kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
1. Daire 2005/80 E.N , 2005/325 K.N.

İlgili Kavramlar

ÜST MEMUR
MEMURLARIN YARGILANMASI
MÜNHASIR YETKİ
SORUŞTURMA İZNİ

Özet
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜRO ŞEFİ İLE AYNI YER SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISINA İSNAT EDİLEN EYLEMLERE, BAKANLIK BAŞMÜFETTİŞLERİNİN İŞTİRAK ETMELERİ SÖZ KONUSU OLMAMASINA RAĞMEN, SAĞLIK BAKANINCA AYRIM YAPILMAMAKSIZIN HEPSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARI VERİLMESİNDE, KANUNA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

...'in la-İstanbul'da faaliyet gösteren bazı hastanelerin kazan dairelerinin doğalgaza dönüşüm ihalelerinde usulsüzlük yapmak suretiyle devleti zarara uğratmak

lb-İstanbul'daki hastanelerle ilgili yapılan ihalelerde yakınlarına ve kendisine menfaat ı sağlamak
lc-Şikayetçinin yapmış olduğu Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma { Hastanesinin çatı onarımı ile Çatalca Devlet Hastanesinin genel onarım işlerinde görevli kontrol mühendis ve mimarlara baskı yaparak eksiködeme yapılmasına sebep olmak

...'in 2a- Yukarıda anılan işlerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin şikayetçinin dilekçesi üzerine taraflı rapor hazırlamak

...,..."in 2b- Yukarıda anılan işlerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin şikayetçinin dilekçesi üzerine taraflı . rapor hazırlamak

Eylem Tarihi: 1999 yılı ve sonrası

Sağlık Bakanlığının 27.1.2005 günlü, 0545 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Sağlık Bakanının 3.1.2005 günlü, 01 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı . Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Kanunun izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3 üncü '; maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer. kamu görevlileri hakkında valinin; (e) bendinde, Bakanlar) Kurulu kararı ile veya Başbakanlık '-ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan :; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakanın soruşturma izni verme yetkisine sahip olduğu, son fıkrasında da, ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki S halinde iznin, üst memurun bağlı olduğu merciden isteneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca,3 anılan Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veyaj-; verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memura-veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği ve kararın türüne göre ilgilileri tarafından kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edileceği; itirazlara ise, 3 üncü maddenin e,f,g, ve h bentlerinde sayılanlar için Danıştay İdari Dairesinin, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesinin bakacağı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde Teknik Büro Şefi olarak; görev yapan ... hakkında, bazı hastanelerin kalorifer kazanlarının doğalgaza dönüştürülmesi ihalelerinde usulsüzlük yapmak suretiyle kendisine ve yakınlarına menfaat sağlamak, onarım yapılan bazı hastanelerde görevli olan kontrol mühendisi ve mimarlara baskı yaparak eksik ödeme yapılmasına neden olmak eylemlerinden dolayı ön inceleme yaptırıldığı, Sağlık Bakanlığı Başmüfettişleri ... ve ... ile İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı ... hakkında ise, şikayetçinin yukarıda belirtilen konuları içeren şikayetleri üzerine bu konuları araştırmak incelemekle görevlendirilmeleri sonucunda düzenledikleri raporların taraflı olduğundan bahisle ön inceleme yaptırıldığı, bu durumda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Teknik Büro Şefi ... ile aynı yer sağlık müdür yardımcısı ...'e isnat edilen eylemlere, Bakanlık Başmüfettişlerinin iştirak etmeleri söz konusu olmamasına rağmen Sağlık Bakanınca ayrım yapılmamaksızın hepsi hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişleri... ile ...'e 2b maddesinden isnat edilen taraflı rapor hazırlama eyleminin haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına bu kişiler yönünden yapılan itirazın reddine,

İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı... hakkında (2a), Teknik Büro Şefi ... hakkında (1a) '(1b) (1c) maddelerinden isnat edilen eylemlerde, üst memur konumundaki başmüfettışlerin aynı fiile iştiraki bulunmadığı halde Sağlık Bakanınca 3.1.2005 günlü, 01 sayılı soruşturma izni verilmemesi kararı verildiği, ancak, ... ile ...'in üstlerine atılaneylemlerden dolayı 4483 sayılı Kanunun 3/b maddesi uyarınca soruşturma izni verilmesi veya verilmemesı konusunda karar vermeye yetkili merciin İstanbul Valisi olması gerektiği anlaşıldığından ve Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkinin, üst makam da olsa başka bir makamca kullanılması mümkün bulunmadığından, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanının 3.1.2005 günlü, 01 sayılı kararının kaldırılmasına,... ile ... yönünden tefrik edilerek bu konuda karar vermeye yetkili merci olan İstanbul Valiliğine gönderilmek üzere dosyanın Sağlık Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 8.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA