ALACAĞIN MİKTAR OLARAK BELİRLENMESİ, İPOTEK • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları ALACAĞIN MİKTAR OLARAK BELİRLENMESİ, İPOTEK

ALACAĞIN MİKTAR OLARAK BELİRLENMESİ, İPOTEK


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 223619
Konum: İstanbulYARGITAY
19. Hukuk Dairesi 2010/13209 E.N , 2011/9632 K.N.

İlgili Kavramlar

ALACAĞIN MİKTAR OLARAK BELİRLENMESİ
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI
MENFİ TESPİT DAVASI

Özet
DAVALI ALACAKLI TARAFINDAN ÖNCELİKLE DAVA DIŞI BİR ŞİRKET İLE ARASINDAKİ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE GENEL MAHKEMEDE DAVA AÇARAK ALACAĞIN MİKTAR OLARAK BELİRLENMESİ GEREKLİ OLUP, ALACAK BELİRLENMEDEN İPOTEK AKİT TABLOSUNA DAYANARAK İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ YAPILAMAZ.

DAVACI BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYIP, DAVA DIŞI 3. KİŞİ LEHİNE İPOTEK VERMİŞ OLDUĞUNDAN, HEM ASIL BORÇLU HEM DE İPOTEK BORÇLUSU ALEYHİNE BİRLİKTE TAKİP YAPILMASI ZORUNLUDUR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine giriştiği ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe süresinde itiraz edilmediğinden takibin kesinleştiğini, takip dayanağı ipoteğin, dava dışı İ… Otomotiv İnşaat Yatırım Turizm Taahhüt Tic. Ltd. Şirketi ile davalı şirket arasında akdedilen distribütörlük sözleşmesinin teminatı olarak verildiğini, müvekkili ile davalı şirket arasında ticari bir ilişki bulunmadığını, davacının davalı şirkete borcu olmadığını ancak davalı şirketin icra takibinde müvekkilini borçlu taraf olarak göstermek suretiyle icra takibini doğrudan davacıya yönelttiğini, müvekkilinin, dava dışı İ… Otomotiv Ltd. Şti. lehine ipotek veren 3. kişi olduğunu, müvekkilinin borçtan şahsen sorumlu olmadığından, davalının asıl borçlu hakkında da takip yapması gerektiğini iddia ederek borçlu olmadıklarının tespiti ile davalının tazminata mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, dava dışı İ… Otomotiv Ltd. Şti. ile müvekkili şirket arasındaki sözleşmenin teminatı olarak dava konusu taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğini, sözleşmeden doğan alacaklarını tahsil için giriştikleri ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte sehven sadece şirket yetkilisi ve ipotekli taşınmaz maliki olan davacı adına ödeme emri gönderildiğini, takibin itirazsız kesinleştiğini, davacının kötüniyetli olarak dava açtığını, davacının, müvekkili şirkete borçlu olan İ… Ltd. Şti.'nin yetkilisi ve işbu şirketin borçlarına karşılık olarak ipotek veren taşınmaz maliki olduğunu, bu nedenle takibe borçlunun dahil edilip edilmemesinin esasen takibin sonuçları itibariyle davacının aleyhine bir durum oluşturmayacağını savunarak davanın reddi ile lehlerine tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre davalı alacaklı tarafından öncelikle İ… Ltd. Şti. ile arasındaki distribütörlük sözleşmesi gereğince genel mahkemede dava açarak alacağın miktar olarak belirlenmesi gerekli olup, alacak belirlenmeden ipotek akit tablosuna dayanarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu, davacının tazminat isteminin koşullarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle, davacının borçtan şahsen sorumlu olmayıp, dava dışı 3. kişi lehine ipotek vermiş olmasına, bu durumda hem asıl borçlu hem de ipotek borçlusu aleyhine birlikte takip yapılmasının zorunlu olmasına ve somut olayda bu koşulun yerine getirilmemiş olmasına göre yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 07.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.hakanhan Kullanıcı avatarı
Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 118


Aynen böyle dava kazandım


AKSARI  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları