İŞÇİNİN HAPİS CEZASI,KIDEM TAZMİNATI HAKKI • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları İŞÇİNİN HAPİS CEZASI,KIDEM TAZMİNATI HAKKI

İŞÇİNİN HAPİS CEZASI,KIDEM TAZMİNATI HAKKI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


SUÇ İŞYERİYLE ALAKALI İSE TAZMİNATI ÖDENMEZ

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlıklı, işverenin işçisinin iş akdini tazminatsız derhal sona erdirme yetkisi veren hükümlerine göre; "f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi" sebebiyle işine gidememesi durumunda işverenin, işçisine kıdem tazminatı ödemesi gerekmez.

SUÇ İŞYERİYLE ALAKALI DEĞİLSE TAZMİNAT GEREKİR

Ancak aynı maddenin IV. bendine göre, "İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17'nci maddedeki bildirim süresini aşması" halinde, işverenin işe gelemeyen işçisine kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Bilindiği üzere 17'nci madde ihbar önellerini içermektedir. Öyleyse işçinin, gözaltına alınması ve tutuklanması sebebiyle işe gelememe süresi işyerindeki çalışma süresine göre 2 ila 8 haftaya ulaşması durumunda kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor.


SUÇ DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞSE YARGITAY 'VERMEYİN' DİYOR

Esasen yasada bu tür bir ayrım olmamasına karşın, işyeri dışında dahi olsa devlete karşı işlenmiş suçlar için Yargıtay, kıdem tazminatı ödenmemesi kararları almaktadır.T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2006/27023,
KARAR NO: 2007/13749,
KARAR TARİHİ: 30.04.2007


>KIDEM TAZMİNATI
>ESRAR SATMA SUÇU
>TUTUKLULUK HALİ
>DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞ AKDİNİN FESHİ
>İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI


Davacının işyeri dışında işlediği esrar satmak suçundan dolayı tutuklandığı daha sonra mahkum olduğu anlaşılmaktadır. İşyeri dışında işlenen ve işle ilgili olmayan suçtan dolayı tutukluluk nedeniyle işe devamsızlık zorlayıcı nedene dayandığı Dairemizin yerleşik içtihatlarıyla kabul edilmektedir. Bu nedenle kıdem tazminatının karar altına alınması gerekir.
(1475 s. İş K. m. 14) (4857 s. İş K. m. 25)
WWW.KARARARA.COM


T.C
YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2008/40694
KARAR NO: 2008/33770
KARAR TARİHİ: 16.12.2008DAVA
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm suresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR
Davacı, iş sözleşmesinin haksız olarak sona erdirildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.

Davalı, 45 günlük tutukluluk süresini tamamladığından iş akdinin sona erdirildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece diğer istekleri reddedilerek, kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı işyerinde çalışmakta iken Devlete karşı işlenen suç sebebiyle tutuklandığı ve yargılamasının devam ettiği anlaşılmaktadır.
Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre işyeri dışında işlense dahi Devlet aleyhine işlenen suç sebebiyle devamsızlık haklı fesih sebebidir. Ceza davasının sonuçlanmasının bekletici mesele sayılarak sonucuna göre karar verilmelidir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.


Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
WWW.KARARARA.COM


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları