CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ, TAKDİRİ İNDİRİM, TEVİLLİ İKRAR • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ, TAKDİRİ İNDİRİM, TEVİLLİ İKRAR

CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ, TAKDİRİ İNDİRİM, TEVİLLİ İKRAR


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 214273
Konum: İstanbulT.C
YARGITAY
1.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2009/10241
KARAR.NO2011/8043


CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
TAKDİRİ İNDİRİM
TEVİLLİ İKRAR


Özet
SABIKALI OLAN SANIĞIN, SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VE İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK MAKSADIYLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN, CİNSEL SALDIRI, HIRSIZLIK VE HÜRRİYETİ TAHDİTTEN YAPILAN YARGILAMASINDA; İNSANİ DEĞERLERDEN TAMAMEN UZAK BİR KİŞİLİK YAPISI SERGİLEYEN SANIĞIN, OLAYDAN SONRA GERÇEK ANLAMDA PİŞMANLIK DUYMADIĞI, MAKTULEDEN ALDIĞI CEP TELEFONUNUN SİM KARTINI ÇIKARIP YERİNE KENDİ SİM KARTINI TAKARAK CEP TELEFONUNU KULLANMASI ÜZERİNE YAKALANDIĞI, MAKTULENİN GİYSİLERİ ÜZERİNDE BAŞKA BİR ERKEĞE AİT SPERM ARTIKLARI BULUNMASINA RAĞMEN BU KONUYA AÇIKLIK GETİRMEDİĞİ, OLAYIN YAPILAN TEKNİK İN-CELEME VE FENNİ BULGULAR SONUCU ORTAYA ÇIKARILDIĞI, SANIĞIN İSE DURUŞMALARDA OLAYA AÇIKLIK GETİRECEĞİNE ESKİ İFADELERİNİ TEKRAR ETMEKLE YETİNDİĞİ OLAYDA; CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA UYGULANMA YERİ BULUNMAYAN TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ UYGULANIP, TEVİLLİ İKRAR NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMIŞ OLMASI İSABETLİ DEĞİLDİR.


İçtihat Metni

G.Pasoualına'yı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla öldürmeye teşebbüsten, cinsel saldırıdan, hırsızlıktan ve hürriyeti tahditten sanık Murat'ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Kocaeli Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 25.06.2009 gün ve 278/216 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re'sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Sabıkalı olan ve suçların işleniş biçimlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere insani değerlerden tamamen uzak bir kişilik yapısı sergileyen sanığın, olaydan sonra gerçek anlamda pişmanlık duymadığı, maktuleden aldığı cep telefonunun sim kartını çıkarıp yerine kendi sim kartını takarak cep telefonunu kullanması üzerine yakalandığı, maktulenin giysileri üzerinde kendisinden başka bir erkeğe ait sperm artıkları bulunmasına rağmen bu konuya açıklık getirmediği, olayın yapılan teknik inceleme ve fenni bulgular sonucu ortaya çıkarıldığı, sanığın ise duruşmalarda olaya açıklık getireceğine eski ifadelerini tekrar etmekle yetindiği olayda; cezanın bireyselleştirilmesi sırasında uygulanma yeri bulunmadığı ve 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin bir atıfet maddesi olmadığı gözardı edilerek, "tevilli ikrar" gerekçesiyle TCK'nın takdiri indirime ilişkin 62. maddesi ile indirim yapılmış olması aleyhe temyiz ol-madığından bozma nedeni yapılmamıştır.

2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın, suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, yapılan eleştiri saklı kalmak kaydıyla cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin sübuta, cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğuna, eksik incelemeye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, kısmen re'sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA), ceza miktarına ve tutuklulukta geçen süreye göre sanığın tahliye isteminin reddine, 19.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
T.C
YARGITAY
8.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2008/13815
KARAR NO.2010/13259 .


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, gerekçe ve takdire göre suçun kanıtlanmasında ve nitelendirilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından bu hususlara yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak:

1-Sanığa verilen temel cezanın 5237 sayılı TCK.nun 61. maddesi uyarınca, "somut olayda suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki" şeklinde sayılan cezanın bireyselleştirme ölçütlerinden birine veya bir kaçına dayanılarak ele geçen silah sayısı nazara alınıp TCK.nun 3/1. madde ve fıkrasında yer alan orantılılık ilkesi de gözetilmek suretiyle, ceza tayini yoluna gidilmesi gerekirken, sanık hakkında "suç işleme eğilimi, geçmiş yaşamı ve önceki mahkûmiyeti"nden söz edilerek yasal olmayan gerekçe ile yazılı biçimde hüküm kurulması,

2-5237 sayılı TCK.nun 62. maddesi uyarınca "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın fail üzerindeki olası etkileri" gibi hususlar karar yerinde tartışılmadan sanık hakkında "başkaca artırım ve indirim sebeplerinin uygulanmasına yer olmadığına" karar verilmesi,

3-Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53. maddenin 1. fıkrasına göre uygulama yapılırken, "a, b, d ve e bentlerinde sayılan haklarından mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendinde sayılan kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ait haklarından ise koşullu salıverilmeye kadar yoksun bırakılmasına" karar verilmesi gerektiği gözetilmeden "5237 sayılı TCK.nun 53/1. maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına" karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 30.11.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları