kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
12. Daire 2003/1447 E.N , 2003/2353 K.N.

İlgili Kavramlar

ASKER KİŞİNİN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE ORDUDAN RE'SEN EMEKLİ EDİLMESİ
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ
DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE RE'SEN EMEKLİ EDİLEN ASKER KİŞİ
MEMURLUKTAN ÇIKARMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ
ORDUDAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE RE'SEN EMEKLİ EDİLEN ASTSUBAY
YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARIYLA DİSİPLİNSİZLİKTEN DOLAYI ORDUDAN İHRAÇ EDİLEN ASKER KİŞİ

Özet
5434 SAYILI YASANIN 104. MADDESİ İLE 657 SAYILI YASANIN 93. MADDESİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN RE'SEN EMEKLİ EDİLENLERİN 657 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ UYARINCA TEKRAR GÖREVE ALINMALARININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR. BU DURUMDA, K.K.K.'LIĞINDA ASTSUBAY İKEN DİSİPLİNSİZLİK SEBEBİYLE RE'SEN EMEKLİ EDİLEN DAVACININ 657 SAYILI YASANIN 93. VE 5434 SAYILI KANUNUN 98. MADDESİ UYARINCA AÇIKTAN ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEM HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN, BU HUKUKA AYKIRILIĞIN DAHA SONRA SORUŞTURMA İLE SAPTANMASI ÜZERİNE ADI GEÇENİN GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 30.12.2002 günlü, E: 2002/315, K: 2002/1688 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Zuhal Öztaş'ın Düşüncesi: Davacı, hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından bu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesinin bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Yaşar Uğurlu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

... Büyükşehir Belediyesinde memur olarak görev yapan davacı, memuriyet kaydının kapatılarak görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

İstanbul 5 İdare Mahkemesinin 30.12.2002 günlü, E: 2002/315, K: 2002/1688 sayılı kararıyla; bir belediye memurunun görevine son verilmesi veya görevden çekilmiş sayılması durumunda bu konudaki Belediye Başkanlığı teklifinin encümen tarafından incelenerek karara bağlanması 83. maddenin 10. bendi hükmü gereği olduğundan, ... Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Şef kadrosunda görev yapan davacının Belediye Encümeninden karar alınmaksızın Başkanlık onayı ile görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare; Yüksek Askeri Şura kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen davacının, Başkanlıkça uygun görülerek Belediyeye atandığını, daha sonra bu atamanın kanuna aykırı olduğundan bahisle başlatılan soruşturma sonucu Belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini, bu karara yapılan itirazın Danıştay 2. Dairesince reddedildiğini, bu kararın gerekçelerine uygun işlem tesis etmek amacıyla Başkanlık onayı ile atama işlemi geri alındığından ayrıca Encümen kararına gerek bulunmadığını, 1996 ve 1997 yıllarında yapılan açıktan atama işlemlerinin Başbakanlıktan izin alınmadan gerçekleştirildiğini, tüm bu hususlar ve 5434 sayılı Yasanın 104. maddesi esas alınarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Yasanın 93. maddesinde, T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan ( 5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç ) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanların kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilecekleri belirtilmiş, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesinin ( e ) fıkrasında, subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen; ( f ) fıkrasında, ( e ) fıkrasında yazılı olanlar dışındakilerin ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen emekliye sevk edilebilecekleri hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 104. maddesinde ise; 39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere ( e ) ve ( f ) fıkralarıyla 92 nci maddede gösterilenlerin kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılmayacakları hükme bağlanmıştır.

5434 sayılı Yasanın 104. maddesi ile 657 sayılı yasanın 93. maddesinin birlikte değerlendirilmesi sonucu disiplinsizlik nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden resen emekli edilenlerin 657 sayılı Yasa hükümleri uyarınca tekrar göreve alınmalarının mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, K.K.K.'lığında astsubay iken 19.12.1995 tarihinde disiplinsizlik sebebiyle resen emekli edilen davacının 20.2.1997 tarihinde 657 sayılı Yasanın 93. ve girdiği halde 5434 sayılı Kanunun 98. maddesi uyarınca açıktan atanmasına ilişkin işlem hukuka aykırı olduğundan, bu hukuka aykırılığın daha sonra soruşturma ile saptanması üzerine adı geçenin görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Kaldı ki, davacı ve davacı ile aynı durumdaki bazı kişileri Belediyede göreve başlatan Belediye yetkililere hakkında yapılan atamaların 657 sayılı Yasanın 93. ve 5434 sayılı Yasanın 104. maddesine uygun bulunmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni yerilmiş olup, bu karara karşı ilgililerce yapılan itiraz Danıştay 2. Dairesince reddedilmiş ve böylece sözkonusu kişilerin Belediyeye atanmalarının mevzuata aykırı olduğu bu şekilde de ortaya konulmuştur.

Ayrıca İdare Mahkemesince işlemin Belediye Encümeni yerine Belediye Başkanınca tesis edildiğinden bahisle yetki yönünden de hukuka aykırı olduğu belirtilmiş ise de,davacının ataması hukuka aykırı bulunduğundan bu aykırılığın giderilmesi amacıyla tesis edilen göreve son verme işleminin Belediye Başkanlığınca tesisinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen 30.12.2002 günlü, E: 2002/315, K: 2002/1688 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 12.850.000 lira yürütmenin durdurulması harcının istek halinde davalı idareye iadesine, 6.10.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA