6100 S. HMK DA DAVANIN KONUSUZ KALMASI , YARGILAMA GİDERLERİ • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları 6100 S. HMK DA DAVANIN KONUSUZ KALMASI , YARGILAMA GİDERLERİ

6100 S. HMK DA DAVANIN KONUSUZ KALMASI , YARGILAMA GİDERLERİ


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 214273
Konum: İstanbulT.C
YARGITAY 6. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/16929
KARAR NO : 2013/1128
KARAR TARİHİ:28.01.2013Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusuz kaldığından davanın reddine,davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalılardan alınarak davacılara verilmesine, davacılar lehine takdir edilen 600,00 TL vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden temyiz edilmiştir.

6100 sayılı H.M.K.nın 331/1 maddesinde; "davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder" düzenlemesi bulunmaktadır.

Somut olaya gelince; dava konusu kiralanan yargılama devam ederken tahliye edilmiştir. Bu durumda mahkemece tarafların tüm delilleri toplandıktan sonra davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu dikkate alınarak yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda hüküm kurulması gerekirken gerekli araştırma yapılmadan yazılı şekilde yargılama gideri ve vekalet ücreti konusunda da karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün yargılama gideri ve vekalet ücretine hasren BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
WWW.KARARARA.COM
  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları