yolu ile hüküm değiştirilemez. Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davası sonunda verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen kararda davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle davalı banka tarafından kararda maddi hata bulunduğundan bahisle düzeltme talebinde bulunulmuş, mahkemece talep kabul edilerek verilen tavzih kararı ile vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesi şeklinde kararda düzeltme yapılmıştır. Hükümde olmayan vekalet ücretinin tavzih yolu ile hükme eklenmesi usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı bankanın, tarımsal kredi nedeniyle kefalet ilişkisinden dolayı müvekkili aleyhine takibe geçtiğini, oysa ki, müvekkilin kefalet limitinin 6.000.000.000.- TL. olmasına rağmen davalının 40.106.040.581.- TL. üzerinden takibe geçtiğini ve müvekkili evinde haciz işlemi yaptığını belirterek müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespiti ile %40 tazminata, ayrıca müvekkilinin manevi zarara uğradığı için manevi tazminata da karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının müteselsilen sorumlu olduğunu, bu nedenle limitle sorumluluğunun sözkonusu olmadığını öne sürerek davanın reddi ile %40 tazminata hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda davacının istirdat talebinin vazgeçme nedeniyle yasal koşulları oluşmadığından reddine, İİK'nın 72. maddesi uyarınca menfi tespit talebinin ödeme nedeniyle istirdat davasına dönüştüğü için menfi tespit davasının konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, davacının icra inkar ve manevi tazminat, davalı bankanın da tazminat taleplerinin reddine, davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmiş, hüküm temyiz edilmeden 01.11.2004 tarihinde kesinleşmiş, ancak, davalı banka vekili 22.11.2004 tarihli dilekçesi ile kararda maddi hata olması nedeniyle bu hususun düzeltilmesi talebinde bulunmuş, mahkemece bu talebin kabulü ile 29.11.2004 tarihli tavzih kararı ile vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesi şeklinde kararda düzeltme yapılmış, bu husus davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekilinin temyizi, yerel mahkemenin 29.11.2004 tarihli tavzih kararına yöneliktir. Hükümlerin tavzihi HUMK'nın 455. maddesinde düzenlenmiş olup "Hüküm müphem ve gayri vazıh olur veya mütenakız fıkraları ihtiva ederse icrasına kadar iki taraftan her biri iphamın tavzihini ve tenakuzun ref'ini isteyebilir" hükmünü içermektedir. Tavzih yolu ile hüküm değiştirilemez. Davalı vekilinin tavzih talebine konu ettiği husus temyiz edilebilirse de, bu hüküm temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Hükmün tavzih yolu ile değiştirilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan tavzih kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkemenin 29.11.2004 tarihli ek kararının ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine, 24.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları