kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1994 3728 1993 2784 05/10/1994
 
METROPOL İMAR A.Ş. TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN ARSALAR ÜZERİNE YAPILACAK
KONUT NEDENİYLE BİNA İNŞAAT RUHSATININ ALINMASI SIRASINDA TAHSİL EDİ-
LEN BEDELİN HARÇ OLDUĞU VE YÜKÜMLÜ KOOPERATİFİN 2982 SAYILI KANUNDAKİ
MUAFİYETTEN YARARLANACAĞI HK.<
Metropol İmar Anonim Şirketi tarafından, Eryaman-Güzelkent Toplu Konut
alanında bulunan ve yükümlü kooperatif adına tahsis edilen imarın ...
parsel numaralarında kayıtlı arsalar için bina inşaat ruhsatının alın-
ması esasında tahsil edilen 21.277.750 lira tutarındaki bedelin iadesi
istemiyle açılan davayı; dosya içindeki belgelerle, savunma ekinde ib-
raz edilen belediye meclisi kararlarının incelenmesinden, 1580 sayılı
Kanunun 70 ve 71.maddelerine dayanılarak imarla ilgili olarak hazırla-
nan ücret tarifesinin, aslında İmar Kanununa göre bina inşaat ruhsatı-
nın verilmesi esnasında davalı idarece inşaat projesi üzerinde yapıl-
ması gereken denetim ve hesaplama hizmetinin karşılığını teşkil etti-
ğinin anlaşıldığı, 2464 sayılı Kanuna 2589 sayılı Kanunla eklenen ek
1. ile ek 6.maddelerinde ise, bina inşaat harcıyla ilgili hükümlere
yer verilmesi sebebiyle Kanunda belirtilen tarifenin dışına çıkılarak
yeni bir ücret tarifesi düzenlenmesinde isabet bulunmadığı, uyuşmazlı-
ğa konu miktarın bina inşaat harcı olduğu ve bu harçtan da yükümlü
kooperatifin 2982 sayılı Kanunda belirtilen şartları haiz olma nede-
niyle muaf olacakları gerekçesiyle kabul ederek tahsil edilen 21.277.
750 liranın iadesine karar veren Ankara 6.Vergi Mahkemesinin 3.3.1993
ve 1993/215 sayılı kararının bozulması isteminden ibarettir.
Uyuşmazlık; eryaman-Güzelkent toplu konut alanında bulunan ve yükümlü
kooperatif adına tahsis edilen imarın ... parsel numaralarında kayıtlı
arsalar üzerine yapılacak konutlar için inşaat ruhsatının alınması es-
nasında tahsil edilen bedelin ücret mi yoksa harç mı olduğu, dolayı-
sıyla olaya 2982 sayılı Kanunun uygulanıp, uygulanamayacağı hususuna
ilişkin bulunmaktadır.
2464 sayılı Kanuna 2589 sayılı Kanunla eklenen ek 1.maddenin 1.fıkra-
sında; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü
bina inşaatının (ilave ve tadiler dahil) inşaat veya tadilat ruhsatı-
nın alınmasında ek madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nisbet ve
hadlerde bina inşaat harcına tabi olacağı, ek 5.maddesinin 1.fıkrasın-
da ise; bina inşaat harcının, inşaat ruhsatının alınmasından önce mak-
buz karşılığında ilgili belediyeye ödeneceği hükme bağlanmak suretiyle
2589 sayılı Kanunla, bina inşaat vergisi ile yapı izin ve denetleme
harcı kaldırılarak bina inşaat harcı getirilmiştir.
Diğer taraftan 3194 sayılı İmar Kanununun 22.maddesinin 1.fıkrasında;
yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye, valiliklere (veya yeminli
serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına) yapı sahipleri veya kanuni
vekillerince dilekçe ile müracaat edileceği, dilekçeye sadece tapu,
(istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) mimari proje,
statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, rö-
perli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gerektiği, 2.fıkrasında da;
belediye veya valiliklerce veya yeminli serbest mimarlık ve mühendis-
lik bürolarınca ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmu-
yorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsa-
tiyesi verileceği açıklanmış olup, 2982 sayılı Konut İnşaatında ve
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve
Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunun 2.maddesinde
ise; bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklarının,
veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muamelele-
ri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri
Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsayacağı belirtil-
miştir.
Yukarıda açıklanan yasa hükümlerinden, ruhsat alabilmek için ilgili
yerlere İmar Kanununun 22.maddesinde sayılan belgelerle birlikte müra-
caat edileceği, eklenmesi zorunlu olan bu belgelerin inceleneceği ve
uygun görüldüğü takdirde 2464 sayılı Kanunun ek 5.maddesine göre harç
yatırıldıktan sonra ruhsat verilebileceği anlaşılmaktadır.
Bu gibi olaylarda hemen ruhsat alınamamakta, ruhsat verilmeden önce
belediye ve ilgili merciler tarafından bazı işlemler yapılmakta, bu
işlemler tamamlandıktan sonra ruhsat alınması sözkonusu olmaktadır.
2464 sayılı Kanuna eklenen ve mükerrer 7.bölümde yer alan bina inşaat
harcı ile, ruhsat alımından önce yapılacak işlemler nedeniyle verilen
hizmetlerin karşılığı harca dönüştürülmüş, diğer bir değişle kanun ko-
yucu tarafından, bu gibi işlemlerin ücretle, vergiyle değil harçla
karşılanması amacı güdülmüştür.
Anılan Kanunda yer alan ve bina inşaat harcından önce yürürlüğe giren
"imarla ilgili harçlar" başlıklı 80.maddenin görüşülmesi sırasında üc-
ret adı altında alınan bedellerin en aza indirilmesi ve bunların harç
adı altında toplanması önerilmiş, bu görüşler doğrultusunda da 2464
sayılı Kanunun 80.maddesi yasalaştırılarak, yürürlüğe konulmuştur.
Bu hükümlere göre inşaata başlanılmadan önce imarla ilgili işlemlerden
dolayı, sözü edilen Kanunun 80.maddesinin (a) ila (d) bentlerinde sa-
yılan işlemler için harç alınacak, inşaata başlamak için ruhsat alımı
sırasında yapılan işlemlerden dolayı da, ayni Kanunun ek 6.maddesinde
açıkca ve ayrıca belirtilen bina inşaat harcı ödenecektir.
Olayda inşaat ruhsatı almak amacıyla belediyeye başvurulduğu, yükümlü
kooperatifçe 2982 sayılı Kanun uyarınca herhangi bir bedelin alınmama-
sı gerektiği ileri sürülmesine rağmen belediyece, yapmış oldukları i-
dari hizmetler karşılığı olan 21.277.750 lira ücretin yatırılmasından
sonra ruhsat verileceğinin belirtilmesi üzerine bu miktarın yatırıldı-
ğı, tahsilat makbuzunun ruhsat harcı olarak düzenlendiği, yükümlü,
kooperatifçe, yatırılan bu miktarın iadesi istemiyle vergi mahkemesine
dava açıldığı görülmektedir.
Buna göre belediye tarafından alınan bedel, yapılan hizmetleri kapsa-
yacak şekilde alınan inşaat ruhsat harcı olup, ücret değildir. Kaldı
ki tahsilat makbuzunda da alınan bedelin "ruhsat harcı" olduğu belir-
tilmiştir. Bunun aksinin düşünülmesi durumunda, ruhsat alınmadan önce
hizmet karşılığı hem ücret, hem de bina inşaat harcı alınacak ve mü-
kerrer bir bedel tahsil edilmiş olunacaktır.
Bu itibarla tahsil edilen meblağ harç olduğundan ve bu harç da 2982
sayılı Kanun kapsamında bulunduğundan, idarece ödevli kooperatifin,
bina inşaat harcından müstesna tutulması gerekirken, ücret adı altında
bir bedel tahsil edilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, Ankara 6.Vergi Mahkeme-
si kararının onanmasına karar verildi.

AYRIŞIK OY:
Dairemizce verilecek ara kararı ile idareden, yükmülü kooperatifin,
inşaat ruhsatı almak için yaptığı müracaatı da içeren işlem dosyasının
istenmesi ve gelecek belgelerin incelenmesinden sonra işin esası hak-
kında bir karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşı-
yım.

(DAN-DER; SAYI:90) (MT/NÇ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA