ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


ŞİRKETE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR
Resim


KAYIP-KAÇAK BEDELİ HAKKINDA DAĞITIM ŞİRKETİNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİİLGİLİ ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ADI

Şirketinizin ……………………………..…. sözleşme hesap nolu elektrik abonesiyim. 2007 tarihinden bugüne kadar gizlenmiş olarak şahsıma yansıtılan kayıp-kaçak bedeline ilişkin toplam miktar hakkında en geç 10 içerisinde tarafıma bilgi verilmesini, aksi takdirde hakkınızda yasal yollara başvuruda bulunacağımı bildiririm. ../../2015


ŞİKAYETCİ
Adı ve Soyadı
İmza
T.C NO:..............

ADRES:............................

Tüm Abonelerin Elektrik faturalarına Nisan 2011’den itibaren “K/K bedeli” adı altında kaçak kullanım ve alt yapı yetersizliğinden oluşan kayıp nedeniyle bir toplam bedel yansıtılmaktadır.(Dağa dorusu bizim cebimizden bu bedel hırsızlanmaktadır)


T.C.

………………………………..KAYMAKAMLIĞI

( TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA)

ŞİKAYET EDEN:...........................

ADRESİ :..................................

E- Posta / Telefon :.....................

ŞİKAYET EDİLEN :.......................

ADRESİ :..................................


PARASAL DEĞERİ :..............TL

KONUSU : Kayıp, kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.


AÇIKLAMALAR :

1-) Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K Bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile altyapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK”nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği, 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı EPDK Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-) Aslında 4628 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda kanunun 11. maddesi ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’nın kayıp/kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önün geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-) Mevcut kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/kaçak bedellerinin 6502 Sayılı TKH Kanun’un doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

İş bu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Elektrik faturaları, ödeme belgeleri, sözleşme, hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.

İSTEMİN SONUCU :İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim... /.. /2015

ŞİKAYET EDEN
(Adı, Soyadı ve İmza)
İmzaTüketici Hakem Heyeti BaşkanlığI'na
____________________
TÜKETİCİNİN :
Adı ve Soyadı :.....................................................................................................................
Telefon Numarası :................................................................................................................
Adresi :.................................................................................................................................

ŞİKAYET EDİLEN SAĞLAYICININ:
Ticaret Unvanı : ......................................................................................................................
Adresi ve Telefon numarası :....................................................................................................
....................................................................................................................................................

OLAY:
Elektrik dağıtım şirketinden 2007 tarihinden bugüne kadar gizlenmiş olarak şahsıma yansıtılan kayıp-kaçak bedeline ilişkin toplam miktarın tarafıma bildirilmesini yazılı olarak talep ettim. Ancak, ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından son 1 yıla ilişkin tarafıma bilgi verilmiştir. Oysa ki, istemiş olduğum 2007 yılından itibaren kayıp kaçak bedeline ilişkin bilgi ve belgenin dağıtım şirketince tarafıma gönderilmesi gerekmektedir. Tarafıma gönderilen belgeden son bir yıla ilişkin benden kesilen kayıp kaçak bedelinin …….…TL olduğu anlaşılmaktadır.

Elektrikten alınan kayıp-kaçak bedeli ile ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihinde vermiş olduğu Kararda; “Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır. Hem bu hal, parasını her halükarda tahsil eden davacı Kurum’un çağın teknik gelişmelerine ayak uydurmasına engel olur, yani davacı kendi teknik alt ve üst yapısını yenileme ihtiyacı duymayacağı gibi; elektriği hırsızlamak suretiyle kullanan kişilere karşı önlem alma ve takip etmek için gerekli girişimlerde de bulunmasını engeller. Oysa ki, elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi bulunan davacıya aittir. Bununla birlikte, tüketici olan vatandaşın faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi ve hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini bilmesi, yani şeffaflık hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır.” denilmektedir.

SONUÇ VE TALEP: …………………… Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından haksız olarak, benden 2007 yılından bugüne kadar tahsil edilen ve sorumlusu olmadığım kayıp-kaçak bedeline ilişkin toplam miktar hakkında bilgi ve belgelerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İnceleme başlıklı 69.maddesinde “Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir.” hükmü gereğince anılan şirketten istenilmesini ve kesilen toplam kayıp-kaçak bedelinin avans faiziyle birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararına göre tarafıma iade edilmesi konusunda heyetinizce karar alınmasını arz ve talep ederim. ../../2015

Saygılarımla,
Tarih:

İmza:
Adres:
Adı-Soyadı:


Sözleşme Hesap No:

EKİ:
Dağıtım Şirketine yazılan yazının fokopisi
Dağıtım Şirketinden gelen cevap yazısı ve eklerinin fotokopisi
ÖRNEK DİLEKÇE.1


T.C
......... MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI’NA

( Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na )T.C.Kimlik No :.................................................

Şikayet Eden :..................................................

Adresi :.................................................

Tel :.............

Şikayet Edilen : ...........Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Adresi :Göksun mahallesi Demokrası Kavşağı / ANTALYA

Şikayet Tarihi :../../2015

Şikayetin Parasal Değeri :..........TL

Şikayet Konusu : Kaçak Kullanım Bedeli, Dağıtım Bedeli, Sayaç Okuma Bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli ve İletim Bedeli iadesi İstemi

İzahat : ..............numaralı Akdeniz Elektrik Dağıtım abonesiyim.NİSAN 2011 ve ARALIK 2012 tarihleri arasında faturalarımdan Kaçak Kullanım Bedeli, Dağıtım Bedeli, Sayaç Okuma Bedeli adı altında haksız tahsilat yapılmıştır.

2-)Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Ayrıca, uygulama kayıp ve kaçakla mücadeleyi de gereksiz kılmakta böylelikle enerjiyi kaçak olarak kullananlar lehine bir alan oluşmaktadır. Hukukun temeli, öncelikle haksızlığı yok etmek ya da cezalandırmak üzerine kurulu iken mevcut uygulama kaçak kullanımı ödüllendirirken yasal kullanımı cezalandırmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-)Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-)İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-)Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 6502 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ................TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Nedenler : 6502 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller :Elektrik faturaları, Hakem Heyeti emsal kararı ve ispata yarar her türlü delil.

İSTEM SONUCU :İzah olunan nedenlerden dolayı; Kaçak Kullanım Bedeli, Dağıtım Bedeli, Sayaç Okuma Bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli ve İletim Bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum .............. TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../12/2015

Şikayet Eden
Adı ve Soyadı
İmza.ÖRNEK DİLEKÇE.2


T.C.

……………………………….. Kaymakamlığı

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

ŞİKAYET EDEN :

ŞİKAYET EDİLEN :ŞİKAYET KONUSU
PARASAL DEĞER
:..............TL

KONUSU : Kayıp, Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.AÇIKLAMALAR :1-)Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

2-)Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-)Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-)İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-)Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 6502 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Nedenler : 6502 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller :Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.

İstem Sonucu :İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. / /2015

Şikâyet Eden
Adı, Soyadı
İmza

T.C
KOZAN KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

KARAR NO: 2012/30
KARAR TARİHİ: 14.02-2012
ŞİKAYET TARİHİ: 24.11.2011


OLAYIN ÖZETİ: Tüketici elektrik faturasında, çeşitli isimler adı altında ilavelerle, elektrik tutarının iki mislinden fazla para istediklerini, ülke genelinde kaçak kullanılan elektrik paralarının yasal olmayan yollarla alındığı, yasal olmayan K.K.B. ile Dağıtım Bedeli tahsiline, yasal olmadığından itiraz ettiğini, haksız ve ayıplı para talep edildiğini, alınan bedelin iptal edilerek tarafına iade edilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA: Sağlayıcı Müdürlüğümüz T.S.H.H.B.'lığının 30.11.2011 tarih ve 2314 sayılı yazılarına savunma vermiş olup; savunmasında Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dahilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği, 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir karar söz olmadığını belirtmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Başvuru dilekçesi ve ekleri incelendiğinde; tüketiciye yansıtılan fatura incelendiğinde Kayıp/Kaçak bedeli, Dağıtım Bedeli, İletişim Bedeli adı altında tahsil edildiği; bundan başka Sayaç Okuma Bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli, İletim Sistemi Kullanma Bedeli adı altında da ticari hayatın doğal sonucu olarak bir hizmet veriliyorsa bunun karşılığı bir bedelin olması gerekir. Enerji Dağıtım işi de ticari niteliğe sahiptir ve bu hizmet verildiğinde karşılığının istenmesi işin doğası gereğidir. Enerji dağıtım sektöründe enerji üretimi maliyet bedelinin yanında dağıtımı ile ilgili de bir takım masrafların olması, dolayısıyla, bu işi yapan kişilerin tüm bu masraflarla birlikte meşru bir kar ile bunu tüketiciye yansıtması da kabul edilmelidir. Uyuşmazlık konusu olay bu çerçevede ele alınmış, ücret ayrı bir başlık altında incelenmiştir:

Bilindiği gibi, enerji dağıtımında işin doğası gereği oluşan kayıp ve kaçaklar olduğu gibi, abone olmadan ve dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden enerji kullanan kişilerin varlığı da bilinmektedir. Burada, enerjiyi abone olmadan ve dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden kullanan kişinin bulunup kullanılan enerji bedelinin o kişiden, tahsil edilmesi esas olmalıdır. Uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde bunda başarı sağlanamadığı ve bu yüzden yeni bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmaktadır.

EPDK kararı ile devreye giren ve NİSAN 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yeni düzenlemeye göre her aboneden %15 oranında Kayıp/Kaçak(K/K) Bedeli alınmaktadır. Bir başka deyişle, buna göre, enerji bedeli, enerjiyi kaçak olarak kullanandan değil konu ile ilgisi olmayan bir başka kişiden, yani olayımızda olduğu gibi yasal çerçevede hareket eden tüketiciden tahsil edilmektedir. Enerjiyi kaçak olarak kullanan bir kişiye ait yükümlülüğün; konu ve kişi ile hiç ilgisi bulunmayan tüketiciden tahsil edilmesi her türlü izahtan vareste görülmüştür.

Adı geçen bedelin bölge farkı gözetmeksizin tüm tüketicilerden aynı oran uygulanmak suretiyle tahsil edilmesi de ayrıca değerlendirilmeye layık görülmüştür. Çünkü bilindiği gibi, enerji dağıtım şirketleri bölge bazında faaliyet göstermektedirler ve kaçak kullanım oranları bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Yapılan uygulama haklı gerekçelere dayansa bile, öncelikle her bölge için kaçak kullanım oranları tespit edilmeli ve bu oran sadece o bölgeye uygulanmalıdır. Buna göre, örneğin kaçak kullanım oranının %30 olduğu A bölgesindeki K/K bedeli %30 olmalı, kaçak kullanım oranı %5 olan B bölgesinin alınacak bedel %5 olmalıdır. Halbuki mevcut uygulamada, kaçak oranı yüksek olan A bölgesindeki dağıtım şirketi aleyhine, B bölgesindeki dağıtım şirketinin de lehine bir dengesizlik ve dolayısıyla haksızlık oluşmaktadır. Tüm bölgelerde eşit oranda kaçak kullanım oranı uygulandığında A bölgesindeki dağıtım şirketi bunun %15'ini geri aldığı için zarar etmekte, buna karşın B bölgesinde faaliyet gösteren şirket, bölgesinde %5’lik bir kaçak olduğu için %10 kar edebilmektedir. Netice itibariyle, bölgelerarası kaçak kullanım oranları dikkate alınmadan belirlenen%15’lik oran bu yönü ile de haksız bulunmuştur.

Kullanılan enerji bedelinin <oran> şeklinde hesap edilmesi de tüketicilerin arasında eşitsizliğe ve dolayısıyla haksızlığa neden olmaktadır. Uygulanan şekle göre 100 liralık enerji bedeli ödeyecek olan bir tüketiciden 15 lira alınırken, 10 liralık enerji kullanandan sadece 1.5 lira alınacaktır. Bu da enerjiyi çok tüketen aleyhine bir dengesizliğe neden olmaktadır. Ayrıca, uygulama kayıp ve kaçakla mücadeleyi de gereksiz kılmakta böylelikle enerjiyi kaçak olarak kullananlar lehine bir alan oluşmaktadır. Hukukun temeli, öncelikle haksızlığı yok etmek ya da cezalandırmak üzerine kurulu iken mevcut uygulama kaçak kullanımı ödüllendirirken yasal kullanımı cezalandırmaktadır.

Satıcı/sağlayıcı firma Kayıp/Kaçak bedeli, Dağıtım Bedeli, İletişim Bedeli adı altında tahsil ettiği ücretlerin gerekçesini izah edememiş, uygulamayı EPDK kararına dayandırmaya çalışmıştır. Satıcı/sağlayıcı tüketiciden ücreti kendisi tahsil ettiğine göre, gerekçesini izah edebilmeli, hatta gerektiğinde ispat edebilmelidir. Savunma bu yönü ile de yeterli görülmemiş, alınan ücretin haklı olduğuna dair bir kanıt ve dahi karine sunulmamış ve neticede yapılan uygulamanın haksız olduğu sonucuna varılmıştır.

HÜKÜM: 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince:

Açıklanan nedenlerle; Tüketici talebinin kabulüne, Tüketiciden haksız yere tahsil edilen Kayıp/Kaçak Bedeli, Dağıtım Bedeli, İletişim Bedeli adı altında tahsil edilen ücretlerin Satıcı/sağlayıcıdan alınarak tüketiciye iadesine, 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine başvuru yolu açık olmakla birlikte oyçokluğu ile/oybirliği ile karar verildi.

T.C.
KOZAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2012/67 Esas
KARAR NO: 2012/86

DAVA: Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ: 24/02/2012
KARAR TARİHİ: 06/03/2012
KARAR YAZMA TARİHİ: 06/03/2012


Mahkememizde görülmekte olan tüketicinin hakem kurulu kararına itirazı davasının dosya üzerinde yapılan incelemesinde basit yargılama usulüne tabi olan bu davada HMK’nın 114. maddesinde sayılan dava şartlarının bulunduğu, Türk Mahkemelerinin yargı yetkisinin mevcut olduğu, yargı yolunun caiz olduğu, mahkememizin görevli olduğu, kesin yetki kuralına uyulduğu, tarafların dava ve taraf ehliyetine sahip oldukları, davacı vekilinin dosyada vekaletnamesinin bulunduğu, davaya vekil ehliyetinin mevcut olduğu, gider avansının yatırılmış olduğu, dava açmakta hukuki yararın bulunduğu, aynı konuda açılmış derdest davanın bulunmadığı, aynı konuda daha önce açılmış ve kesin hükme bağlanmış bir dosyanın bulunmadığı anlaşılmakla; HMK'nın 320. maddesi gereğince ön inceleme dosya üzerinden yapılarak, uyuşmazlığın vekile tebligat çıkarılması zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin olduğu görüldü, İİK'nın 18/3. maddesi de dikkate alınarak; tahkikat duruşması açılmasına gerek olmadığına karar verilerek;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının başvurusu üzerine Kozan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığını, iptal davamıza konu 14.02.2012 tarih ve 2012/30 karar numaralı kararı verdiğini, verilen kararın hukuka aykırı bir karar olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini, faturada yer alıp kayıp - kaçak tahakkuku elektrik piyasası perakende satıp hizmet geliri ile perakende enerji satıp fiyatlarının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirildiğini, EPDK, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olduğunu, elektrik piyasası perakende satış hizmet geliri ile perakende enerji satış fiyatlarının düzenlenmesi hakkında tebliğ, EPDK tarafından düzenlenerek, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, kayıp kaçak tahakkuku bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak faturalara yansıtıldığını, bu nedenle resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca yapılan işlemler yasal bir işlem olduğunu, tebliğ hükümleri hakkında karar vermeye görevli ve yetkili yargı mercinin idari yargı olduğunu, tüketici hakem heyeti idari yargının görev alanında olan bir konuda karar verdiğini, bu nedenlerle öncelikle Kozan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin ve Adli Yargı Mercilerinin Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan tebliğ hükmünün uygulanmasını engelleyici bir karar vermeye yetkili ve görevli olmadığını, tüketici hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Kozan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin 14.02.2012 tarih, 2012/30 kararı ve ekindeki tüm belgeler celp edilerek incelenmiştir.

Dava Tüketici Hakem Kurulu Kararına İtiraza ilişkindir.

Tüm dosya müsterecatından; dosyada mevcut davalı M… Y…'a ait elektrik faturası incelendiğinde K/K Bedeli: 63.73.-TL; Per. Sat. Hiz. Bd. 8.61.-TL, PSH (Say. Oku.) bedeli: 2.46.-TL ile sis kul. bedeli 17.22.TL, dağıtım bedeli 60.83.-TL, sözleşme gücü: 7.200, enerji fonu; 3.30.-TL, Trt payı: 6.60.-TL, elektrik tüketim vergisi; 3.30.-TL, KDV: 87.77.TL bedeller toplamı: 577,40.-TL fatura kesildiği görülmüştür.

Buna göre Kozan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının kararı yerinde görülmüştür. Tüketici Hakem Heyeti kararında belirtildiği gibi, faturada yer alan kayıp kaçak bedelinin, kaçak elektrik kullanmayan tüketiciye yansıtılması veya dava dilekçesinde yer alan gerekçeye göre enerji nakli sırasında meydana gelen kaybın tüketiciden tahsil edilmesi açıkça hakkaniyete aykırı olup temel tüketici haklarını ihlal niteliğinde görüldüğünden, tüketicinin kullanımı dışındaki bu gibi ücretlerin, tüketiciye ödettirilmesi kabul edilemeyeceğinden davacı tarafından açılan davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın REDDİNE,

2- Davacı kurum tarafından yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasına,

3- Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

4- Davacı tarafça yatırılan 120,00 TL yargılama avansından kararın kesinleşmesi için yapılacak masraflar çıktıktan sonra kalan kısmın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

Dair tarafların yokluğunda, 4077 SAYILI KANUNUN 22/5 MADDESİ GEREĞİNCE KESİN OLARAK, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 06.03.2012
http://WWW.KARARARA.COM


TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARAR ÖRNEĞİ
Resim
Resim
Resim

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE KARARINA İSTİNADEN İTİRAZ EDİLMESİ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARAR ÖRNEĞİ
Resim
ResimDİKKAT;
BURAYA DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTİYORUM,YUKARIDA İLK BAŞTA HAKEM HEYETİNE DİLEKÇENİZİ VERİNCE LEĞİNİZE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDEN LEĞİNİZE KARAR CIKTIĞINDA ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ AVUKATLARI ARACILIĞI İLE MUHAKKAK BU TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA KARŞI TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE İTİRAZ DAVASI AÇI CAKLARDIR, BU DAVAYI AÇTIKLARINDA SİZE MAHKEMENİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU TENSİP ZAPTI DEDİĞİMİZ BİR ZABIT MAHKEMECE TEBLİGAT USULÜ İLE SİZE GÖNDERİLECEK VE BU KONU İLE İLGİLİ SAVUNMANIZI VE DELİLLERİNİZİ 2 HAFTA İCERSİNDE BİR DİLEKÇE İLE MAHKEMEMİZE BİLDİRİN DİYECEKTİR,İŞTE BU ZAMAN AŞAĞIDA SUNDUĞUM ÖRNEK DİLEKCEYE İSTİNADEN BİR DİLEKÇE HAZIRLAYARAK O MAHKEMENİN KALEMİNE GÖTÜREREK TESLİM EDER SONRADA MAHKEMEDEN SİZE YİNE DURUŞMA GÜNÜNÜ BİLDİRİR MAHKEME TEBLİGATI GELECEK VE OZAMANDA DURUŞMANIZA GİRER BU DİLEKCE İCEREĞİNDEKİ HUSUSLARI SÖYLER KARŞININ AÇTIĞI DAVANIN REDDİNİ İSTERSİNİZ.….......................TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NEDOSYA NO :2013/........Esas.DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI :.............................................

DAVACI :............................................

VEKİLİ :Av…………..

KONU :davaya cevap,itiraz ve delillerimin sunumu hakkındadırTEBLİĞ TARİHİ :../...../........CEVAP VE İTİRAZLAR

GEREKÇE


……….. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın davaya konu kararı usul ve yasaya uygun bir karardır.Satıcının açmış olduğu davanın ve tüm taleplerinin reddi gerekmektedir.Bilineceği üzere elektrik faturalarına kaçak kullanım bedelleri yansıtılarak biz tüketicilerden tahsil edilmektedir.Yıllardır faturalara yansıtılan kaçak kullanım bedelleri ile milyonlarca tüketici gibi biz de mağdur olmuş bulunmaktayız.Kaçak kullanım bedelleri faturalara yansıtılmakta,kaçak kullanım bedelleri kaçak kullananlardan tahsil edildiğinde ise faturalara aynı oranda bu indirim de uygulanmamaktadır.Biz tüketiciler olarak kurumla kaçak kullanım ve başkaca bedellerin yansıtılması ile ilgili sözleşme de imzalamış değiliz.


………….4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 23.maddesinde tüketicinin kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasından bahsetmiştir.Davacı tüketici olmadığına ve somut davaya konu işlem bir hakem heyeti kararı olduğuna göre hukuki nitelik itibari ile böyle bir kararın ancak iptali cihetinden basedilebilecektir.İşbu nedenle de öncelikle usul anlamında davacının davasının bu yönden reddi gerekmektedir.6100 sayılı yasanın 25 ve 26.maddeleri ile aynı kanunun 119.maddesinin ğ fıkrası gereği davacının davasının bu yönden reddi gerekmektedir.Davacı vekiline 6100 sayılı yasanın 119.maddesinin 2.bendine göre süre verilmemek sureti ile davanın reddi gerekmektedir.


………….. ihtirazi kaydın ödeme yaparken konulması için öncelikle tüketicinin yatırdığı bedellerin açıklamalarını fatura üzerinde açık ve net bir şekilde görebilmesi gerekmektedir.Bilindiği üzere faturalar üzerinde bir çok kısaltma ve harflerden oluşan kalemler olup bu kalemleri her tüketicinin bilebilmesi mümkün değildir………….. dava dilekçesinde belirtmiş olduğu bir çok hususun yasal dayanağının belirtilmemiş olması da iddiaların soyut kaldığının açık bir göstergesidir.

…………….. Hakem Heyetinin görevli ve yetkili olmadığından bahsedilmiş,dayanak olarak da 4628 sayılı kanun gösterilmiştir.Davamızın konusu idari bir işlemin iptali ya da kurul kararı değildir.Ayrıca uygulanması gereken kanun 4077 sayılı kanun hükümleri olduğundan davacı vekilinin bu iddiası da yasal dayanaktan yoksundur.Davanın konusunun EPDK nın uygulamalarının doğruluğu ya da yanlışlığı değil netice itibari ile tüketicilerin uğramış olduğu zararlar ve mağduriyettir.Bu mağduriyetlerden dolayı taleplerin kabulü gerektiğine ilişkin gerekçeler de davaya cevap dilekçesinde belirttiğimiz kanun hükümlerinde açıkça yer almaktadır.Bu nedenledir ki dava konusunun idari yargılamaya doğru çekilmeye çalışılması açıkça kabul edilemez………… belirtmiş olduğu hiçbir talebi ve beyanı kabul etmiyoruz.


Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre ;


Madde 13.Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, ilgili tüzel kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kurumun işbu hükme uygun olarak kaçak kullanımı tespit ettiğini biz tüketiciler bilemeyiz ve kimlere hangi şartlar altında kaçak tespiti yaptığını tespit etmemiz de mümkün olmadığından faturalara yansıtılan bu bedel baştan hukuka aykırı olmaktadır.

Ödeme bildirimlerinde yer alan bilgiler

Madde 22- Müşterilere düzenlenecek ödeme bildirimlerinde, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır;

a)(Değişik bent: 08/09/2010 – 27696 S.R.G Yön./9. md.)Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, müşteri veya abone numarası, abone grubu,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

d) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

e) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,

f) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli,

g) Vergi, yasal kesinti ve borçlar,

h) Son ödeme tarihi ve ödeme merkezleri,

i) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,

j) Müşteri hizmetleri merkezinin telefon ve faks numaraları ile internet adresi,

k) Günlük enerji tüketim ortalaması,

l) Bir sonraki okuma dönemi,

m) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç.

İşbu yönetmelik hükmüne göre faturalarda yer alması gereken asgari bilgiler yönetmeliğe göre hazırlanmamaktadır.Tüketicinin kısaltmaların ne anlama geldiğini bilmesi de beklenemez.

Müşteri hakları ve zararların tazmini

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve

zararlarının tazmini konusunda, Kanunun 11 inci maddesi ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması HakkındaKanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Mevcut duruma göre yıllardır K/K adı altında faturalara yansıtılmış olan ve ayrıca sadece harflerle ifade edilmiş olan (açık ve sarih bir şekilde yazılmamış olan) tüm bedellerle biz tüketiciler mağdur olmuş bulunmaktayız.Ayrıca davacı ile aramızda bu bedellerinin hepsinin alınacağına ilişkin bir sözleşme imzalanmadığı gibi önceden tüketicilere ihbar da yapılmış değildir.4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 4 vd maddelerine,özellikle de 4/A maddesine göre faturalara yansıtılan kısaltılmış ifadeli bu gibi davaya konu bedellerin tüketiciye iadesi gerekmektedir.


EPDK’nın ve davacı………….ın hukuki dayanakları olan Elektrik Piyasası Kanunu,Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği,Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini uygulamak zorunda olduğu hususuna ilişkin savunma açıkça hukuka,hukukun temel ilkelerine,anayasamıza aykırıdır.Mevcut anayasamız düşünüldüğünde ve tüketici açısından empati yapıldığında aslında tüketicinin gerçekten mağdur olduğu açıkça görülecektir.Kaçak kullanan tüketicilerin haksız kazançlarının diğer tüketicilere yüklenmesi/yönetmelikle düzenlense dahi açıkça Anayasamıza ve temel hukuk düzenimize aykırı düşmektedir.


4628 Sayılı kanuna göre ;


Tarifeler, Tüketicilerin Desteklenmesi, Özelleştirme ve Diğer Hükümler Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi

Madde 13 – Bu Kanun kapsamında düzenlenen tarifeler, tarifelerin uygulanması ve tüketicilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Tarifeler:

Bu kısımda düzenlenen ve bir sonraki yıl uygulanması önerilecek tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından bu Kanun hükümleri doğrultusunda ve kendisine Kurul tarafından verilen lisanstaki hükümler uyarınca her yıl ekim ayının sonuna kadar hazırlanır ve Kurul onayına sunulur. Kurul, bu başvuruların ilgili lisans hükümlerine uygun olduğunu tespit etmesi halinde, bu başvuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde onaylar.

Lisans sahibinin, bir sonraki yıl boyunca tarifelerde yapacağı aylık enflasyon ve lisansında belirtilen diğer hususlarla ilgili ayarlamalar da Kurul onayında yer alır. Bu tür fiyat ayarlamaları ile ilgili formüller Kurum tarafından bu Kanun hükümleri doğrultusunda verilen her lisansta bulunur. Fiyat yapısı içinde, söz konusu tüzel kişinin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından uygulanacak iletim ek ücreti bu hükmün istisnasını oluşturur.

Her lisansta yer alan fiyat formülleri ancak söz konusu lisansta belirtilen zamanlarda ve/veya koşullarda tadil edilebilir.

Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birisini yapmaması halinde, söz konusu hizmetin durdurulmasını da içeren usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Tarife onayı gerektiren bir lisansın verilmesi ile birlikte, içinde bulunulan yıla ait tarife de Kurulca incelenerek onaylanır.

b) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır:

1. Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri: Bağlantı ve sistem kullanım tarifeleri, ilgili bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına dahil edilecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.

Bağlantı fiyatları, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz. Bağlantı fiyatı, bağlantı yapmış olan tüzel kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlıdır.

2. İletim Tarifesi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin yapacağı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer alır.

3. Toptan Satış Tarifesi: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından hazırlanacak toptan satış tarifesi, toptan satışlar için Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulayacağı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Toptan satış tarifesinin belirlenmesinde Kurul, satın alınan elektrik enerjisinin ortalama fiyatının yansıtılmasını ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini esas alır.

4. Dağıtım Tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri, elektrik enerjisinin dağıtım tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak dağıtım hizmetine ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.

5. Perakende Satış Tarifeleri: İletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketiciler için, eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.

Serbest olmayan tüketiciler için geçerli olacak perakende satış tarifeleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ve/veya perakende satış şirketleri tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek, onaylanır.

İletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki serbest tüketiciler için geçerli olacak perakende satış tarifeleri de bu tüketiciler ikili anlaşmalarla kendi tedarikçilerini seçene kadar, bulundukları dağıtım bölgesindeki perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ve/veya perakende satış şirketleri tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır.

Perakende satış lisansı sahibi şirketlerin lisanslarında, elektrik enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin ve/veya fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkin yükümlülükler yer alabilir ve buna dair ayrıntılar lisans kapsamında tanımlanır.

c) Tüketicilerin Desteklenmesi:

Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme şeklinde yapılır.

Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden ve/veya kesintilerinden kaynaklanan zarar ve hasarların tazmini hususu, tüketicilerin muhatap olduğu lisans sahibi tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.Davacı tarafça özellikle tarifeler hükmüne ve tüketicilerin desteklenmesi konusundaki hükme uygun davranılmamaktadır.


2709 Sayılı T.C. Anayasasına göre


V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

X. Kanun önünde eşitlik

MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluşve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması

A. Tüketicilerin korunması

MADDE 172- Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.

6100 sayılı yasaya göre;

Bekletici sorun


MADDE 165- (1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.

(2) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir.HUKUKİ SEBEPLER:Anayasa,4822,4077,4628,6098,6102,6103,4721 sayılı kanunlar,Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği,Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği,6100 sayılı kanun,6100 ve ilgili mevzuat.DELİLLER :Abone sözleşmesi,davaya konu …………. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın kararı,Danıştay 13.Dairesi’nin 2012/606 E sayılı dosya ve münderecatı,dosya içeriğindeki ve davacı kurum nezdindeki faturalar,kaçak kullanım dağılımının (Tüketicilere hangi oranlarda yapıldığının),kaçak kullanım miktarının ve k/k hesaplamasının hangi kriterlere göre yapıldığının davacı kurum vekilinden sorulması, dilekçe ekindeki evraklar,davacı ile yapılmış yazışmalar,kurumlarla yazışmalar ve yazı cevapları ve her türlü maddi ve hukuki deliller.


SONUÇ :Yukarıda gerekçeleri ile belirtildiği üzere,başkaca beyan ve delil sunma haklarımız saklı kalmak üzere;

a)Usul ve yasaya uygun …………. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın davaya konu kararına yapılmış olan davacı vekilinin itirazının,taleplerinin ve davasının usulden ve/veya esastan reddine,

b)Davanın kabul edilmesi ihtimalinde yargılama giderlerine ve avukatlık ücretlerine hükmedilmemesine (4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 23.maddesi gereği)

c)Aynı nitelikte aynı davalıya açılmış olan diğer davalarla işbu dosyanın usul ekonomisi ilkesi gereği birleştirilmesini

d)Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../2013DAVALI VEKİLİ
Av.............
İmza
T.C.
YARGITAY
7.HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2012/6102
Karar No: 2012/8281
Karar Tarihi: 22.11.2012


TÜKETİCİNİN HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI - FATURADA YER ALAN KAYIP KAÇAK BEDELİNİN KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAYAN TÜKETİCİYE YANSITILMASI HUSUSU - KARARIN KESİNLİK SINIRI ALTINDA KALDIĞI - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

[b]ÖZET
: Dava, tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece istem reddedilmiş, kararı davacı vekili temyiz etmiş, mahkemece kararın kesinlik sınırı altında kaldığı tespit edilerek temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

(1086 S. K. m. 114, 432) (6100 S. K. m. 320) (2004 S. K. m. 18) (4077 S. K. m. 22)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Karar: Dava, tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece istem reddedilmiş, kararı davacı vekili temyiz etmiş, mahkemece kararın kesinlik sınırı altında kaldığı tespit edilerek temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

SONUÇ: Mahkemece bu yön saptanmak suretiyle HUMK.’nun 432. maddesi hükmü gereğince verilen temyiz isteminin reddine dair verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu nedenlerle yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDEL İADESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK HAKEM HEYETİ KARARIDIR.
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
(Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığı)

OLAYIN ÖZETİ: Tüketici elektrik faturasında görülen gece-gündüz-puant bölümlerinde kullanılan elektrik bedeli toplamı 52.47.-TL iken çeşitli isimler adı altında ilavelerle, elektrik tutarının iki mislinden fazla para istediklerini, ülke genelinde Kaçak Kullanılan elektrik paralarının yasal olmayan yollarla alındığı, yasal olmayan K.K.B. ile Dağıtım Bedeli tahsiline, yasal olmadığından itiraz ettiğini, haksız ve ayıplı para talep edildiğini, alınan bedelin iptal edilerek tarafına iade edilmesini talep etmiştir.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASININ ÖZETİ: Sağlayıcı Müdürlüğümüz T.S.H.H.B.’ lığının 29.09.2011 tarih ve 700 sayılı yazılarına savunma vermiş olup; savunmasında Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dahilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Olayımızda, tüketiciye yansıtılan fatura incelendiğinde Kayıp/Kaçak bedeli, Dağıtım Bedeli, İletişim Bedeli adı altında toplam 31,73 lira; bundan başka Sayaç Okuma Bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli, İletim Sistemi Kullanma Bedeli adı altında da ücret tahakkuk ettirildiği görülmektedir.

Ticari hayatın doğal sonucu olarak bir hizmet veriliyorsa bunun karşılığı bir bedelin olması gerekir. Enerji Dağıtım işi de ticari niteliğe sahiptir ve bu hizmet verildiğinde karşılığının istenmesi işin doğası gereğidir. Enerji dağıtım sektöründe enerji üretimi maliyet bedelinin yanında dağıtımı ile ilgili de bir takım masrafların olması, dolayısıyla, bu işi yapan kişilerin tüm bu masraflarla birlikte meşru bir kar ile bunu tüketiciye yansıtması da kabul edilmelidir.
Uyuşmazlık konusu olay bu çerçevede ele alınmış, ancak Kayıp/Kaçak Bedeli adı altında alınan ücret ayrı bir başlık altında incelenmiştir:

Bilindiği gibi, enerji dağıtımında işin doğası gereği oluşan kayıp ve kaçaklar olduğu gibi, abone olmadan ve dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden enerji kullanan kişilerin varlığı da bilinmektedir. Burada, enerjiyi abone olmadan ve dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden kullanan kişinin bulunup kullanılan enerji bedelinin o kişiden tahsil edilmesi esas olmalıdır. Uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde bunda başarı sağlanamadığı ve bu yüzden yeni bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmaktadır.

EPDK kararı ile devreye giren ve NİSAN 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yeni düzenlemeye göre her aboneden %15 oranında Kayıp/Kaçak(K/K) Bedeli alınmaktadır. Bir başka deyişle, buna göre, enerji bedeli, enerjiyi kaçak olarak kullanandan değil konu ile ilgisi olmayan bir başka kişiden, yani olayımızda olduğu gibi yasal çerçevede hareket eden tüketiciden tahsil edilmektedir. Enerjiyi kaçak olarak kullanan bir kişiye ait yükümlülüğün; konu ve kişi ile hiç ilgisi bulunmayan tüketiciden tahsil edilmesi her türlü izahtan vareste görülmüştür.

Adı geçen bedelin bölge farkı gözetmeksizin tüm tüketicilerden aynı oran uygulanmak suretiyle tahsil edilmesi de ayrıca değerlendirilmeye layık görülmüştür. Çünkü bilindiği gibi, enerji dağıtım şirketleri bölge bazında faaliyet göstermektedirler ve kaçak kullanım oranları bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Yapılan uygulama haklı gerekçelere dayansa bile, öncelikle her bölge için kaçak kullanım oranları tespit edilmeli ve ve bu oran sadece o bölgeye uygulanmalıdır. Buna göre, örneğin kaçak kullanım oranının %30 olduğu A bölgesindeki K/K bedeli %30 olmalı, kaçak kullanım oranı %5 olan B bölgesinnın alınacak bedel %5 olmalıdır. Halbuki mevcut uygulamada, kaçak oranı yüksek olan A bölgesindeki dağıtım şirketi aleyhine, B bölgesindeki dağıtım şirketinin de lehine bir dengesizlik ve dolayısıyla haksızlık oluşmaktadır. Tüm bölgelerde eşit oranda kaçak kullanım oranı uygulandığında A bölgesindeki dağıtım şirketi bunun %15'ini geri aldığı için zarar etmekte, buna karşın B bölgesinde faaliyet gösteren şirket, bölgesinde %5 lik bir kaçak olduğu için %10 kar edebilmektedir. Netice itibariyle, bölgeler arası kaçak kullanım oranları dikkate alınmadan belirlenen %15lik oran bu yönü ile de haksız bulunmuştur.

Kullanılan enerji bedelinin “oran” şeklinde hesap edilmesi de tüketicilerin arasında eşitsizliğe ve dolayısıyla haksızlığa neden olmaktadır. Uygulanan şekle göre 100 liralık enerji bedeli ödeyecek olan bir tüketiciden 15 lira alınırken, 10 liralık enerji kullanandan sadece 1,5 lira alınacaktır. Bu da enerjiyi çok tüketen aleyhine bir dengesizliğe sebep olmaktadır.

Ayrıca, uygulama kayıp ve kaçakla mücadeleyi de gereksiz kılmakta böylelikle enerjiyi kaçak olarak kullananlar lehine bir alan oluşmaktadır. Hukukun temeli, öncelikle haksızlığı yok etmek ya da cezalandırmak üzerine kurulu iken mevcut uygulama kaçak kullanımı ödüllendirirken yasal kullanımı cezalandırmaktadır.

Satıcı/sağlayıcı firma Kayıp/Kaçak bedeli, Dağıtım Bedeli, İletişim Bedeli adı altında tahsil ettiği ücretlerin gerekçesini izah edememiş, uygulamayı EPDK kararına dayandırmaya çalışmıştır. Satıcı/sağlayıcı tüketiciden ücreti kendisi tahsil ettiğine göre, gerekçesini izah edebilmeli, hatta gerektiğinde ispat edebilmelidir. Savunma bu yönü ile de yeterli görülmemiş, alınan ücretin haklı olduğuna dair bir kanıt ve dahi karine sunulmamış ve neticede yapılan uygulamanın haksız olduğu sonucuna varılmıştır.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle; Tüketici talebinin kabulüne, Tüketiciden haksız yere tahsil edilen toplam 31,73 liranın Satıcı/sağlayıcıdan alınarak tüketiciye iadesine, kararın ilgililere tebliğine ve karara karşı 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz hakkının bulunduğuna oybirliği ile karar verildi. 14.11.2011


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Katip Site Üyesi

Mesajlar: 3


Trt ve Belediye adı altında belirli miktarlarda faturaya eklenmiş ücretlerde bulunmaktadır.Bu talepleri de dilekçeye ekliye bilirmiyiz?admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439Sayın Katip,

Aşağıda paylaştığım Yargıtay Kararına göre trt payı kesintisi kanuna uygundur. Dilekçenizde belirtseniz de tarafınıza iade edilmez.

Saygılar...


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

Esas No: 1999/1672
Karar No: 1999/5294


Taraflar arasındaki davanın Adana Aslive Ticaret MaHkemesince görülerek verilen 16.9.1999 tarih ve 1996/565-1998/999 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekcesinin süresi içinde verildigi anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik HakimiO. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Yasasının 4/c maddesi gereğince davalının, tüketilen enerji miktarının birim bedel ile çarpımı sonucu bulunacak meblağın % 3,5 oranındaki payını müvekkile ödemek zorunda olduğunu, davalının 1996 yılının 7 aylık dönemine isabet eden satış bedelinden müvekkil payına düşen miktarı ödemediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hak saklı kalmak kaydıyla şimdilik 120,000.000.000 TL'nin tahsilatın yapıldığı her ay için ayı takibeden aydan itibaren işletilecek reeskont oranı üzerinden faiz ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, 3093 sayılı Yasanın 4/c, 5/c ve 2/6 maddelerinin anayasaya aykırı olduğunu, istenen miktarın fahiş olup, hesaplanan net aktif enerji geliri üzerinden yapılması gerektiğini, fon payının 1999 yılı bütçe kanunu ile %1 olarak, 1991 yılı bütçe kanunu ile de % 2 olarak belirlendiğini bundan sonra oranın % 3.5'e çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığını, talep edilen alacağın henüz muaccel olmadığını, zira 1996 yılı bilançosunun 1997 nisan ayı sonunda kesinleşeceğini, bu nedenle temerrüdün söz konusu olmadığını faiz istenemeyeceğini, ayrıca reeskont faizi isteminin de yersiz olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
Davalı vekili, 3093 sayılı Yasanın 4/c, 5/c ve 2/6 maddelerinin anayasaya aykırı olduğunu, istenen miktarın fahiş olup, hesaplanan net aktif enerji geliri üzerinden yapılması gerektiğini, fon payının 1990 yılı bütçe kanunu ile %1 olarak, 1991 yılı bütçe kanunu ile de %2 olarak belirlendiğini bundan sonra oranın %3.5'e çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığını, talep edilen alacağın henüz muaccel olmadığını, zira 1996 yılı bilançosunun 1997 nisan ayı sonunda kesinleşeceğini, bu nedenle temerrüdün sözkonusu olmadığını, faiz istenemeyeceğini, ayrıca reeskont faizi isteminin de yersiz olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna gore, hakkı payının aktif enerji satış tutarı üzerinden hesaplanması gerektiği bu şekilde davacının 1996 yılı ilk 7 aylık katkı payı tutarının % 3,5 oranı üzerinden 244.109.649.358 TL olduğu, davacının tacir olmaması nedeniyle yasal faiz istenebileceği, davalının ihtarname ile 29.8.1996 tarihinde temerrüde düşürüldügü gerekcesiyle, fazlaya iliskin hak saklı kalmak kaydıyla 120.000.000.000 TL.nin 29.8.1996 temerrut tarihinden itibaren yasal faizi ile birlıkte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Ancak; 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Yasasının 4/c maddesi gereğince elektrik satışlarından TRT Kurumuna ödenmesi gereken %3,5 oranındaki paya esas matrahın ne olacağı ve ödeme zamanı aynı yasanın 5/c maddesinde gösterilmiş olup, elektrik satış bedellerinin tüketiciden tahsil edilen miktarı esas alınarak, bu miktar üzerinden kurum payının tahsilatı takip eden ay içerisinde TRT kurumu hesabına intikal ettirilmesi gerekmektedir. Daha açık bir anlatımla, yıl içinde fiilen yapılan tahsilatlar, tahsilatın yapıldığı ay için TRT kurumu payına esas matrahı oluşturacak ve bu matrah üzerinden hesaplanan kurum payı tahsilatı takip eden ay içinde kuruma ödenmesi gerekecektir. O ilk 7 ayına ait kurum payının, anılan aylık itibarıyla davalının gercek tahsilatları üzerinden hesaplanıp sonucuna göre karar üzerinden hesaplama yapılarak kurum alacağının tesbiti doğru görülmemiş, bu yone ilişen taraf vekillerinin temyiz istemlerinin kabulü ile hükmün taraflar yararına bozulması gerekmistir.
3- Öte yandan, davacı kurum vekili, muvekkilın katkı payı alacagını, davalı tarafın yaptığı tahsilatlar için tahsilatın yapıldığı her ayı takibeden aydan itibaren faiz yürütülmesini istemiş olup, istem 3093 sayılı yasanın 5/c maddesine uygun bulunmasına göre, her aya ilişkin davacı alacağına, takibeden aydan itibaren faiz yürütülmesine karar vermek gerekir iken, yazılı şekilde dava tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle de davacı yararına bozulması gerekmiştir.
4- Davacı TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu'na göre bir KİT olarak kurulduğu, TTK.nun 12/5 maddesinde sayılan faaliyetlerden olan yayıncılık faaliyetinde bulunduğu ve Ankara Ticaret Siciline "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu" ticari ünvanlı olarak 33/52 nolu kayıtlı tacir olduğu, ibraz edilen belge ve kayıtlardan anlaşılmış olmasına göre: 3093 sayılı Yasanın 5/a maddesi ve 3095 sayılı Yasanın 2/3 maddesi uyarınca, davacının alacağına T.C.Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için karar vermek gerekir iken, yazılı şekilde yasal faize hükmedilmiş olması da doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle dahi davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1. nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2.nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün taraflar yararına 3 ve 4. nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harçların istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 14.6.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri