FABRİKA ARACININ ALTINDA KALARAK ÖLEN İŞÇİ, TAZMİNAT TALEBİ. • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları FABRİKA ARACININ ALTINDA KALARAK ÖLEN İŞÇİ, TAZMİNAT TALEBİ.

FABRİKA ARACININ ALTINDA KALARAK ÖLEN İŞÇİ, TAZMİNAT TALEBİ.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 214273
Konum: İstanbulYARGITAY
21. Hukuk Dairesi 2008/15554 E.N , 2008/20978 K.N.

İlgili Kavramlar

BEKLETİCİ SORUN
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT

Özet
GEREK MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK AÇISINDAN GEREKSE İŞ KAZASI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE, DAVACILARA BAĞLANACAK GELİRİN EN SON PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DAVACILARIN MADDİ ZARARINDAN DÜŞÜLEREK, KARŞILANMAYAN MADDİ ZARARLARI TESPİT EDİLEREK O MİKTARA HÜKMEDEBİLECEĞİNDEN OLAYIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ DİĞER DAVALILARIN HAK ALANLARINI DOĞRUDAN ETKİLEMEKTEDİR.


İçtihat Metni

Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan A... Yem San. Tic. Ltd. Şti., Erkan ve B... Sigorta A.Ş. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Dava, hak sahipleri olan davacıların yakınlarının iş kazası sonucu öldüğü iddiasına dayalı maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davalı V... Ltd. Şirketine yönelik davanın husumetten reddine, diğer davalılara yönelik davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacıların yakını olan sigortalı Adnan'ın davalı V... Ltd. Şirketi'nin işçisi olduğu 22.12.2001 tarihinde bu fabrikaya ait araç ile şoförle birlikte davalı diğer davalı A... Yem Sanayi Ltd. Şirketi'ne ait fabrikaya Yem yüklemek üzere geldiği, orada davalı A... Yem San. A.Ş'ne ait aracın altında kalarak öldüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca yapılan tahkikat sonucu olayın iş kazası olarak kabul edilmediği, davalı A... Yem San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından olayın iş kazası olduğunun tespitine ilişkin olarak açılan davanın halen İzmir Üçüncü İş Mahkemesi'nin 2005/422 Esas sayılı dosyasında görüldüğü anlaşılmaktadır.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa'nın 27. ve müteakip maddelerinde işverenin iş kazasını en geç iki gün içinde Sosyal Güvenlik Kuru-muna bildirmekle yükümlü olduğu, haber verme kağıdındaki bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında gerekirse Kurum'ca soruşturma yapılabi-leceği ve varılan sonucun en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirileceği, ilgililerce yetkili mahkemeye başvurularak Kurum kararına itiraz olunabileceği, itiraz halinde Kurum kararının ancak mahkeme kararının kesinleşmesi ile kesin hale geleceği bildirilmiştir. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası niteliğinde olup olmadığı, haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından hak sahiple-rine bağlanan gelirin hükme en yakın tarihteki peşin sermaye değerinin hüküm tarihine en yakın tarihteki verilere göre belirlenen tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda olayın Sosyal Güvenlik Kurumunca iş kazası olarak kabul edilmediği ve davacılara iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Kararı temyiz eden her iki davalıda olayın V... Ltd. Şirketi yönünden "iş kazası" niteliğinde olduğunu, hakkındaki dava husumetten reddedilen V... Ltd. Şirketi yönünden bu konunun araştırılmadığını bildirmişlerdir. Gerek müştereken ve müteselsilen sorumluluk açısından gerekse iş kazası olduğunun anlaşılması halinde davacılara bağlanacak gelirin en son peşin sermaye değerinin davacıların maddi zararından düşülerek karşılanmayan maddi zararları tespit edilerek o miktara hükmedilebileceğinden olayın iş kazası olup olmadığının belirlenmesi diğer davalıların hak alanlarını doğrudan etkilemektedir.

O halde öncelikle yapılacak iş; olayın iş kazası olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturmaktadır. Bu konuda davalı A... Yem Sanayi Ltd. Şirketi tarafından açılmış bir davada bulunduğuna göre İzmir 3. İş Mahkemesi'nin 2005/422 Esas no.lu dosya örneği ilgili mahkemeden istenip incelenerek bu davanın sonu beklenerek çıkacak sonuca göre karar vermektir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde temyiz eden davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına, bozma nedenine göre davalıların öteki itirazların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 22.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları