EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ HACZİ HAKKINDA. • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ HACZİ HAKKINDA.

EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ HACZİ HAKKINDA.

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

bulentsanc Site Üyesi

Mesajlar: 33


Alacaklı tarafından SSK emekli aylığına konulmuştur.Alacaklının elinde borçluya ait sehven verilmiş 2 adet borç senedi olmasından dolayı borçlu borcunu 2 katı değerinde ödemekten imtina etmiştir.Alacaklının emekli aylığına uygulattığı haciz 2.aydan sonra farkedilmiştir.

Borçlu ilgili İcra Dairesine haczin kaldırılmasına yönelik 17.03.2013 tarihinde talep açmış,talebe İcra dairesi yazılı herhangi bir cevap vermemiş,bunun üzerine 27.03.2013 tarihinde merciiye icra memur muamelesi şikayeti yapılmıştır.12.04.2013 tarihinde de borçlu lehine karar çıkmıştır.

Borçlu dava dilekçesinde her ne kadar kesilen miktarların iadesini talep etse de mercii reddine karar vermiştir.Soru ise şudur;

1)İcra Dairesi açılan taleplere mutlaka cevap vermek zorunda değil midir?

2) Şu anda dosyada bulunan miktar hangi tarihten başlanarak borçluya iade edilmelidir?
İlk talep tarihi mi?,Dava açılış tarihi mi?,Karar tarihi mi?

İcra dairesi der ki;Karar tarihi.
Uygulamada yanlışlıklar yapıldığını ve bazen keyfi davranıldığını bildiğimden sormak istedim.

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.


En son bulentsanc tarafından 08 May 2013 02:26 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


SSK maaşından yapılan kesintinin icra mahkemesince kaldırılmasından sonra İİK m.361' e göre alacaklıya muhtıra göndereceksiniz. Bu muhtırada yapılan kesintileri iade etmesini aksi halde cebri icra yoluyla bu paranın alınacağını ihtar edeceksiniz kanatindeyim.
YANLIZ;SSK Maaşı 506 Sayili Yasanin 121.maddesi uyarınca haczedİlmesİ mümkün değildİr. Yine aynı madde de bu Kuralın istisnası sayılmıştır. SSK maaşının haczedilemeyeceği kuralı süresiz şikayete tabidir. Yani borçlu herhangİ bir süre İle bağlı olmaksızın emekli maaşındaki haczin kaldırılması için icra mahkemesine başvurabilir .İcra Mahkemesİ burada sadece söz konusu haczin kaldırılmasına karar verebilir.Ancak daha önce icra dosyasına kesilen paralarnn iadesine karar veremez. Bunun için borçlu SSK Emekli maaşından yapılan kesintilerin toplamını da dikkate alarak Sulh Hukuk Mahkemesinde veya Asliye Hukuk Mahkemesinde İstirdat Davası açması gerekmektedir.Daha önce icra dosyasına kesilen paranın borçluya iadesi ancak bu Yolla olabilir diyede biliyorum.
T.C
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

T:30.10.2003

ESAS NO:17025

KARAR NO: 2128

Kesinleşen merci kararına göre, «3. kişinin SSK'dan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasına» karar verilmiştir. Bu kişi, sözü edi-len merci kararını icra dairesine ibraz ederek, kaldırılmasına karar verilen haciz nedeniyle, maaşından kesilen paraların geri ödenmesini talep et-miş, icra dairesinin bu talebin reddine ilişkin kararına karşı merciiye şikayette bulunmuştur.

İİK.'nun 361. maddesine göre, «şikayetin kabulüne» karar vermek gerekirken, reddine karar verilmesi isabetsizdir


T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2008/381
Karar: 2008/3278
Karar Tarihi: 25.02.2008

ÖZET: İcra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi uygulamasının gerektiği hüküm altına alınmıştır. İşçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu hu*sus haciz tarihinden sonra borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulabilir.


(2004 S. K. m. 79, 83, 85, 361) (506 S. K. m. 121) (YHGK 31.03.2004 T. 2004/12-202 E. 2004/196 K.)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmak*la okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK'nun 85. maddesine göre icra dairesince alacaklının haciz talebinin yerine getirilmesi zorunlu olup, bu konuda icra müdürünün takdir hakkı bulunmamaktadır.

İİK'nun 79/1. maddesinde ise icra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi uygulamasının gerektiği hüküm altına alınmıştır. 506 Sayılı Kanun'un 121. maddesi gereğince işçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu hu*sus haciz tarihinden sonra borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulabilir (HGK’nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E. 2004/196 K.)

Bu açıklamalara göre icra müdürünün şikayetten önceki haciz işlemleri yuka*rıda açıklanan yasal zorunluluktan kaynaklandığı için kesintilerin İİK'nun 361. maddesinin uygulanması suretiyle geri alınması mümkün değildir. Anılan istemin borçlu tarafından genel mahkemede açılacak bir istirdat (geri alma) davasında tartışılması gerekir.
O halde, mahkemece haczin kaldırılması ile yetinilmesi gerekirken şikayet tarihinden önceki tarihlerde yapılan kesintilerin geri alınmasına da karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

bulentsanc Site Üyesi

Mesajlar: 33


Kesilen miktarlar dosyadadır.Henüz alacaklıya ödenmemiştir.İstirdat davası ayrıca açılacak fakat,dosyada henüz alacaklıya ödenmemiş miktarın İİK.361 gereği hangi tarihten itibaren geri ödeneceğini merak ediyorum.Haczedilemezlik şikayetin yapıldığı tarih mi,karar tarihi mi?

Ayrıca İcra Müdürlüğü'nün ''cevap vermediği'' öncesinde haczedielmezlik konusunda açılmış bir talep de dosyada mevcut.
Açılan taleplere cevap vermek zorunda değiller mi?

  • POPULER KONULAR

Dön İcra ve İflas Hukuku