kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1993 2 1993 3 19/03/1993
 
GEREK MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUN VE GEREK 1609 SAYILI YASA HÜ-
KÜMLERİNİN UYGULANMASI SONUCU HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI SORUŞTURMA YA-
PILDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN
DAVALARIN 10.DAİRECE TEMYİZEN İNCELENECEĞİ HK.<
Memurların egörev sırasında ya da görevden doğan suçlarının kovuştu-
rulması için özel bir yargılama yöntemi içeren Memurin Muhakematı Hak-
kında Kanun ile zimmet, ihtilas, irtikap ... gibi bazı suçların kovuş-
turulmasını Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamı dışında bırakan
1609 sayılı Kanun hükümlerinin tamamiyle kamu görevlilerinin ceza yar-
gılama usulüne ilişkin mevzuat niteliğinde bulunduğu ve bu mevzuatın
uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın Danıştay Beşinci Dairesince
çözümlenmesi gerektiği yolundaki ayrışık oya karşılık,
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun, memurları görevlerinden doğan ya da
görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı özel bir soruşturma
yöntemine tabi tutan hukuksal bir düzenlemedir.
1609 sayılı "Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında
Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun ise irtikap, rüşvet alıp vermek,
ihtilas ve zimmete para geçirmek, gerek doğrudan ve gerek memuriyet
görevini kötüye kullanmak suretiyle kaçakçılık, resmen yapılan artırma
ve eksiltmelere ve alım satıma fesat karıştırmak, devlet hariciyesine
ait gizli evrakı ve şifreleri ifşa etmek veya ifşa edilmesine sebebi-
yet vermek" suçlarını Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamı dışın-
da bırakan (müsteşarlar ve valiler hariç) ve soruşturma açılması için
memurlar yönünden özel düzenleme içeren (izin alma sistemi) bir kanun-
dur.
Ceza yargılaması bakımından özel ve farklı yöntemler içeren her iki
yasanın kamu görevlilerine uygulanmış olması bu yasaların kamu görev-
lilerine ilişkin mevzuat niteliğinde bulunduğunun göstergesi olamaz.
Gerek Memurin Muhakematı Hakkında Kanun ve gerekse 1609 sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanması sonucunda haksız ve hukuka aykırı olarak so-
ruşturma yapıldığından bahisle manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle
açılan dava sonucunda İdare Mahkemesince verilen kararın Danıştay Ka-
nununun 34.maddesinin (b) bendine göre Danıştay mOnuncu Dairesinde
temyizen incelenmesi gerekmektedir.
Açıklanan bu nedenlerle dosyanın Onuncu Daireye gönderilmesine karar
verildi.(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA