SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU, MÜKERRER YARGILAMA, ZİNCİRLEME SUÇ, TEK FATURA • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU, MÜKERRER YARGILAMA, ZİNCİRLEME SUÇ, TEK FATURA

SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU, MÜKERRER YARGILAMA, ZİNCİRLEME SUÇ, TEK FATURA


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas No : 2016/4334
Karar No : 2016/8955


1– Sanık C...’ün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın hazırlık aşamasında vergi müfettişine verdiği ifadesinde; suça konu faturanın kendi adına düzenlenmiş olduğunu ancak o dönem aynı zamanda şirketin vekili olması sebebiyle bu belgenin şirketin belgeleri arasına karıştığını ve sehven şirket defterine kaydedildiğini kastının bulunmadığını savunması, suça konu faturanın 817.74 TL tutarında bir adet faturadan ibaret olması karşısında; elde edilen menfaatin azlığı ile tüm dosya içeriğine göre, sanığın faturada tahrifat yapmak kastıyla hareket ettiğine dair her türlü kuşkudan uzak cezalandırılmasına yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

2– Sanık İ...’in temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;

UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada, sanık hakkında, 2005 yılında Salih İnce adına 17 adet sahte kömür faturası düzenlendiğinin kabulüyle Ordu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/211 Esas, 2012/410 Karar sayılı dosyasında yargılama yapılarak sanığın mahkumiyetine karar verildiği ve dosyanın temyiz aşamasında olduğu anlaşılmakla, mükerrer yargılama yapılmaması açısından; sanık hakkında ilgili dava dosyası getirtilerek, bu davayı ilgilendiren kısımlarının onaylı örnekleri dosya içerisine konulup, davaların mükerrer olup olmadığı ya da zincirleme suç niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

3- Kabule göre,

a- 5237 sayılı TCK'nun 43. maddesine göre "bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi" halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden aynı takvim yılında değişik zamanlarda birden fazla sahte fatura düzenlenmesine rağmen zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması, yasaya aykırı,

b- 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları