kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
3. Daire 2002/1405 E.N , 2003/212 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREV
YARGI YOLU

Özet
TAPU KAYDINA YER ALAN VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI İÇİN İSTENEN TAVİZ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN İDARE MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Davacı adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu kaydında yer alan vakıf şehrinin kaldırılması için istenen taviz bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini iptal eden Sakarya Vergi Mahkemesi'nin 29.1.2002 gün ve E:2001/279, K:2002/21 sayılı kararının bozulması istemidir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5'inci maddesinin (1) işaretli fıkrasında, idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay'da çözümlenecek davalar dışındaki iptal davalarını ve tam yargı davalarını çözümlemekle görevli olduğu belirtildikten sonra, aynı kanunun 6'ncı maddesinde de vergi mahkemelerinin, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları ve bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ile diğer kanunlarla verilen işleri çözümleyeceği hükme bağlanmıştır.

İncelenen dosyadan; adına kayıtlı gayrimenkulun tapu kaydında yer alan vakıf şerhinin kaldırılması amacıyla yaptığı başvuru kabul edilerek, bu işlem karşılığı ödemesi gereken taviz bedeli belirlenen davacı adına, taviz bedelinin ödenmeyen yarısının tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasa uyarınca düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davanın Sakarya Vergi Mahkemesi'nce uyuşmazlığın esası incelenerek karara bağlandığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olay, her ne kadar 6183 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin bir ihtilafı içermekte ise de takip edilen kamu alacağı vergi, resim, harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin bulunmamaktadır.

Ancak, takibe konu alacağın kamu alacağı olması ve 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre bir kamu kurumu olan defterdarlık kanalıyla takip ediliyor olması karşısında, sözü edilen kamu alacağının takibine ilişkin olarak yürütülen işlemin bir idari işlem olduğu sonucuna varıldığından, davaya konu edilen bu uyuşmazlığın, 2576 sayılı Yasanın 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca idare mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Sakarya Vergi Mahkemesinin 29.1.2002 gün ve E:2001/279, K:2002/21 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 21.1.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA