kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2005/400 E.N , 2008/1801 K.N.

İlgili Kavramlar

BELEDİYE ENCÜMENİN KARARLARI

Özet
KAPALI OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE, ETRAFI BÜTÜNÜYLE AÇIK OLARAK GÜNEŞ VE YAĞMURDAN KORUNMAK AMACIYLA YAPILAN VE TAŞIYICI UNSURU ETKİLEMEYEN PERGOLENİN, İMAR KANUNU UYARINCA RUHSATA TABİ "YAPI" TANIMI KAPSAMINDA BULUNMAMASI NEDENİYLE, RUHSATA TABİ OLMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :...

Vekili: Av....

Karşı Taraf (Davalı) : Alaçatı Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. ...

İstemin Özeti:İzmir 1.İdare Mahkemesinin 13.10.2004 günlü, E:2004/1411, K-.2004/1085 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi : Uyuşmazlığa konu pergole inşaatının İmar Kanunu kapsamında ruhsat almayı gerektiren yapı niteliğinde olup olmadığının tespiti için yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmek üzere İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M. İclal Kutucu'nun Düşüncesi : Ruhsatsız olarak yapılan açık beton pergolenin 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ve aynı Yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden E:2001/1979, K:2002/385 sayılı İdare Mahkemesi kararını temyizen inceleyerek bozan Danıştay 6.Dairesinin 6.4.2004 günlü E:2002/6526 K:2004/1978 sayılı kararına uymayarak 25.4.2002 günlü 385 sayılı Kararda ısrar ederek davayı reddeden 13.10.2004 günlü E:2004/411, K:2004/1085 sayılı İzmir l.İdare Mahkemesi kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz dosyasının incelenmesinden dava konusu pergolenin açık ve kapalı kullanım alanı oluşturmadığı dolayısıyla 3194 sayılı Yasanın S.maddesinde kurala bağlanan yapı tanımı niteliğini taşımadığı anlaşıldığından temyiz isteminin kabulü ile davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, İzmir, Çeşme, Alaçatı, ... Yalısı Mevkiindeki, ... pafta, ... ada, ... parsel taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak yapılan açık beton pergolenin 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ve aynı Yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 1.8.2001 günlü, 221 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İzmir 1. İdare Mahkemesi 25.4.2002 günlü, E:2001/979, K:2002/385 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, 30.5.2001 günlü tutanakla tespit edilerek mühürlenen, 2.50x15 metre ebatlı beton kolon dikilerek yapılan pergolenin ruhsata tabi bir inşaat niteliği taşıdığı, ruhsatsız yapıldığı ve mühürleme tarihinden itibaren süresi içinde ruhsata bağlanmadığı anlaşıldığından, yıktırılmasına ve yasal sınırlar içinde imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Altıncı Dairesinin 6.4.2004 günlü, E:2002/6526, K:2004/1978 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden etrafı bütünüyle açık pergolenin kapalı alan oluşturmadığının anlaşıldığı, bu durumda, çevresi bütünüyle açık ve kapalı kullanım alanı oluşturmayan ve 3194 sayılı Yasanın 5.maddesindeki "yapı" tanımı kapsamında olmayan pergole nitelikli imalat ruhsata tabi olmadığından, dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesince bozma kararına uyulmayarak, Yasa'da, "Yapı'nın tanımı yapılırken, "kapalı kullanım alanı" gibi bir sınırlama getirilmemiş olup, aksine karada ve suda, daimi veya geçici, yeraltı ve yerüstündeki tüm inşaatların yapı kapsamında dagerlendirildigi, Yasada üstü örtülü ve içine girebilecek nitelikte tanımlanan "bina"nın ise, bu tanımı dikkate alındığında kapalı kullanım alanı" sınırlamasının "bina" için getirildiğinin açık olduğu, yasa hükümlerinde "yapı"nın imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabileceği kurala bağlandığı gibi, ruhsatlı ve ruhsatsız yapılması halinde de yıkımı ve para cezasını gerektiren de "yapı" olup; tüm bu hükümlerden, sadece kapalı kullanım alanı oluşturan "bina"nın değil, tüm inşaatların imar planı ve yönetmelik hükümleri ile getirilen koşullara ve ruhsat alınmış olması halinde de ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapılması gerektiği sonucuna ulaşıldığı, dava konusu yapı kapalı kullanım alanı oluşturmayan açık pergole ise de, mühürleme tutanağı ile saptanan özellikleri dikkate alındığında, altı adet 18 cm ebadında beton kolon dikilerek yapılan 37.5 m2 büyüklüğündeki beton yapının, ruhsat ve eklerine aykırı olduğu gibi dosyada bulunan 25.5.2000 tarihli şikayet dilekçesinden de komşu parselde yer alan yapıların görüş mesafelerinin de kapanmalarına yol açtığı, bu haliyle imar mevzuatına aykırı olduğunun belirtilmesi suretiyle davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar edilmiştir.

Davacı, 13.10.2004 günlü, E:2004/1411, K:2004/1085 sayılı bu ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde yapı; karada ve suda daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmıştır.

Aynı kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasında, bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 27 maddesinde belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburi olduğu, 3. fıkrasında da, ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine gcjre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratların ruhsata tabi olmadığı hükme bağlanmıştır.

3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 63.
maddesinde, basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergole ve benzerlerinin yapımı ile bölme
duyarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirlerinin
ruhsata tabi olmadığı belirtilmiştir. . *

Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait taşınmazda 30.5.2001 tarihinde yapılan kontrolde, ruhsatsız olarak 2.50x15 m ebadında beton, açık pergole yapıldığı, pergoleye bağlı oval biçiminde altı adet 18 cm. ebadında beton kolon dikildiğinin 30.5.2001 günlü yapı tatil tutanağı ile saptanması üzerine inşaatın mühürlenerek durdurulduğu ve bu tarihten itibaren bir ay içinde ruhsata bağlanmayan yapının yıkımı ve davacı adına 500.000.000.- TL para cezası verilmesi yolundaki dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlemin tesisine dayanak olan yapı tatil tutanağında da Belirtildiği üzere etrafı bütünüyle açık olan pergolenin güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla yapıldığı, kapalı olan oluşturmadığı ve bu haliyle taşıyıcı unsuru etkilemediği sonucuna varıldığından, 3194 sayılı Yasanın 5. maddesinde yer alan ruhsata tabi"Yapı" tanımı kapsamında bulunmayan pergolenin yukarıda yer verilen hükümler uyarınca ruhsata tabi olmaması nedeniyle dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile temyize konu İzmir 1. İdare Mahkemesinin 13.10.2004 günlü, E:2004/1411, K:2004/1085 sayılı ısrar kararının Danıştay Altıncı Dairesi kararı doğrultusunda BOZULMASINA, dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine 17.10.2008 gününde esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

GEREKÇEDE KARŞI OY

X- Dava, İzmir, Çeşme, Alaçatı, ... Yalısı Mevkiindeki, ... pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak yapılan açık beton pergolenin 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ve aynı Yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 1.8.2001 günlü, 221 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İmar Kanunu'nda pergoleye yönelik olarak açık bir tanım yapılmamış ise de, Belediyelerce hazırlanan imar yönetmeliklerinde ve Tip İmar Yönetmeliğinin 63. maddesinde pergole ve benzerlerinin yapılmasının ruhsata tabi olmadığı belirtilmiştir.

Ancak pergolenin anılan düzenlemeler uyarınca ruhsata tabi olmadığının kabul edilebilmesi için genel olarak İmar Kanununda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilmemiş olması, dolayısıyla kapalı olan oluşturmayacak şekilde, güneş ve yağmurdan korunma amacına yönelik olarak ve taşıyıcı unsuru etkilemeyecek nitelikte yapılmış olması gerekmektedir.

Uyuşmazlık bu çerçevede incelendiğinde, her ne kadar 30.5.2001 günlü tutanakta beton açık pergole yapıldığı belirtilmişse de, dosyada pergolenin niteliğini belirten başkaca bir bilgi veya belge bulunmadığı anlaşıldığından, pergolenin İmar Kanununda tanımlanan yapı niteliğini taşıyıp taşımadığı, kapalı alan oluşturup oluşturmadığı ve taşıyıcı unsurlara etkisi hususunun uzman bilirkişilerce yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucuna göre açıklığa kavuşturulması gerekirken, bu yola başvurulmaksızın davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu İzmir 1. İdare Mahkemesinin 13.10.2004 günlü, E.2004/1411, K;2004/1085 sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile bozulması gerektiği oyu ile karara karşıyız.

KARŞI OY XX- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden İzmir 1. İdare Mahkemesinin 13.10.2004 günlü, E.2004/1411, K;2004/1085 sayılı ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanması oyu ile karara karşıyız.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA