İCRA MALLARI E-SATIŞ PORTALI • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Mesleki Konular ve Haberler İCRA MALLARI E-SATIŞ PORTALI

İCRA MALLARI E-SATIŞ PORTALI

Hakimlik, Savcılık, Avukatlık, Noterlik, Kamu Avukatlığı, Hukuk Öğretimi, Hukuk Fakülteleri ve diğer mesleki konu ve haberlerin serbestçe paylaşılabildiği platform...

Mesaj 06 Şub 2013 18:51
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26451E-SATIŞ PORTALI NEDİR ?

Anayasamızın 141 nci maddesinin son fıkrasında; "Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir." hükmü yer almıştır. Günümüzde vatandaşa sunulan hizmetin hızı, güvenilirliği ve performansı, bilişim teknolojilerinin ne kadar efektif kullanıldığı ile orantılı olduğundan Bakanlığımıza verilen adalet hizmetlerinin Edirne'den Hakkari'ye tüm Türkiye genelinde bir bütün olarak en iyi şekilde yürütülmesinde içinde bulunduğumuz bilişim çağının bizlere sunduğu teknolojik gelişmeler ve imkânlardan yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Bilişim teknolojileri söz konusu olunca, kurumların üretkenliğini ve verimliliğini arttırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı sistemler olan Yönetim Bilişim Sistemleri gündeme gelmiş ve Bakanlığımızca, adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için, Yönetim Bilişim Sistemlerinin örneklerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)'ın uygulamaya geçirilmesi kararı verilmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız'da ilk otomasyon çalışmalarına 1998 yılında başlanmıştır. Çalışmaların sistemli ve planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 1999 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 15/05/2001 tarih ve 4674 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile eklenen 2992 Sayılı Kanunun 22/A maddesinde, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir.

a) 12 nci maddenin (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

d) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak.

e) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak.

f) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem makinelerinin ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

g) Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

UYAP Bilişim Sistemi 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılmış bir proje olup, 2001 yılında Adalet Bakanlığı Merkez Birimlerinin otomasyonunu sağlayan UYAP I projesi tamamlanmış, 2005 yılında adli ve idari yargı birimleri, adli tıplar, ceza tevkif evlerinin otomasyonunu kapsayan UYAP II tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yargıtay'da UYAP yazılımlarını kendisine uyarlayarak UYAP Bilişim Sistemi içerisinde yer almıştır. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde yargı birimlerinin yaklaşık % 100'ünde işletimde olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu kapsamda UYAP projesinin önemli kilometre taşlarından biride icra ve iflas dairelerinde satışa çıkartılan mallara ilişkin online olarak teklif verilebilmesidir. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak herkesin tüm Türkiye de istediği icra ihalesine teminat yatırmak koşuluyla katılabilmesi ve istediği ürüne sahip olabilmesi böylelikle ihaleye iştirak eden kişi sayısının artması ile malın gerçek değeri üzerinden satışının yapılması amaçlanmaktadır.

E-SATIŞ PORTALININ FAYDALARI

İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin hayatımızın bir organı haline gelen teknoloji ile birleşerek daha şeffaf bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

Satış ilanlarının satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecektir. Bu sayede icra ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile taraflara menfaatine işlem yapılmış olacaktır.

Kişilerin bulundukları mahal haricindeki satışları takip edebilmesi, bu satışlara bulunduğu yerden teminat yatırmak suretiyle teklif verebilmesi kısacası zamandan ve mekandan bağımsız icra ihalelerine katılım hedeflenmektedir.

Yargının temel taşlarından biri olan icra daireleri ihalelerinin şeffaf bir ortamda yapılması sağlanarak yargıya olan güvenin daha da artmasını ve insanların yargı kanalıyla haklarına kavuşmasını pekiştirecektir.

NASIL FAYDALANIRIM ?

İcra ve İflas Dairelerinden satışı yapılacak olan mallara ilişkin bilgiler Elektronik satış sayfasında yayınlanacaktır. İhaleye çıkartılan mallara teklif verebilmek için sisteme E-İmzalı ve imzasız giriş yapılması gerekmektedir.

İmzasız girişte TC kimlik numarasını ve ekrandaki resim doğrulamayı yazarak ,
E imzalı girişte ise elektronik imza şifresi girilerek sisteme giriş yapılabilmektedir.

1-E Satış Ana Sayfa butonu, satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme işleminin yapıldığı ekrandır .

2-Önceki verdiğiniz teklifler butonu, daha önce vermiş olduğunuz tekliflerin tamamının görüntülendiği ekrandır.

3-Detaylı arama butonu, ihale bilgilerine göre kriterinin detaylandırılarak arama yapıldığı ekrandır.

4-İzlemeye Aldığım Ürünler butonu ana sayfadan seçilip teklif verilmesi düşünülen ürünün her defasında ana sayfadan seçilmeden kısa yoldan ürüne ulaşılması sağlanmaktadır.

5-Yatırdığım teminatlar butonu ise daha önce teklif vermek için yatırılan teminatların görüntülendiği ve teminatların iade işleminin yapıldığı ekrandır.

E Satış Ana Sayfa ekranından teklif verilmesi düşünülen ürün seçilip detay bölümünden ürüne ilişkin genel bilgiler ve fotoğraflara ulaşılabilmektedir.

Bu mala teklif verilebilmesi için öncelikle kişinin Vakıfbank ta hesabı bulunması ve internet bankacılığı şifre bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Bu bilgileri mevcut olan kişi ilgili ekranda bankaya bağlanarak seçeceği hesabından elektronik ortamda teminatı yatırıp ilgili mala teklif verebilecektir.Ayrıca kişi mala ilişkin otomatik teklif tanımlayarak belirleyeceği miktara kadar sistem otomatikman başka teklifler olması halinde ilgilinin teklifini güncelleyecektir.

https://esatis.uyap.gov.tr/esatis/index.html


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Mesleki Konular ve Haberler