kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
5. Daire 2005/1309 E.N , 2005/2438 K.N.

İlgili Kavramlar

İTİRAZ MAKAMI
KURULUŞLARDAKİ PERSONELİN NAKLİ
TEK HAKİMLİ MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ
TEMYİZ VE İTARAZ FARKLILIĞI

Özet
2577 SAYILI YASANIN 45. MADDESİNDE, İTİRAZA TABİ KARARLARIN İKİLİ BİR AYRIMA TABİ TUTULDUĞU; TEK HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KARARLARA KARŞI DANIŞTAY'DA TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

GÖNDERME KARARI

.... tarafından, T. H... Bankası... Şubesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 4046 sayılı Yasa'nın 22. maddesi uyarınca Bağ-Kur Balıkesir İi Müdürlüğü emrine Şef olarak naklen atanması nedeniyle kendisine Ankara-Bahkesir arası yolluğunun ödenmesi için yaptığı 17.2.2003 günlü başvurunun reddine ilişkin 14.3.2003 günlü, ... sayılı işlemin iptali ve anılan yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi hakimlerinden birisi tarafından veriien 30.12.2003 günlü, E:2003/392, K:2003/2000 sayılı kararın itirazen incelenerek bozulmasının istenilmesi üzerine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen 21.12.2004 günlü, E:2004/592, K:2004/1020 sayılı karar doğrultusunda dosyanın Dairemize gönderildiği görülerek işin gereği düşünüldü:

Dosyadaki bilgi ve belgelerle yargı kararlarının birlikte incelenmesinden; davacının yukarıda belirtilen istemlerle açtığı davada Bursa 2. İdare Mahkemesi hakimlerinden birisi tarafından verilen 30.12.2003 günlü, E:2003/392, K:2003/2000 sayılı kararla davanın süre aşımı yönünden reddine hükmedildiği; davacı tarafından anılan karara itiraz edilmesi üzerine Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen 21.12.2004 günlü, E:2004/592, K:2004/1020 sayılı kararla; "her ne kadar dava tek hakim tarafından karara bağlanmış ise de; dava konusu yollukla ilgili işlemin merkezi (genel) idare birimince tesis edildiği, idarenin taşra teşkilatında görevli ve yetkili amirlerince tesis edilmediği; bu nedenle anılan kararın itirazen Mahkemelerince incelenmesinin mümkün bulunmadığı" gerekçesiyle davacının itiraz isteminin görev yönünden reddine karar verildiği ve dosyanın temyiz incelemesi pılmak üzere, Danıştay Başkanlığı'na gönderilmesi için Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne iade edildiği; Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 25.3.2005 günlü yazısı ile de dava dosyasının Danıştay Başkanlığı'na gönderildiği anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4577 sayılı Yasa ile değişik "İtiraz" başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, idare mahkemelerinin, valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği hükmü getirilmiştir.

Öte yandan, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4577 sayılı Yasayla değişik 7. maddesinin 1. fıkrasında, hangi davaların idare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümleneceği açıklanmış; aynı Yasa'nın 8. maddesinin (a) bendinde, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından 7. madde hükümleri uyarınca verilen kararların bölge idare mahkemesince itiraz üzerine inceleneceği hükme bağlanmıştır. 2577 sayılı Yasa'nın değişik 47. maddesinde de, idare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararlarının temyiz edilemeyeceği belirtilmiştir.
2577 sayılı Yasa'nın yukarıda sözü edilen 45. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi incelendiğinde; bentte, "itiraz" istemine konu edilebilecek kararlar yönünden;

1-İdare mahkemelerinin, valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai
kararlar,

2-Tek hakimle verilen nihai kararlar, şeklinde ikili bir ayrım yapıldığı görümektedir.

Dolayısıyla, sözü edilen bentte tek tek sayılan idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak açılan davalarda, "davanın niteliği itibariyle" tek hakim tarafından verilen nihai kararlara karşı da, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çerçevesindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceğinde kuşkuya yer bulunmamaktadır.

Olayda, 24.3.2003 günlü dava dilekçesindeki istemi dikkate alındığında, davacı tarafından açılan işbu davanın, 2576 sayılı Yasa'nın 4577 sayılı Yasa ile değişik 7/1. maddesi uyarınca, İdare mahkemesi hakimlerinden birisi (diğer bir deyişle "tek hakim") tarafından çözümlenecek bir dava niteliğinde olduğu açık olup; bu durum karşısında, anılan dava hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi hakimlerinden birisi tarafından verilmiş olan karara yönelik olarak davacının yaptığı "itiraz" başvurusunun, yukarıda yer verilen Yasa hükümleri karşısında Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından karara bağlanması gerekmektedir.

Nitekim, 2577 sayılı Yasa'nın sözü edilen 45. maddesinin 4. fıkrasına 3622 sayılı Yasa'nın 15. maddesi ile eklenen cümlede; böige idare mahkemesinin, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulması halinde veya davaya görevsiz hakim tarafından bakılmış olması halinde, kararı bozmakla birlikte dosyayı geri göndereceği ve bölge idare mahkemesinin bu kararlarının kesin olduğu hükme bağlanmak suretiyle; "davanın görevsiz hakim tarafından çözümlenmesi" halinde yapılacak işlem açık bir biçimde belirtilmiştir. Böyle bir durumun varlığı halinde, dava dosyasının Danıştay'a gönderilmesine hukuken olanak bulunmadığı tartışmasızdır.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin; "tek hakim tarafından karara bağlanmış ise de; dava konusu işlemin, davalı idarenin merkez birimince tesis edildiğinin anlaşıldığı ve bu nedenle, Mahkemelerince, anılan kararın itirazen incelenmesine olanak bulunmadığından bahisle, davacının itiraz isteminin görev yönünden reddi ve dosyanın temyizen incelenmek üzere Danıştay'a gönderilmesi" yolunda verdiği kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasa'nın 45. maddesinin 1. fıkrasının son bendinde yer alan hüküm uyarınca ve davacının, Bursa 2. İdare Mahkemesi hakimlerinden birisi tarafından verilen 30.12.2003 günlü, E:2003/392, K:2003/2000 sayılı karara yönelik itiraz istemi hakkında bir karar verilmek üzere dosyanın Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 13.5.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA