kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
12. Daire 2003/1341 E.N , 2004/2410 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREVDEN ÇIKARMA
İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL
MEMURİYETLE İLİŞİN KESİLMESİ

Özet
ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ İKEN, İŞLEDİĞİ BİR SUÇ NEDENİYLE DAVACININ GÖREVDEN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA DAİR ZİRAAT BANKASI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARINDAN SONRA; AYRICA, DAVACININ HALEN GÖREV YAPTIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN DA KARAR ALMASINA GEREK BULUNMADIĞI HK.


İçtihat Metni

İsteğin Özeti : Zonguldak İdare Mahkemesinin 30.1.2003 günlü, E:2002/805, K:2003/73 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Egemen Devrim Durmuş

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Esma Nur Necef

Düşüncesi : Zonguldak İdare Mahkemesinin 30.1.2003 günlü, E:2002/805; K:2003/73 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Uyuşmazlık, T.Emlak Bankası Şubesi eski yetkili memuru iken Orman Genel Müdürlüğü emrine nakledilen davacının Ziraat Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 9/n (mülga T.Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin 120/n) maddesi uyarınca görevden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemden doğmuş olup ,İdare Mahkemesince de sözkonusu karar ile davasının halen Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yaptığından hakkında uygulanacak disiplin cezalarında yine 657 sayılı Yasa kapsamında sayılan amir ve kuralların yetkili bulunduğu açık olduğundan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla oluşmuş olan "görevden çıkarma" cezasının 657 sayılı Kanunda karşılığı olan "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası olarak davacının bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin kurulu kararı ile uygulanması, gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ise de; dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden davacının üstüne atılı suçu işlediği sabit bulunduğundan disiplin cezasının da suçun işlediği tarihte yürürlükte olan Disiplin yönetmeliği hükümleri uyarınca verileceği kuşkusuzdur.

Bu durumda davacı üstüne atılı suçu Bankadaki görevi sırasında gerçekleştirdiği ve Banka Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği Banka Yetkili kurulunca cezalandırılmış olduğundan işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle aksi yöndeki mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

... Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, Banka eski gişe memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiiller nedeniyle görevden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin T.C. Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun 20.6.2002 günlü, 63.sayılı kararının iptali istemiyle dava açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesinin 30.1.2003 günlü, E:2002/805, K:2003/73 sayılı kararıyla ; dosyanın incelenmesinden, TC. Emlak Bankası A.Ş. ... Şubesi eski gişe yetkili memuru iken 4046 Sayılı Kanun kapsamında Orman Genel Müdürlüğüne atanan ve halen ... Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, T.Emlak Bankası A.Ş'de görev yaptığı 2000-2001 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde vergi iadesi almayan bazı SSK emeklileri adına vergi iade zarfı düzenlemek ve sahte imza kullanmak suretiyle toplam 473.000.000.TL tutarında vergi iadesini zimmetine geçirdiği gerekçesiyle TC. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığının kararı ile görevden çıkarma cezası ile cezalandırıldığı ve anılan kurul kararının, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ... Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 14.8.2002 tarihinde tebliğ edilmek suretiyle davacının memuriyetle ilişiğinin kesildiğinin anlaşıldığı, uyuşmazlıkta halen Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yaptığı açık olan davacı hakkında uygulanacak disiplin cezalarında, yine 657 sayılı Yasa kapsamında sayılan amir ve kurulların yetkili bulunduğu, davacı hakkında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin kurulu kararının almış olduğu " görevden çıkarma" cezasının davacının bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile uygulanması gerektiği, ancak böyle bir kararın alınmaması nedeniyle şekil yönünden eksiklik olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, görevden çıkarma cezasına konu olan fiillerin, davacının Bankada görev yaptığı sırada ve bankadaki görevi nedeniyle işlemiş olduğu fiiller olduğundan banka yetkili kurullarınca disiplin cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Disiplin Yönetmeliğinin 9/n maddesinde " Banka parası, malı ve diğer mevcutları aleyhinde veya belgeleri üzerinde zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, görevi kötüye kullanma veya sahtecilik gibi suçlar işlemek " fiillerinin görevden çıkarma cezasını gerektirdiği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının TC. Emlak Bankası A.Ş. ...Şubesi eski gişe yetkili memuru iken işlediği fiillerden dolayı başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen, 31.10.2001-60-9 sayılı soruşturma raporuyla; 2000-2001 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde vergi iadesi almayan bazı SSK emeklileri adına vergi iade zarfı düzenlemek ve sahte imza kullanmak suretiyle toplam 473.000.000.TL tutarında vergi iadesini zimmetine geçirdiği nedeniyle Ziraat Bankası A.Ş. Disiplin Yönetmeliğinin 9/n maddesi uyarınca görevden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının önerilmesi üzerine, öneri doğrultusunda Ziraat Bankası A.Ş. Yüksek Disiplin Kurulunun 20.6.2002 günlü, 63. sayılı kararıyla; tesis edilen sözkonusu görevden çıkarma cezasının, 4603 sayılı Yasa ile Üç Kamu Bankasının yeniden yapılandırılması sürecinde, istihdam fazlası personel olarak Orman Genel Müdürlüğüne atanıp banka ile ilişiği kesilen davacıya tebliğ edilmek suretiyle uygulanması için Orman Genel Müdürlüğüne bildirildiği, sözü edilen kurumca dava konusu cezanın tebliği üzerine memuriyetle ilişiği kesilen davacı tarafından bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar İdare mahkemesince, davacının halen Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Yasaya tabi memur statüsünde görev yapması nedeniyle, tesis edilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasının Orman Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile uygulanması gerektiği halde böyle bir karar alınmadan tesis edilen işlemde şekil yönünden noksanlık bulunduğu gerekçesiyle işlem iptal edilmiş ise de, davacı hakkında verilen görevden çıkarma cezasına konu olan fiillerin adı geçen banka şubesinde görev yaptığı sırada, bankadaki görevi dolayısıyla işlediği fiiller olduğu ve davacının usulsüz işlemlerinin irdelenmesinin ve tespitinin o dönemde çalıştığı Ziraat Bankası A.Ş.'nin mevzuatı uyarınca yapılarak yine bankanın yetkili organlarınca bu eylemlere istinaden ceza tesis edildiği anlaşıldığından, davacının bankada çalıştığı döneme ilişkin olarak saptanan bu eylemleri nedeniyle banka mevzuatı uygulanmak suretiyle görevden çıkarma cezasını vermekte yetkili olan Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla görevden çıkarma cezasının tesis edilmesinde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı açık olup işin esasının incelenmesi gerekirken dava konusu işlemin şekil yönünden iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 30.1.2003 günlü, E:2002/805, K:2003/73 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 13.9.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA