İHALENİN FESHİ,TELLAL GELMEMİŞSE,BAŞKA TELLAL GÖREVLENDİRİLM • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları İHALENİN FESHİ,TELLAL GELMEMİŞSE,BAŞKA TELLAL GÖREVLENDİRİLM

İHALENİN FESHİ,TELLAL GELMEMİŞSE,BAŞKA TELLAL GÖREVLENDİRİLM


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


T.C
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Esas No:2007/4059
Karar No:2007/6881
Karar Tarihi:09.04.2007


*İHALENİN FESHİ DAVASI .
*İHALE GÜNÜ TELLALIN HAZIR EDİLMEMİŞ OLMASI .
*TELLALIN HAZIR OLMADIĞININ TUTANAĞA YAZILMIŞ OLMASI .
*ADLİYE GÖREVLİSİNİN RE'SEN TELLAL OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ.


(İcra ve İflas Kanunu Yön. m. 49)

ÖZET: Somut olayda gözlendiği gibi, icra müdürlüğünce ihale günü tellalın görevlendirilmesi için belediyeye yazı yazılması üzerine belediyece 10.05.2000 tarihli yazı ile belediye personelinden M.'nın tellal olarak görevlendirildiği bildirilmiş ise de ihale gününde tellal hazır edilmemiştir. İcra müdürlüğünce bu durum ihale günü zapta geçirilerek "tellal görevlendirildiği halde hazır olmadığı görülmekle" açıklamasından sonra adliye görevlisi re'sen tellal olarak görevlendirilmiştir, icra müdürünün bu işleminde tüm yasal vecibeler yerine getirildiğinden yasaya uymayan ve ihalenin feshini gerektiren bir durum yoktur. Aksinin düşünülmesi (görevli tellal gelmediğinden ihalenin düşürülmesi gibi) aşırı şekilcilik olduğu gibi tüm ihaleye hazırlık işlemlerini de yeniden başa döndüreceği ve tarafların da zararına olan bir sonuç doğuracağı düşünülmelidir. Mahkemece görevli tellaldan başkası tellal olarak tayin edildiğinden bahisle ihalenin feshine karar verilmesi bu nedenle isabetsiz olduğundan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: İcra İflas Kanunu Yönetmeliği'nin Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, başlıklı 49 maddesinde; şartnamede bulunması gereken zorunlu unsurlar belirtildikten sonra şartname, icra müdürü tarafından tarih atılarak imzalanır, mühürlenir ve tutanağa tellal ile alıcının da imzasının alınacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeden anlaşılması gereken satışı gerçekleştirecek icra müdürü veya yardımcısı ya da katibi ile birlikte tellalında bulunması ve tutanağı imzalaması zorunludur, ihale yapılırken belediye tarafından görevlendirilmiş bir tellalın bulundurulması gerekir. Bu nedenledir ki, icra müdürlüğünce tellalın ihale günü hazır bulundurulması için belediyeye ihale öncesi müzakere yazılması zorunludur. Ancak, bu şekilde görevlendirilmiş bir tellalın satış yerinde hazır bulunmaması halinde de satış memurunun bulunmama veya bulundurulmama nedenini tutanağa geçirdikten sonra (kendisi dışında) bir kişiyi (adliye görevlisini) tellal olarak görevlendirilmesi mümkündür. Tellalın bulundurulması şekil koşullarından olup buna uyulmaması ihalenin geçersizliğine sebep olur. (HGK'nın 29.06.1988 gün ve 1988/12-379-670 sayılı kararında da belirtildiği gibi.) İcra müdürlüğünce belediyeye tellalın hazır bulundurulması için yazı yazılmaksızın, re'sen satış günü tellal tayın etmesi de Dairemiz yerleşik içtihatlarında da belirtildiği gibi ihalenin feshi nedenidir. Ne var ki, somut olayda gözlendiği gibi, icra müdürlüğünce ihale günü tellalın görevlendirilmesi için belediyeye yazı yazılması üzerine belediyece 10.05.2000 tarihli yazı ile belediye personelinden Mustafa'nın tellal olarak görevlendirildiği bildirilmiş ise de ihale gününde tellal hazır edilmemiştir. İcra müdürlüğünce bu durum ihale günü (02.06.2000 tarihli) zapta geçirilerek tellal görevlendirildiği halde hazır olmadığı görülmekle açıklamasından sonra adliye görevlisi re'sen tellal olarak görevlendirilmiştir, icra müdürünün bu işleminde tüm yasal vecibeler yerine getirildiğinden yasaya uymayan ve ihalenin feshini gerektiren bir durum yoktur. Aksinin düşünülmesi (görevli tellal gelmediğinden ihalenin düşürülmesi gibi) aşırı şekilcilik olduğu gibi tüm ihaleye hazırlık işlemlerini de yeniden başa döndüreceği ve tarafların da zararına olan bir sonuç doğuracağı düşünülmelidir. Mahkemece görevli tellaldan başkası tellal olarak tayin edildiğinden bahisle ihalenin feshine karar verilmesi bu nedenle isabetsiz olduğundan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 09.04.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COM


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları