KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ , ORMAN YASASINA İLİŞKİN DAVALAR • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Hukuk Bölümü KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ , ORMAN YASASINA İLİŞKİN DAVALAR

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ , ORMAN YASASINA İLİŞKİN DAVALAR


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 214273
Konum: İstanbulUYUŞMAZLIK
Hukuk Bölümü 1994/27 E.N , 1994/7 K.N.

İlgili Kavramlar

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
ORMAN YASASINA İLİŞKİN DAVALAR
TAPULU OLAN ARAZİLERİN ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMASI

Özet
OLAYDA DAVACI, TAHDİT KOMİSYONU KARARININ VE BU KARARA DAYANILARAK YAPILAN HARİTANIN HATALI OLDUĞUNU, SAHİBİ OLDUĞU VE TAPUDA ZEYTİNLİK OLARAK GÖSTERİLEN ARAZİLERİNİN, ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMASINI İSTEMEKTEDİR. GÖREV KONUSU KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR. DAVANIN AÇILDIĞI 1977 YILINDA VE YASADAKİ SON DEĞİŞİKLİĞE GÖRE ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KARARLARINA KARŞI İTİRAZIN, GÖREVLİ VE YETKİLİ ADLİYE MAHKEMELERİNE YAPILACAĞINA DAİR AÇIK HÜKÜM BULUNMAKTADIR.

BU NEDENLERLE, YASA`NIN 2/B MADDESİ UYGULAMASINA KARŞI AÇILMIŞ BULUNAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

OLAY : Balıkesir ili Ayvalık İlçesi Çamlık Mevkiinde 596 ada 102 ve 103 parsel (eski 233 ve 234) sayılı taşınmazlar, 1968 yılında Orman Tahdit Komisyonunca orman sınırı içinde gösterilmiş, bu karar, itiraz edilmeksizin kesinleşmiştir.

1977 yılında aynı yerde şehir kadastrosu çalışmalarında, bu parsellerin orman sınırı içinde kaldığının davacı tarafından öğrenilmesi üzerine, 28.3.1977 tarihinde sözü edilen taşınmazların orman sınırı dışına çıkarılması istemiyle adli yargı yerinde dava açılmıştır.

AYVALIK KADASTRO MAHKEMESİ; 24.11.1980 gün ve E.77/9, K.80/7 sayıyla: Davalı yerin, hava fotoğrafları, haritaları, keşif ve bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirildiği, hava fotoğraflarının harita geçirilmesi sırasında yapılan bir hata sonucu, dava konusu parsellerin orman sınırı içinde gösterildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davayı kabul ederek, kadastro komisyonunun revizyonla ilgili kararının ve beyanlar hanesindeki tahdit şerhinin kaldırılmasına karar vermiştir.

Temyiz edilen karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 27.2.1981 gün ve 1205- 1549 sayılı kararıyla ve: Orman Kadastro Komisyonunun orman sınırını saptamada hava fotoğraflarını kullandığı, bu fotoğraflara göre dava konusu taşınmazların orman sınırı dışında kaldığı, ancak harita çizilirken hata ile orman sınırı içine alındığının ve çizilen sınırın bu haliyle kesinleştiğinin anlaşıldığı belirtilerek, haritanın düzeltilmesinin idari dava konusu olduğu gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştur.

Bozma kararına uyan mahkeme 5.10.1981 gün ve 259-244 sayıyla görevsizlik kararı vermiş, bu karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Davacı bu karar üzerine aynı istekle Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuş, Asliye Hukuk Mahkemesi görev ve yetkinin Kadastro Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle davayı Kadastro Mahkemesi`ne göndermiştir.

AYVALIK KADASTRO MAHKEMESİ; dosyayı 90/28 esasa kaydedip davacının, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi`nin bozma kararı uyarınca idari yargı yerinde dava açmasına ve bu davanın sonuna kadar davanın bekletilmesine karar vermiştir.

Bunun üzerine davacı, Orman Tahdit Komisyonunca çizilen haritanın düzeltilmesi istemiyle idare mahkemesine başvurmuştur.

BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ; 8.12.1992 gün ve E.91/470, K.92/718 sayıyla: Sınır haritasının, hava fotoğraflarının yanlış okunması nedeniyle hatalı çizildiği yolundaki iddianın 6831 sayılı Orman Yasası`nın 1. ve 11. maddeleri uyarınca adli yargı yerinde açılacak davada ileri sürülmesi gerektiği, bu davanın ne Yargıtay kararının verildiği 1981 yılında ve ne de 6831 sayılı Yasa`yı değiştiren 3302 sayılı Yasa`nın uygulandığı dönemde (günümüzde) idari yargı yerinde çözümlenmesinin mümkün olmadığı, esasen olay, 6831 sayılı Yasa`nın 1. maddesinin değil, bu Yasa`nın 3302 sayılı Yasayla değişik 2/B maddesinin uygulanmasına ilişkin olup, aynı Yasa`nın 11. maddesi uyarınca adli yargının görevine girdiği gerekçesiyle, görevsizlik kararı vermiş; temyiz edilen karar Danıştay 6. Dairesi`nin 26.4.1994 gün ve E.93/1949, K.94/1316 sayılı kararıyla onanmak suretiyle kesinleşmiştir.

Davacı, 27.7.1994 tarihli dilekçeyle Uyuşmazlık Mahkemesi`ne başvurarak adli ve idari yargı yerleri arasında meydana gelen olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesini istemiştir.

Böylece, adli ve idari yargı yerleri arasında 2247 sayılı Yasa`nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, Selçuk Tüzün`ün Başkanlığında, Şükrü Kaya Erol, Özcan Aksoy, Nursel Aymakoğlu, Zafer Kantarcıoğlu, İrfan Erdinç ve Osman Şimşek`in katılmaları ile yaptığı 3.04.1995 günlü toplantıda, raportör Hakim Ayten Anıl`ın raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Savcı İsmet Gökalp ile Danıştay Başsavcısı yerine katılan Savcı M. İlhan Dinç`in adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki yazılı düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları da alındıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, tapulu olduğu ileri sürülen taşınmazların orman sınırı dışına çıkarılması, bunları orman sınırı içinde gösteren haritanın iptali ve tapunun beyanlar hanesinde bu yerlerin orman alanı olduğuna ilişkin kaydın silinmesi istemiyle açılmıştır.

Olayda, 1968, 1982, 1984 ve 1985 yıllarında yapılan orman tahdidi çalışmalarında, dava konusu taşınmazların kimi orman sınırı dışına çıkarılmasına, kimi de sınır içine alınmasına karar verildiği ancak, 1968 yılında yapılan tahdit kararı hariç diğerlerinin kesinleşmediği, 1985 yılında alınan orman sınırı dışına çıkarılma kararı ilan edilmeden 6831 sayılı Yasa`yı değiştiren 3302 sayılı Yasayla değişik 2/B maddesi uyarınca, yeniden yapılan çalışmalar sonucu, davacı taşınmazlarının tekrar orman içinde bırakılmasıyla yeniden açılan davada, Yargıtay Bozma Kararı uyarınca idare mahkemesinde dava açılması için bekletme kararı verildiği anlaşılmaktadır.

31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Orman Yasası`nın 1. maddesinde orman sayılan ve sayılmayan yerler maddeler halinde belirtilmiş; 2/B maddesinde de: Orman sayılan yerlerden 31.12.1981 tarihinden önce, bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden, tarla, bağ, bahçe gibi yerler ve hayvancılıkta kullanılabileceği tespit edilenlerle, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu halde bulunduğu yerleşim alanlarının, orman sınırları dışına çıkartılabileceği hükmü yer almıştır. Yasa`nın 5.6.1986 gün ve 3302 sayılı ve 22.5.1987 gün ve 3373 sayılı Yasalarla değişik, "Devlet Ormanları-Orman Kadastrosu" başlıklı 7. maddesinde: Devlet Ormanlarının, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanla müşterek sınırlarının tayini ve tespitinin, orman kadastro komisyonlarına ait olduğu öngörülmüştür.

Olayda dava konusu yerlerin sınırlandırılmasının 6831 sayılı Yasa`nın 7. maddesinin, 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Yasayla değişmeden önceki hükmüne göre 1968 yılında Orman Tahdit Komisyonunca yapıldığı ve bu tahdidin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Aynı Yasa`nın o tarihte yürürlükte olan 11. maddesinde: Komisyon tahdit zabıt örneklerinin ve krokilerinin askı suretiyle ilan edilecekleri, ilgililerin bu belgelere karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde görevli mahkemelere itiraz edebilecekleri belirtilmiş ve 1744 sayılı Yasayla bu maddede yapılan değişiklikte de itiraz mercii olarak adliye mahkemeleri görevli ve yetkili kılınmıştır.

1.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2896 sayılı Yasa ile yürürlük tarihi öncesi ve sonrası için anlaşmazlıkların çözümü bakımından farklı uygulamalar getirilmişse de bu Yasa`nın olayımızdaki dönemle ilgisi yoktur.

6831 sayılı Yasa`nın 3302 sayılı Yasa ve 3373 sayılı Yasa ile değişik 7. maddesinde orman sınırlarının tayin ve tespiti orman kadastro komisyonlarına verilmiş ve anılan Yasalarla yeniden değiştirilen 11. maddesinde de: ilanla kesinleen karar ve tutanaklara askı tarihinden itibaren 6 ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmaya yetkili mahkemeye başvurarak, "sınırlamaya" ve bu Yasa`nın 2. maddesine göre "orman sınırı dışına çıkarılma işlemlerine" itiraz edilebileceği belirtilmiştir.

Açıklanan bu hükümlerden 1968 yılında yapılan orman tahdidinin kesinleşmesinden bu yana 6831 sayılı Yasa`nın görevli yargı yerini belirleyen 11. maddesinde yapılan değişikliklerde, orman kadastro komisyonu karar ve tutanaklarına karşı yapılacak itirazların (davaların) adli yargı yerinde çözümlenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Olayda davacı, tahdit komisyonu kararının ve bu karara dayanılarak yapılan haritanın hatalı olduğunu, sahibi olduğu ve tapuda zeytinlik olarak gösterilen arazilerinin, orman sınırı dışına çıkarılmasını istemektedir. Görev konusu kamu düzenine ilişkindir. Davanın açıldığı 1977 yılında ve Yasadaki son değişikliğe göre Orman Kadastro Komisyonları kararlarına karşı itirazın, görevli ve yetkili adliye mahkemelerine yapılacağına dair açık hüküm bulunmaktadır.

Bu nedenlerle, Yasa`nın 2/B maddesi uygulamasına karşı açılmış bulunan davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi, Ayvalık Kadastro Mahkemesi`nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre davanın adli yargı yerinde görülmesi gerektiğine, bu nedenle Ayvalık Kadastro Mahkemesi`nin 5.10.1981 günlü, 259- 244 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 3.4.1995 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
  • POPULER KONULAR

Dön Hukuk Bölümü