kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
12. Daire 2005/6399 E.N , 2006/220 K.N.


Özet
DAVACININ İPTALİNİ İSTEDİĞİ İŞLEMLERİN YAZILI BİLDİRİM TARİHİ RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMEDEN DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİNDE HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):...

Karşı Taraf : Milli Eğitim Bakanlığı

İsteğin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 31.3.2004 günlü,E:2004/989, K:2004/501 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: M.Önder Tekin

Düşüncesi: Davacıya,dava konusu işlemlerin yazılı bildirimine ilişkin belgeler bulunmadan,dava konusu işlemlerin tesis edildiği tarihten önce öğrendiği kabul edilerek davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında usul hükümlerine uyarlık bulunmadığından,bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Semra Şentürk

Düşüncesi: Davacının öğretmen olarak atanmasına ilişkin onayın iptaline dair işlemin iptali istemiyle açılan davayı süre aşımından reddeden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Anayasanın 125. maddesinde ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7nci maddesinin 2-a bendinde ,idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı kuralına yer verilmek suretiyle,! dari davalarda dava süresinin başlamasında yazılı bildirimin esas alınması öngörülmüştür.

Ancak yazılı bildirime ilişkin belgenin bulunmaması halinde işlemin uygulanması, uygulamanın sonuçları ,konuyla ilgili diğer işlemlerin değerlendirilerek yazılı bildirime karine alınması ve bunun yazılı bildirimin yapıldığı tarih olarak kabulüne engel değildir.

Dosyanın incelenmesinden,davacının Bursa İli emrine öğretmen olarak atanmasına ilişkin onayın iptal edildiğine dair işlemin davacıya 29.12.2003 tarihinde tebliğini gösterir belgenin bulunmadığı gibi davacının aynı tarihli dilekçesinden atama onayının iptalinden haberdar olduğu hususu da anlaşılamadığından 29.12.2003 tarihinin dava açma süresinin başlangıcı kabul edilmek suretiyle davanın süre aşımı yönünden reddinde yerindelik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü :

Dava,2003 yılı atama döneminde "kurumlar arası yeniden atama" yoluyla Matematik öğretmeni olarak atanma isteminde bulunan davacının ; "açıktan atama" yerine "kurumlar arası atama" olarak atama biçimini yanlış kodlamasından dolayı atamasının iptal edilmesine ilişkin 31.12.2003 günlü işlem ile durumunun yeniden incelenmesi istemli başvurusunun reddine dair 7.1.2004 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 31.3.2004 günlü, E:2004/989,K:2004/501 sayılı karar ile; davacının 29.12.2003 tarihinde atamasının yapılmadığını öğrenmesi üzerine bu işleme karşı 29.12.2003 tarihinden itibaren 60 gün içinde ve en son 27.2.2004 tarihinde dava açması gerekirken,bu süre geçirildikten sonra, 3.3.2004 tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesi olanağı bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi hükmü uyarınca davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı; 29.12.2003 tarihinde atama kararnamesinin Bursa İline ulaşmadığını öğrendiğini,gecikme nedeni olarak incelemenin sürdüğünü söylediklerini,işlemin tesis tarihinin 31.12.2003 olduğunu,İdare Mahkemesinin incelemenin sürdüğüne ilişkin 29.12.2003 tarihinde telefonda verilen bilginin tarihini yazılı bildirim tarihi olarak aldığınızı. 12.2003 tarihli işlemin Bursa Milli Eğitim Müdürlügü'ne 6.1.2004 tarihinde ulaştığını,işlemin kendisine 7.1.2004 tarihinde tebliğ edildiğini, ayrıca yazılı bildirim olmadan dava açmasının mümkün olmadığını ileri sürmekte İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 125/3. maddesinde; idari işlemlere karşı açılacak davalarda,sürenin yazılı bildirimden itibaren başlayacağı,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7nci maddesinin 2-a bendinde de; dava açma süresinin,idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı hükmüne yer verilmiştir.

İdari işlemin yazılı bildirimine ilişkin belgenin bulunmaması halinde işlemin uygulanması,uygulamanın sonuçları, konuyla ilgili diğer işlemlerin değerlendirilerek yazılı bildirime karine alınması ve bunun yazılı bildirimin yapıldığı tarih olarak kabulüne engel değildir.Ancak; idari işlem tesis edilmeden işlemin ilgiliye yazılı bildiriminin yapıldığının kabul edilmesine ya da işlemin öğrenildiğinin kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan,2577 sayılı Kanunun 20.maddesinin l.bendinde de; Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinin bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapacakları kuralına yer verilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanununun sözü edilen bu maddesi ile idari yargılama hukukunda re'sen araştırma ilkesinin benimsendiği, bu ilke ile mahkemelere uyuşmazlığın çözümünde her türlü evrak, bilgi ve belgeyi isteyebilme yetkisinin verildiği görülmektedir.

Resen araştırma ilkesi, bir taraftan yargılamada,gözönüne alınması gereken kamu düzenine ilişkin hususlarda mahkemenin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi,bir taraftan da idari yargı denetiminin bir hukuka uygunluk denetimi olması ve herhangi bir işlem veya eylemin hukuka uygun olup olmadığının bazen kapsamlı bir araştırma ve incelemeyi gerektirebilmesi nedeniyle önemli bir ilkedir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 2003 yılı Aralık döneminde Bursa İline Matematik öğretmeni olarak atandığını Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden öğrendiği, 29.12.2003 tarihinde Bursa İline atanan öğretmenlerin listesinin ve kararnamelerinin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldiğini öğrenmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiği,davacıya evraklarının incelemede olduğunun bildirildiği,davacının aynı gün Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlilerle yaptığı görüşmede başvurusunun hatalı olması nedeniyle evraklarının incelemede olduğunun bildirildiği,aynı gün atama başvurusu ile ilgili açıklamaları Bakanlığa gönderdiği,davacının atama biçimini yanlış kodlamasından dolayı gerekli koşul ve önceliği taşımadığı ve emsallerinin atanmadığının tesbit edildiği gerekçesiyle atamasının iptal edildiğine ilişkin 31.12.2003 günlü ve 122861 sayılı işlemin tesis edildiği,davacının atanmama işlemine karşı yaptığı başvurunun 7.1.2004 günlü ve 2053 sayılı işlem ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince; davacının 29.12.2003 tarihinde atamasının yapılmadığını öğrendiği kabul edilerek davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiş ise de; iptali istenilen işlemin tesis edildiği 31.12.2003 tarihinden iki gün önce öğrenilemeyeceği açık olduğu gibi,davacının atamasının iptaline ilişkin işlemle birlikte,bu işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin 7.1.2004 günlü işlemin iptali isteminde de bulunduğu hususları dikkate alınmak suretiyle,davacıya bu işlemlerin yazılı bildiriminin yapıldığı tarih açık olarak belirlenmeden,resen araştırma ilkesine aykırı olarak eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz talebinin kabulü ile Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 31.3.2004
günlü,E:2004/989,K:2004/501 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine,6.2.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA