kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 419 1995 4819 18/02/1997
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT OLAN TAŞINMAZLARA VAKİ TECAVÜZLERİN
3091 SAYILI YASA UYARINCA SÜRE ARANMAKSIZIN ÖNLENECEĞİ, BU TAŞINMAZLAR
ÜZERİNDE FİİLİ ZİLYEDLİK HAKKINDAN DA SÖZEDİLEMEYECEĞİ HK.<
Dava, 3091 sayılı Yasa uyarınca davacının tecavüzünün önlenme-
sine ilişkin olarak ... Kaymakamlığınca alınan 19.4.1993 tarih ve ...
sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır.
Açılan bu dava sonucunda, Ankara 6. İdare Mahkemesince; dosya-
nın incelenmesinden; dava konusu taşınmazın bir bölümünün Ankara Üni-
versitesi adına tescilli olduğu bir bölümünün ise Karayolları adına
yol olarak Karayolları yol şeridi içinde kaldığı, davacının ise bu a-
razi üzerine ağaç dikmek suretiyle tecavüzde bulunduğunun yaptırılan
soruşturma sonucundan anlaşıldığı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait o-
lan taşınmazlara vaki tecavüzlerin süre aranmaksızın önleneceğine i-
lişkin Yasa ve Yönetmelik hükümleri uyarınca bu taşınmazlar üzerinde
fiili zilyedlik hakkından da sözedilemiyeceği, davacının ağaç dikmek
suretiyle yaptığı tecavüzün önlenmesine ilişkin kararda mevzuata ay-
kırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, anılan idare mahkemesince verilen 17.3.1995
tarih ve 1995/478 sayılı kararın; dava konusu arazide uzun yıllardan
beri kavak ağacı diktiği ve vergisini ödediği, arazinin iddia edile-
nin aksine Karayolları veya başka bir kuruluşun tasarrufunda bulunma-
dığı, ... Başsavcılığının 6.5.1993 tarih ve Hazırlık No:... Karar No:
... sayılı kararının da bunun bir göstergesi olduğu, eksik incelemeye
dayalı olarak karar verildiği ileri sürülerek temyizen incelenerek bo-
zulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen Ankara 6. İdare Mahkemesinin 17.3.1995 tarih 1995/478
sayılı kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı an-
laşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına,
karar verildi. (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA