kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
12. Daire 2004/3660 E.N , 2005/103 K.N.

İlgili Kavramlar

DAVA AÇMA SÜRESİ
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI
İDARİ İŞLEM
TERFİ ETTİRİLMEME
ÜST MAKAMA BAŞVURMA

Özet
4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ OLAN DAVACININ 2004 YILI TERFİ DÖNEMİNDE 3. SINIF EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE YÜKSELTİLMEDİĞİNİ 12.5.2004 TARİHİNDE ÖĞRENMESİ ÜZERİNE, 18.5.2004 TARİHİNDE YAPTIĞI BAŞVURUNUN, 2.7.2004 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLEN İŞLEMLE REDDİ ÜZERİNE 20.7.2004 TARİHİNDE AÇILAN DAVADA SÜREAŞIMI BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Zonguldak İdare Mahkemesinin 6.8.2004 günlü, E:2004/1006, K: 2004/908 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti:Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Deniz Levent

Düşüncesi :Davacının, 3.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmemesi üzerine 2577 sayılı Yasa'nın 11.maddesi uyarınca yaptığı başvurusu işlemin öğrenilmesi ile işlemeye başlayan 60 günlük dava açma süresini durdurması nedeniyle söz konusu başvurusunun reddi üzerine kalan süre içinde açılan davanın süresinde olduğu anlaşılmış olup aksi yönde verilen idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Erkan Cantekin

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların
temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava,4 sınıf emniyet müdürü olan davacının 2003 yılı terfi döneminde 3.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve 'maddi haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesinin 6.8.2004 günlü E:2004/1006, K:2004/908 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden; Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde 4.sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacının Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca, 2004 yılında 4.sınıf emniyet müdürü rütbesinden 3.sınıf emniyet müdürü rütbesine terfilerine karar verilen personele ait listeden 12.5.2004 tarihinde 3. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmediğini öğrendiği, 18.5.2004 günlü dilekçesiyle terfi ettirilmeyişinin sebeplerinin tarafına bildirilmesini istediği, başvuruya verilen cevabın 2.7.2004 gününde tebliği üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda, davacının bir üst rütbeye terfi ettirilmediğini 12.5.2004 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren altmış günlük dava açma süresinin başladığı, bu durumda sürenin son günü olan 12.7.2004 tarihi mesai bitimine kadar dava açılması gerekirken bu süre geçirilerek 20.7.2004 tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle esas yönünden incelenme olanağı bulunmadığı, davacı terfi ettirilmediğini 12.5.2004 tarihinde öğrendikten sonra 18.5.2004 tarihinde idareye başvuruda bulunmuş ise de terfi ettirilmeyişinin sebeplerin bildirilmesi istemine dair söz konusu başvurunun 2577 sayılı Yasanın 11. madde kapsamında bir istemi içermediği, bu nedenle dava açma süresini durduracak nitelikte bir başvuru olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı, davalı idareye yapmış olduğu başvurusuna ilişkin dilekçenin itiraz mahiyetinde olduğunu, itiraz dilekçesinde, açıkça kararı kabul etmediğine dair ifade bulunmamasının nedeninin polis idari yapısının gereği böyle bir ifade kullanılmasının sakıncalı olmasından kaynaklandığını, aksi takdirde itiraz amacı olmayan bir dilekçeyi kuruma vermesinin nedeni olmayacağını, davanın süresinde açıldığını öne sürmekte ye idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde, İdare Mahkemelerinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde yazılı bildirim tarihinden itibaren altmış gün olduğuna işaret edilmiş, 11. maddesinin 3. fıkrasında, "ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması, üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan
makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurmanın işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, 60 gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı kurala bağlanmıştır.

Olayda, İdare mahkemesince; 4.sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacının, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca, 2004 yılında 3.sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine yükseltilmesine karar verilen personele ait listeden 12.5.2004 tarihinde 3.sınıfa terfi ettirilmediğini öğrendiği, 18.5.2004 tarihinde idareye verdiği dilekçe ile terfi ettirilmeyişinin sebeplerinin bildirilmesine dair yaptığı başvurusunun 2577 sayılı Yasa'nın 11.maddesi kapsamında bir istemi içermediği, bu nedenle dava açma süresini durduracak nitelikte bir başvuru olmadığından öğrenme tarihi olan 12.5.2004 tarihinden itibaren 60 günlük sürenin son günü 12.7.2004 tarihine kadar dava açmayarak 20.7.2004 tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle inceleme olanağı bulunamadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de;davacının 3.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmediğini 12.5.2004 tarihinde yayımlanan terfi listesinden öğrenmesi üzerine 2577 sayılı Yasa'nın 11.maddesinin tanıdığı başvuru hakkını kullanarak 18.5.2004 tarihinde davalı idare kayıtlarına geçen dilekçe ile yaptığı başvuruda, terfi ettirilen kişilerden rütbe terfi süresini yeni doldurmuş ve kıdem sırasında son sırada bulunan kişinin terfi ettiğini, kendisinin ise 32.sırada bulunmasına rağmen terfi ettirilmeyişinin nedenlerinin bildirilmesini istediği, bu durumda, 3.sınıf emniyet müdürlüğüne yükseltilmemesi işlemine karşı itirazına ilişkin iradesini ortaya koyarak yapmış olduğu 2577 sayılı Yasa'nın 11.maddesi kapsamında bulunan başvurusunun idareye ulaşması üzerine işlemin öğrenilmesi ile başlayan 60 günlük dava açma süresinin durduğu başvurusunun idarece reddine ilişkin işlemin davacıya 2.7.2004 tarihinde tebliği ile yeniden işlemeye başlayan dava açma süresinden kalan 53 günlük süre içinde 20.7.2004 tarihinde kayda geçen dilekçe ile açılan davanın süresinde olduğu anlaşılmış olup davanın süre aşımı yönünden reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,davacının temyiz talebinin kabulü ile Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 6.8.2004 günlü, E: 2004/1006 , K:2004/908 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 16.400.000..lira yürütmenin durdurulması harcının isteği halinde davacıya iadesine 28.1.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA