kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 2452 1995 3394 17/06/1997
 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK AMACIYLA KULLANDIRILACAK KREDİNİN BESİCİLİK
PROJESİ UYGULAMAK İSTEYEN KOOPERATİFLERE KULLANDIRILMASI ESASLARINI
BELİRLEYEN DAVA KONUSU GENELGENİN 19.MADDESİNİN İPTALİNİ İSTEYEN DAVA-
CININ KOOPERATİF ÜYESİ OLDUĞUNU KANITLAYAMAMASI NEDENİYLE, MEŞRU, Kİ-
ŞİSEL, AKTÜEL BİR MENFAATİNİN OLMADIĞI HK.<
Dava; 16.5.1995 gün ve 22285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
95/6820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla hayvancılığın geliştirilmesi
amacıyla davalı Bakanlığa ayrılan kredinin besicilik projesi uygulamak
isteyen kooperatiflere kullandırılması esaslarını belirleyen Genelge-
nin 19. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 4001 sayılı Yasayla
değişik 2. maddesinin 1/a fıkrasında; idari işlemler hakkında, yetki,
şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduk-
larından dolayı iptalleri için çevre, tarihi ve kültürel değerlerin
korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren
hususlar hariç olmak üzere, kşisel hakları ihlal edilenler tarafından
açılan iptal davalarının idari dava türleri arasında olduğu vurgulan-
mıştır. Bu düzenlemede yer alan ".... kişisel hakları ihlal edilenler"
ibaresi Anayasa Mahkemesinin 21.9.1995 gün ve 1995/47 sayılı kararı i-
le Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 10 Nisan 1996 gün ve
22607 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında
iptal nedeniyle doğan kamu düzenini ve kamu yararını olumsuz yönde et-
kileyecek hukuksal boşluğun giderilmesi için iptal kararının Resmi Ga-
zete'de yayımından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe gireceği belirtil-
miş bulunmaktadır.
Ancak iptal davalarının bu güne kadar gelen ve yargı yerlerince
genel kabul gören teorisine göre, idari işlem nedeniyle iptal davası-
nın kişisel, güncel ve meşru menfaati ihlal edilenler tarafından açı-
lacağı bilinmektedir.
Dava konusu olayda, iptali istenilen Genelge Kooperatiflere
hayvancılığı geliştirmek amacıyla kullandırılacak besicilik projesine
bağlı krediye ilişkin olup, bu kredinin faydalanmak için kooperatif ü-
yesi olmak koşulu aranmakta ve üyelerde aranacak koşulun iptali davacı
tarafından istenilmektedir. Dolayısıyla, davacının bu hükmün iptalini
isteyebilmesi için kooperatif üyesi olması ön koşulunu taşıması gerek-
mektedir.
Dairemizce çıkarılan ........ tarihli ara kararı ile davacının
kooperatif üyeliğine ilişkin belge istenmiş, ancak istenilen belge
gönderilmemiştir.
Bu durum karşısında davacının kooperatif üyeliği kanıtlanama-
mıştır. Bu nedenle, ancak kooperatif üyesi olanların menfaatini ihlal
eden dava konusu Genelgenin 19. maddesinin iptalini istemekte davacı-
nın meşru, kişisel ve aktüel bir menfaati ihlal edilmemiş bulunmakta-
dır.
Açıklanan nedenlerle, davanın ehliyet yönünden reddine, karar
verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:95)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA