DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT

DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 223619
Konum: İstanbulYARGITAY
18. Hukuk Dairesi 2011/9504 E.N , 2011/11040 K.N.

İlgili Kavramlar

DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİ
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ

Özet
KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİNE SAHİP KURULUŞLARIN, KAMULAŞTIRMA YAPMALARI HALİNDE, KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNİN TAM KARŞILIĞINI, TAŞINMAZ MALIN MALİKİNE KURAL OLARAK ÖDEMEK ZORUNDADIRLAR. HAKİM, ADİL VE HAKKANİYETE UYGUN BİR KAMULAŞTIRMA BEDELİNE HÜKMETMELİDİR. HAKİM KARAR VERİRKEN TAŞINMAZ MALİKİNİN ELİNE GEÇECEK BEDELİN MİKTARININ KAMULAŞTIRILANIN DEĞERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI GÖZETMESİ GEREKİR. MAHKEMECE HÜKMOLUNAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MİKTARI, İŞİN ÖNEMİ VE NİTELİĞİ HÜKMOLUNAN ŞEYİN TAHAMMÜLÜ DİKKATE ALINARAK DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı Yasa'yla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Mahkemece tespit edilen ve kamulaştırılan taşınmaz malın malikine ödenmesine karar verilen bedelin tutarı 1.978,70 TL'dir. Kendisini vekille temsil ettiren taraflar yararına hükmedilen avukatlık ücreti ise 1.000,00 TL'dir. Anayasamızın kamulaştırmayı düzenleyen 46. maddesine göre; Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya yetkilidir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı gibi kamulaştırma yapma yetkisine sahip kuruluşların kamulaştırma yapmaları halinde kamulaştırılan taşınmaz malın değerinin tam karşılığını, taşınmaz malın malikine kural olarak ödemek zorundadırlar. Öte yandan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. maddesinin sekizinci fıkrasına göre; hakim, adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeline hükmetmelidir. Hakim, karar verirken taşınmaz malikinin eline geçecek bedelin miktarının kamulaştırılanın değerine uygun olup olmadığını gözetmesi gerekir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi somut olayda, mahkemece hükmolunan kamulaştırma bedelinin miktarı, işin önemi ve niteliği, hükmolunan şeyin tahammülü dikkate alınarak davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken, taraflara avukatlık ücreti verilmesinin kararlaştırılması doğru değil ise de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden gerekçeli kararın (davacı yararına vekalet ücreti verilmesine ilişkin) altıncı paragrafının tamamen metinden çıkartılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekli ile (ONANMASINA), 01.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları