kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
1. Daire 2006/834 E.N , 2006/975 K.N.


Özet
İLGİLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ GEREKTİĞİ ÖNERİLMESİNE RAĞMEN, YETKİLİ MERCİ TARAFINDAN İLGİLİLERİN SUÇ İŞLEME KASDI OLMADIĞI BELİRTİLEREK, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE KARAR VERİLMİŞ İSE DE; ŞÜPHELİLERİN SUÇ İŞLEME KASITLARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİNİN YARGI MERCİLERİNE AİT OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

_ KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler :

1-... -Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü

-\ ıı ıı ıı ıı ıı ıı

3-... - " " " " Genel Müdür Yardımcısı

4-... - " " " " Genel Müdürlüğü Daire Bşk.

İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Ulaştırma Bakanının 5.7.2006 günlü, B.11.0.TKB.0.06/535 sayılı kararı
Karara İtiraz Eden : Ankara Cumhuriyet Savcısı
33

Soruşturulacak Eylem :
Air Anatolia A.Ş. nin teminat mektubu ve mali yapısındaki sorunlar konusunda firmaya tanınması gereken sürelerin bitiminde herhangi bir /aptırım uygulamamak, firmanın ruhsatının hemen iptal edilmesi gerekirken uzunca bir süre faaliyette bulunmasına göz yummak ve ruhsat iptalinden sonra firmanın teminat mekt jbunun nakde dönüştürülmesine engel olmak suretiyle adı geçen firma lehine davranmak
Eylem Tarihi: 2001 Yılı ve devamı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1.8.2006 günlü, Sor.No:2006/125972 sayılı itiraz dilekçesi ekinde gönderilen dosya, Ulaştırma Bakanı İn 5.7.2006 günlü, B.11.0. TKB.0.06/535 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin ki rarı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal 'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyaıınca incelendi;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, Ulaştırma Bakanlığı Müfettişi tarafından düzenlenen 22.6.2006 günlü, 2006/19-1 sayılı ön inceleme raporunda yer alan Bakanlık çalışanlarının ifadeleri ve rapor eki belgelere göre ilgililer hakkında son şturma izni verilmesi gerektiği önerilmesine rağmen yetkili merci tarafından ilgililerin suç i; leme kasdı olmadığı belirtilerek soruşturma İzni verilmemesine karar verilmiş ise de, şüp teliierin suç işleme kasıtlarının bulunup bulunmadığının tespitinin yargı mercilerine ait olman nedeniyle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını ge ektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından itirazın kabulüyle, Ulaştırma Bakanının 5.7.2(06 günlü, B.11.0.TKB.0.06/535 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının ka dırılmasına, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin Ulaştım* Eİ Bakanlığına gönderilmesine 2.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA